Facebook Pixel Code

izvestaji i studije

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2014

Četvrtu godinu za redom, ASTRA objavljuje analizu položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz analizu pravosudne prakse za 2014. godinu. Cilj analize je da, kroz najvažnije rezultate i zapažanja u pogledu položaja i prava žrtve u sudskim postupcima u odnosu na zadati minimum standarda predviđen međunarodnim dokumentima, uz odgovarajuće preporuke, ukaže na probleme u pravosudnoj praksi …

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2014 Read More »

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2013

Osnovni cilj analize i dalje je sagledavanje položaja žrtve trgovine ljudima u sudskim postupcima, kako bi se ocenila usklađenost domaćih pravnih normi sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, efikasnost i primena postojećih pravnih normi u praksi, ujednačenost sudske prakse, kao i uticaj dosadašnjih edukacija zaposlenih u pravosuđu, a sve u cilju unapređenja položaja žrtava ovog …

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2013 Read More »

Tražioci azila iz Srbije: migracije, siromaštvo i rizici od trgovine ljudima

Sa namerom da istraže šta stoji iza predrasuda i često negativne javne slike o ljudima koji u određenim zemljama zapadne i severne Evrope podnose zahteve za azil, istraživači i istraživačice iz Grupe 484, ASTRE, Ženskog romskog centra „Bibija“ i Nexus – Vranje potražili su razloge, motive i priče o životnim teškoćama i nadama koje pokreću …

Tražioci azila iz Srbije: migracije, siromaštvo i rizici od trgovine ljudima Read More »

Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku 2012

Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku – analiza pravosudne prakse kroz praćenje suđenja i sudske presude 2012. Nastavak monitoringa sudske prakse praćenjem sudskih postupaka od strane istraživača ASTRE i prikupljanjem i analizom presuda u predmetima trgovine ljudima logičan je nastavak u sagledavanju položaja žrtve ovog krivičnog dela u sudskim postupcima u cilju ocene usklađenosti …

Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku 2012 Read More »

Senka nad Srbijom – Izveštaj nevladinih organizacija za 55. zasedanje Komiteta CEDAW 2013.

U ovom „Izveštaju iz senke“, ženske grupe iz Srbije solidarno izveštavaju o najvećim sistemskim preprekama za zaštitu ženskih ljudskih prava, a to su: nasilje nad ženama, trgovina ženama, uskraćivanje lezbejskih prava i militarizacija rezolucije UN 1325. Takođe, svesrdno podržavamo sve kritičke doprinose drugih nevladinih organizacija, posebno one koji se tiču Romkinja, žena sa invaliditetom i …

Senka nad Srbijom – Izveštaj nevladinih organizacija za 55. zasedanje Komiteta CEDAW 2013. Read More »

Trgovina ljudima u Srbiji – izveštaj za period 2000-2010

Izveštaj o trgovini ljudima u Republici Srbiji za period 2000–2010 analizira modalitete inkorporacije dva najvažnija međunarodna dokumenta – Palemo protokola UN i Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u domaće zakonodavstvo i rešenja koje ono predviđa. Osim toga, veliki deo Izveštaja se bavi analizom prakse kojoj je ASTRA kao organizacija civilnog društva svedočila …

Trgovina ljudima u Srbiji – izveštaj za period 2000-2010 Read More »

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2011

Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku – – analiza pravosudne prakse kroz praćenje suđenja i sudske presude 2011 Praćenje pravosudne prakse u oblasti trgovine ljudima organizovano je kroz praćenje odabranih sudskih postupaka pred nadležnim sudovima u Srbiji i kroz analizu sudskih odluka u krivičnim postupcima koji za predmet imaju trgovinu ljudima. Osnovni cilj analize …

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2011 Read More »

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O PRODAJI DECE, DEČJOJ PROSTITUCIJI I DEČJOJ PORNOGRAFIJI I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O UČEŠĆU DECE U ORUŽANIM SUKOBUMA U REPUBLICI SRBIJI (2010)

Alternativne izveštaje o sprovođenju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji, i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o učešću dece u oružanim sukobima izradila je koalicija organizacija civilnog društva u sastavu Beogradski centar za ljudska prava,  JAZAS, VelikiMali, ASTRA, Atina, Centar za integraciju mladih, Familia …

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O PRODAJI DECE, DEČJOJ PROSTITUCIJI I DEČJOJ PORNOGRAFIJI I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O UČEŠĆU DECE U ORUŽANIM SUKOBUMA U REPUBLICI SRBIJI (2010) Read More »

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU KONVENCIJE UN PROTIV TORTURE (2008)

Alternativni izveštaj (samo na engleskom) Zaključna razmatrana (samo na engleskom) ASTRA je, u koaliciji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Centrom za ljudska prava iz Niša, Odborom za ljudska prava iz Leskovca, Helsinškim odborom za ljudska prava, Fondom za humanitarno pravo i Međunarodnom mrežom pomoći IAN, učestvovala u izradi redovnog Alternativnog izveštaja o sprovođenju Konvencije …

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU KONVENCIJE UN PROTIV TORTURE (2008) Read More »

Scroll to Top