Facebook Pixel Code

Usluge za žrtve trgovine ljudima

Usluge u centrima za socijalni rad

Centri za socijalni rad (CSR) obavljaju javna ovlašćenja koja uključuju:

 • procenu Vaših potreba, snaga i rizika i na osnovu toga planiraju pružanje usluga socijalne zaštite
 • sprovode postupke i odlučuju o pravima na materijalna davanja
 • pokreću i učestvuje u sudskim i drugim postupcima u skladu sa zakonom
 • iniciraju i razvijaju preventivne i druge programe koji treba da doprinesu ostvarivanju potreba u oblasti socijalne zaštite
 • pružaju usluge socijalne zaštite ako u lokalnoj zajednici nema drugog ovlašćenog pružaoca.

Informisanje

U svakom CSR imate pravo da dobijete informacije o:

 • svim vrstama pomoći i o svim ustanovama i organizacijama koje tu pomoć pružaju
 • vrstama zaštite na koju imate pravo
 • tome od koga možete dobiti pravne savete, pravnu pomoć ili bilo koju drugu vrstu saveta
 • da li imate pravo na usmeno i pismeno prevođenje
 • kako i kome možete da podnesete pritužbu i žalbu na postupanje nadležnih organa.

Imajte u vidu da nemaju svi CSR stručne radnike koji su obučeni za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima.

CSR upućuju žrtve i na druge službe, institucije i organizacije radi pružanja informacija o njihovim pravima.

Neodložna intervencija

Ukoliko se nađete u situaciji koja ugrožava Vaš život, zdravlje ili razvoj, CSR je dužan da neodložno reaguje (dostupan je 24 sata dnevno).

Procena stanja i potreba korisnika - izrada individualnog plana zaštite podrške

CSR je zadužen da proceni Vaše stanje i potrebe, kao i stanje i potrebe Vaših članova porodice. U ovoj proceni Vi učestvujete slobodno i u svim fazama postupka.

Na osnovu procena CSR će izraditi individualni (porodični) plan zaštite i podrške Vama i članovima Vaše porodice. Vaše mišljenje o Vašem stanju i potrebama mora biti uzeto u obzir prilikom izade planova zaštite i podrške.

Individualni planovi zaštite i podrške se izrađuju na određeni rok (na primer, 3 ili 6 meseci), a zatim se procenjuju postignuti rezultati i donose novi planovi, usklađeni sa aktuelnim stanjem i Vašim potrebama.

U Vašem individualnom planu zaštite i podrške biće navedeno koje aktivnosti će biti sprovedene, u kom roku ili koliko će one trajati, ko je zadužen da ih sprovodi i kada i kako će se procenjivati da li je došlo do poboljšanja Vašeg stanja i zadovoljenja Vaših potreba, te koje druge aktivnosti treba planirat u narednom periodu. 

Vi ćete aktivno učestvovati u sprovođenju planiranih aktivnosti, ali i u predlaganju njihove izmene, dopune, kao i u praćenju i oceni rezultata koji su ostvareni i u izradi novog plana za naredni period.

Vi ste slobodni da izaberete pružaoca planiranih aktivnosti, da ga promenite ako niste zadovoljni, da podnesete prigovor na njegov rad.

Tokom ovog postupka Vi imate pravo na pomoć osobe od poverenja koju sami birate.   

Materijalna pomoć

U CSR možete podneti zahteve za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć.

Veći deo tražene dokumentacije za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć CSR može nabaviti, uz Vaše odobrenje, službenim putem.
Zakonom su predviđene sledeće vrste materijalne pomoći:
 • Novčanu socijalnu pomoć možete zahtevati ukoliko ste radno sposobni a nezaposleni, nemate druge mesečne prihode, nemate u vlasništvu zemljište (površine veće od 0.5 hektara) niti drugih nepokretnosti (sem stambenog prostora), ukoliko niste prodali ili poklonili nepokretnu imovinu ili se niste odrekli prava na nasleđivanje i niste potpisali ugovor o doživotnom izdržavanju. Za ostvarivanje ovog prava važno je da aktivno tražite posao, odnosno da ste prijavljeni na evidenciji za nezaposlena lica.
 • Uvećanu novčanu socijalnu pomoć možete zahtevati ukoliko ste osoba sa randnom nesposobnošću ili ste jedini roditelj koji brine o detetu, a ostvarujete parvo na novčanu socijalnu pomoć.
 • Dodatak za pomoć i negu drugog lica možete zahtevati ukoliko Vam zbog ugroženog zdravtsvenog stanja treba pomoć i nega drugog lica da biste zadovoljili osnovne životne potrebe.
 • Pomoć za osposobljavanje za rad možete zahtevati ukoliko ste osoba sa invaliditetom, a potrebna Vam je podrška u obrazovanju i osposobljavanju za rad.
 • Jednokratnu novčanu pomoć možete zahtevati ukoliko se nađete u situaciji da ne možete sebi da obezbedite hranu, odeću, obuću, sredstva za higijenu, prevoz do medicinske ustanove i slično.
 • Pomoć u naturi (proizvodima) možete zahtevati ukoliko Vam je potreba pomoć za obezbeđivanje konkertnih stvari neophodnih za život (na primer, drva za grejanje, krevet, šporet…).

Ostvarivanjem prava na jednu vrstu materijalne pomoći ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na druge vrste materijalne podrške. 

Ostale usluge u zajednci

U okviru sistema socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave dostupne su različite usluge iz četiri velike grupe usluga:

 • dnevne usluge u zajednici
 • podrška za samostalni život
 • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge
 • usluge smeštaja

Informaciju o tome da li u Vašoj opštini postoje usluge iz ovih grupa dobijate u CSR. Neke od navedenih usluga pružaju se u okviru:

 • Centra za razvoj usluga socijalne zaštite – posebne organizacine jedinice CSR
 • udruženja građana ili privatnog pružaoca usluga socijalne zaštite – koji bi trebalo da su licencirani pružaoci (da ispunjavaju određene uslove i imaju obučeno osoblje).

Dnevne usluge u zajednici

U lokalnom CSR možete dobiti informaciju da li postoje i koje od usluga iz grupe dnevnih usluga u zajednici. Nijedna od usluga iz ove grupe nije specijalizovana za žrtve trgovine ljudima.

Da biste ostvarili pravo na neku od navedenih usluga potrebno je da ispunite sledeće uslove:

 • Dnevni boravak mogu koristiti osobe sa telesnim invaliditetom, odnosno intelektualnim teškoćama, koje imaju potrebu za dnevnom negom; deca i mladi koji su u sukobu sa zakonom, roditeljima, školom ili zajednicom; odrasla i starija lica kojima je potrebna dnevna nega i nadzor. Ova usluga se može koristiti svakoga dana, ali vremenski ograničeno.
 • Pomoć u kući možete koristiti ukoliko ste stariji od 65 godina ili ukoliko zbog nekih drugih zdravstvenih razloga niste u mogućnosti da obezbedite ishranu, nabavite lekove ,održavate ličnu ili higijenu stana. Osobe koje pružaju ovu vrstu usluge će umesto Vas ići u kupovinu, spremati vam obroke ili sređivati prostor u kom živite.
 • Svratišta možete koristiti ukoliko ste se našli u situaciji da ste bez doma a potrebno Vam je zadovoljenje osnovnih potreba, poput ishrane, održavanja lične higijene. Ovde se možete informisati i o mogućnosti ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

Savetodavno-terapijske i socijalno edukativen usluge

U CSR se možete informisati da li u lokalnoj zajednici postoje pružaoci nekih od savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga kao što su:

 • Intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi možete koristiti radi unapređivanja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i aktivan život u zajednici.
 • Savetovanje i podršku roditelja, hranitelja i usvojitelja možete koristiti ukoliko vam je neophodna podrška da prevaziđete određene izazove koje sa sobom nose uloge roditelja, hranitelja ili usvojitelja.
 • Održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice je usluga koju možete koristi ukoliko vam je neophodna podrška u reuspostavljanju i održavanju porodičnih odnosa sa decom koja su na alternativnom smeštaju, a sve u cilju ponovnog spajanja sa porodicom.
 • Uslugu savetovanja i podrške možete koristiti ukoliko vam je potrebna podrška u razrešavanju emocionalnih teškoća, problema u partnerskim odnosima, porodičnim odnosima, problema sazrevanja i odrastanja ili problema u odnosima sa ljudima iz okruženja.
 • SOS telefon možete koristiti ukoliko vam je potrebno da se informišete o svojim pravima ili Vam je potrebna psihološka i psihosocijalna podrška. Postoji više vrsta specijalizovanih usluga SOS telefona (za žene žrtve nasilja, osobe koje su u krizi, za prevenciju samoubistva), kao i specijalizovani (licencirani) SOS telefon za žrtve trgovine ljudima – koji vodi ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima (pogledajte u ovoj brošuri u poglavlju o specijalizovanim uslugama za žrtve trgovine ljudima).

Možete da ostanete anonimni (da ne kažete svoje ime i lične podatke) kada se javljate na SOS telefon.

Usluge smeštaja

U CSR se možete informisati o mogućnosti da ostvarite bezbedno i stimulativno okruženje, u okolnostima kada to nije moguće obezbediti u Vašoj porodičnoj sredini.

U zavisnosti od Vaše situacije i potreba možete koristiti neki od sledećih oblika smeštaja:

 • Porodični smeštaj možete koristiti ukoliko ste dete (do 26. godine, ukoliko ste na redovnom školovanju) a vaši biološki roditelji privremeno ili tokom dužeg perioda nisu u mogućnosti da brinu o vama. Srodnici ili hraniteljske porodice će vam omogućiti potrebnu negu, zaštitu i uslove za razvoj. Porodični smeštaj možete koristiti i kao odraslo ili starije lice ukoliko vam je potrebna podrška za održavanje ili poboljšanje kvaliteta života.
 • Domski smeštaj možete koristiti bez obzira na uzrast ukoliko vam je potrebno stanovanje, podrška u zadovoljenju osnovnih životnih potreba, kao i zdravstvena zaštita. Domski smeštaj je forma kolektivnog smeštaja, što znači da će sa vama prostor deliti drugi ljudi koji su naišli na slične životne izazove.
 • Privremeni smeštaj u prihvatilište možete koristiti ukoliko imate potrebu za privremenim zbrinjavanjem u vidu smeštaja, ishrane, zdravstvene zaštite. Pravo na uslugu privremenog smeštaja u prihvatilište za decu i mlade imate ukoliko ste bez roditeljskog staranja i nalazite se u stanju socijalne potrebe, ukoliko ste žrtva nasilja, nekog oblika zlostavljanja i zanemarivanja ili trgovine ljudima ili ste egzistencijalno ugroženi iz nekog drugog razloga.

CENTAR ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA je javna ustanova koja obavlja delatnost i pruža usluge kroz dve organizacione jedinice, pokrivajući teritoriju cele Srbije.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU ZAŠTITE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA pruža sledeće usluge:

 • identifikuje da li ste u formalnom smislu (u skladu sa zakonom) žrtva trgovine ljudima
 • procenjuje u kakvom ste riziku i stanju, koje su Vaše snage i potrebe, kao i stanje i potrebe drugih osoba u Vašem okruženju
 • izrađuje, u bliskoj saradnji sa Vama, individualni plan usluga zaštite i podrške koje ćete ostvarivati
 • upućuje Vas na druge ustanove ili organizacije koje pružaju usluge zaštite i podrške koje su Vam potrebne
 • sarađuje sa drugim ustanovama, organima i organizacijama
 • koordinira
 • procesom Vaše zaštite i podrške
 • Vaš dobrovoljni povratak u zemlju porekla, ako niste iz Srbije, i
 • aktivnosti u vezi sa Vašom pripremom za učešće u sudskim postupcima
 • prati realizaciju planiranih mera zaštite i usluga podrške i unosi dopune i izmene u individualni plan, u saradnji sa Vama i drugim organima i pružaocima usluga
 • prikuplja informacije o raspoloživim programima zaštite i raspoloživim uslugama s ciljem da Vam se pruži što adekvatnija pomoć i podrška.
PRIHVATILIŠTE ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA pruža sledeće usluge (samo za osobe ženskog pola starije od 16 godina i njihovu decu*):
 • osigurava bezbedno okruženje
 • obezbeđuje ishranu, nabavku odeće i obuće
 • obezbeđuje primanje prepisane terapije, saniranje i negu manjih povreda
 • praćenje prilikom odlaska kod lekara i u druge institucije
 • organizuje radne i obrazovne sadržaje kojima omogućava da steknete nova znanja i veštine
 • pruža podršku u održavanju kontakata sa Vašom porodicom i drugim osobama koji su Vam značajne
 • pomaže u razvoju veština samozaštite, komunikacije i drugih, koje su Vam potrebne za samostalni život i život u zajednici
 • omogućava pravnu podršku i pomoć i pomaže u regulisanju Vašeg pavnog statusa
 • posreduje u komunikaciji sa diplomatsko konzularnim predstavništvima
 • pruža podršku u pripremi za svedočenje i učešće u sudskim postupcima
 • pruža podršku u nastavku školovanja, traženju posla i u zapošljavanju.

Usluge u centrima za socijalni rad

Usluge Nacionalne službe za zapošljavanje (NZS) su dostupne i maloletnim i punoletnim osobama, ako ste državljanin Srbije ili strani državljanin, kao i ako ste osoba u migraciji ili tražilac azila, ali Vam mogu biti pružene samo ako imate prebivalište na teritoriji odgovarajuće filijale (jedinice) NSZ.

Do usluga NSZ možete doći ličnim obraćanjem, ili tako što će Vas uputiti lokalni centar za socijalni rad ili druge nadležne institucije, uključujući i udruženja građana.

Ove usluge možete koristiti dok postoji Vaša potreba za njima.

U svim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje možete ostvariti sledeća prava i usluge:  

 • posredovanje u zapošljavanju, odnosno razvijanje sposobnosti, savetovanje i obuku za aktivno traženje posla i zapošljavanja
 • profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere, što uključuje informisanje i savetovanje, psihološke radionice i treninge
 • dodatno obrazovanje i obuku, poput učešća u programima stručne prakse, sticanja praktičnih znanja, obuku na zahtev poslodavca, funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i slično
 • pomoć (subvencije) za zapošljavanje
 • podršku samozapošljavanju
 • podsticaje za korisnike novčane naknade
 • zapošljavanje u okviru programa javnih radova
 • druge mere usmerene ka zapošljavanju ili održanju zaposlenosti.

ASTRA – AKCIJA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA realizuje specijalizovane usluge  prevencije, direkne pomoći i podrške Vama i članovima Vaše porodice, koja je besplatna i dostupma 24/7. 

SOS TELEFON je licencirana usluga koja pruža informacije o:

 • vrsti pomoći koju možete dobiti i od koga je možete dobiti
 • kako i pod kojim uslovima možete dobiti zaštitu, uključujući i mere zaštite
 • kako i pod kojim uslovima možete dobiti pravni savet, pravnu pomoć ili bilo koju drugu vrstu saveta
 • kako i pod kojim uslovima imate pravo na usluge pismenog i usmenog prevođenja
 • pravu na podnošenje pritužbe ili žalbe u slučaju da nadležni organi ne poštuje Vaša prava
 • ako ste mlađi od 15 godina, sve informacije dobiće i Vaši roditelji, staratelji ili usvojitelji, ako je to u Vašem najboljem interesu

DIREKTNA PODRŠKA obuhvata sledeće usluge:   

 • da vam članica ASTRA TIMA za podršku bude osoba od poverenja – što znači da Vas informiše i pomaže da donosite odluke i pravite izbore u vezi sa svim pitanjima koja su od značaja za Vas, u Vašem najboljem interesu
 • praćenje kroz sve institucije tokom svih postupaka u kojima ćete učestvovati (pomoć prilikom ostvarivanja građanskih, ekonomskih i socijalnih prava)
 • pomoć i podršku tokom potrage, procesa identifikacije, oporavka i reintegracije
 • pomoć da nastavite školovanje, profesionalno osposobljavanje, prekvalifikaciju
 • pomoć da obezbedite sredstva za rad
 • medicinsku pomoć – opšte i specijalizovane preglede, medicinski tretman i lekove
 • psihološku pomoć – individualnu i grupnu, kao i učešće u grupama samopomoći
 • pravnu pomoć – dobijanje pravnih saveta i zastupanje na sudu (u krivičnim, parničnim i vanparničnim postupcima).

ASTRA TIM za podršku žrtvama zadužen je za aktivnosti na teritoriji cele Srbije, što obuhvata:

 • praćenje od prvog kontakta kroz ceo proces Vašeg oporavka, povratka i povezivanja sa zajednicom u kojoj ćete živeti
 • pomoć da uspešno savladate sve administrativne procedure na putu ostvarivanja svojih prava
 • pomoć u ostvarivanju zapošljavanja, obrazovanja ili stručnog usavršavanja, ekonomskog osnaživanja, pohađanja kurseva stranih jezika i kompjuterske pismenosti, podršku i pomoć u traženju posla.

ATINA – UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I SVIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILJA pruža specijalizovane usluge u tri oblika podrške, koje su besplatne i dostupne 24/7.

PRIVREMENA KUĆA pruža sledeće oblike specijalizovane pomoći:

 • bezbedan smeštaj i ishranu
 • regulisanje građansko-pravnog statusa
 • posredovanje u ostvarivanju prava kod relevantnih institucija
 • posredovanje u dobijanju medicinske pomoći
 • psihološku pomoć
 • pravnu podršku i savetovanje
 • podršku u opismenjavanju, učenju i pronalaženju posla
 • druge vidove pomoći i podrške za koje imate potrebu, kao i pomoć članovima Vaše porodice.

OTVORENI KLUB – REINTEGRACIONI CENTAR angažuje bivše korisnice i korisnike usluga organizacije ATINA u pružanju podrške i pomoći:

 • obuku za učestvovanje u grupama iskustvene podrške, kao i individualnu i grupnu iskustvenu podršku
 • pravnu podršku i savetovanje
 • pomoć u formalnom i alternativnom obrazovanju
 • ekonomsko osnaživanje
 • druge vrste podrške koja Vam je potreba.

TIM ZA PODRŠKU NA TERENU sprovodi aktivnosti na teritoriji cele Srbije u saradnji sa lokalnim organizacijama s ciljem da Vam pomogne da se povežete i uklopite u svoju zajednicu, nakon povratka, kroz sledeće aktivnosti:

 • pomoć u formalnom i alternativnom obrazovanju
 • ekonomsko osnaživanje i pomoć u pronalaženju posla
 • pravnu podršku i savetovanje
 • druge vrste podrške koja Vam je potrebna i pomoć Vašoj porodici.

Sva ovde pobrojana prava i usluge koje mogu da ostvare žrtve trgovine ljudima odnose se na:

 • Područne Policijske uprave, uključujući Policijsku upravu za Grad Beograd
 • Policijsku upravu za Grad Beograd – Upravu za strance
 • Upravu kriminalističke policije, Službu za borbu protiv organizovanog kriminala
 • Službu za strance – Odeljenje za prihvat i smeštaj
 • Direkciju policije- Jedinicu za zaštitu

Informisanje

Kao žrtva trgovine ljudima imate pravo da dobijete informacije koje su bitne za ostvarivanje Vaših prava, najčešće usmeno i na jeziku koji razumete:

 • o proceduri podnošenja prijave u vezi počinjenog krivičnog dela i Vaše uloge u krivičnom postupku
 • pod kojim uslovima možete dobiti zaštitu, uključujući zaštitu u toku sudskog postupka
 • o mogućnosti da dobijete besplatni pravni savet, pravnu informaciju ili zastupanje
 • da dobijete usluge prevođenja
 • o procedurama podnošenja žalbe/prigovora u slučaju da nadležni organ koji postupa u okviru krivičnog postupka ne poštuje prava žrtve
 • o naknadi štete za počinjeno krivično delo
 • informaciju o tome da li je pritvoreno ili osuđeno lice pušteno ili pobeglo iz pritvora, kao i o svim merama koje su izrečene u cilju Vaše zaštite
 • o mogućnostima prihvata i smeštaja
 • regulisanju boravišnog statusa i izdavanja ličnih dokumenata
 • informaciju u vezi sa medicinskim zbrinjavanjem i medicinskoj pomoći.

Policija upućuju žrtve i na druge službe, institucije i organizacije radi pružanja informacija o njihovim pravima.

Prevođenje i tumačenje u toku krivičnog i drugih postupaka

Imate pravo na usluge prevođenja i tumačenja na jezik koji razumete u postupku pred policijom i drugim organima uprave, ako za tim postoji potreba.

Postoji mogućnost da dobijete pisana obaveštenja na jeziku koji razumete i da Vam se usmeno prevodi tok postupka ili pravna akta, bez naknade (besplatno).

Policijske uprave uglavnom obezbeđuju i pomoć tumača u postupku (bez naknade).

Ako ste pripadnica ili pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na opštini na kojoj se nalazi policija, imate pravo da se upravni postupak vodi na Vašem jeziku.

Zaštita identiteta i bezbednosti

Ako postoji pretnja po Vašu bezbednost ili bezbednost drugih vama bliskih lica, policija je u obavezi da zaštiti Vas i Vaš identitet. 

Imate pravo da ne budete saslušavani u prisustvu okrivljenog (lica koja se terete da su izvršila ili pomagala učiniocu krivičnog dela) i da ne morate da se susretnete sa njima prilikom davanja izjave. 

Većina policijskih uprava ima posebne prostorije za saslušanje svedoka, a jedan broj njih to čini upotrebom tehničkih sredstava.

U nekim policijskim upravama ispitivanje žena žrtava sprovode obučene službenice ženskog pola.

Procena stanja, potreba i rizika

Žrtve trgovine ljudima imaju pravo na procenu stanja i potreba, a naročito maloletne žrtve (i to naročito u slučajevima intervencije patrolne policije).

To uključuje i mere za procenu rizika u kom se nalazi žrtva, planiranje podrške, utvrđivanje identiteta i državljanstva, pronalaženje porodice i spajanje sa porodicom maloletnika.

Dozvola boravka

Osoba za koju se pretpostavlja da je žrtva trgovina ljudima ima pravo na privremeni boravak od 90 dana. Osoba za koju se utvrdi da je žrtva trgovine ljudima ima pravo na privremeni bravak od godinu dana, koji se može produžavati.

Privremeni boravak se odobrava ukoliko je to neophodno radi zaštite i oporavka žrtve trgovine ljudima ili radi vođenja sudskog postupka (čak i ukoliko osoba ne ispunjava neke od opštih uslova koji su potrebni za odobrenje boravka za strance).

Za vreme trajanja privremenog boravka policija će vas informisati da imate pravo na smeštaj, psihološku i materijalnu pomoć, pristup hitnoj medicinskoj zaštiti, pristup obrazovanju za maloletnike, savetovanje i informisanje na jeziku koji razumete, a u nekim slučajevima i pravo na medicinsku pomoć, obrazovanje, zapošljavanje.

Ukoliko nemate putnu ispravu, a odobren Vam je privremeni boravak, imate pravo na ličnu kartu.

Zahtev za privremeni boravak možete podneti pisanim putem lično ili elektronskim putem.

 • Direkcije policije – Jedinica za zaštitu

Ova jedinica ima ulogu da pruži zaštitu i pomoć licima čiji su život, bezbednost i imovina ugroženi zbog svedočenja i davanja informacija u krivičnom postupku. Ona ima nadležnost da obezbedi:

 • fizičku zaštitu učesnika u postupku i njima bliskih lica, kao i njihove imovine
 • promenu prebivališta ili premeštanje u drugu zavodsku ustanovu
 • prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu, sa izradom ličnih isprava sa izmenjenim podacima
 • promenu identiteta, što znači potpunu ili delimičnu promenu ličnih podataka, pa čak mogućnost izmene fizičkih karakteristika osobe.

Ova vrsta zaštite se pruža i punoletnim i maloletnim licima.

Ukoliko vam je istekao privremeni boravak i nalazite se u postupku vraćanja, imate sledeća prava:

 • Policijska uprava za grad Beograd – Služba za strance, Odeljenje za prihvat i smeštaj

Strancu koji se nalazi u postupku vraćanja, može se odrediti boravak u prihvatilištu rešenjem nadležnog organa. Boravak se određuje na period do 90 dana, a u nekim uslovima može da bude produženo za još 90 dana.

Sva ovde navedena prava i usluge koje mogu da ostvare žrtve trgovine ljudima odnose se na:

 • Viša javna tužilaštva
 • Tužilaštvo za organizovani kriminal
 • Više sudove
 • Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal
 • Apelaciona javna tužilaštva i Apelacione sudove

Službe za infromisanje i podršku oštećenima i svedocima

U ovim službama, koje se nalaze u Višim javnim tužilaštima (VJT), Tužilaštvu za organizovani kriminal, kao i u Višim sudovima (VS) možete dobiti informacije o Vašim pravima i ulozi u postupku, kao i o merama koje mogu da budu izrečene radi zaštite Vaše bezbednosti.

Ukoliko postoji potreba, ova služba može da Vas uputi na druge institucije i ustanove koje mogu da Vam pruže podršku.

U nekim službama za rad sa maloletnim žrtvama krivičnih dela angažuju se stručnjaci istog pola kao i žrtva, a u nekim takva praksa postoji i za rad sa punoletnim žrtvama.

Informisanje

Kao žrtva trgovine ljudima imate pravo da dobijete sledeće informacije koje su bitne za ostvarivanje Vaših prava:

 • o medicinskom zbrinjavanju i pomoći
 • psihološkoj podršci, smeštaju i drugim vrstama specijalizovane podrške
 • proceduri podnošenja prijave u vezi počinjenog krivičnog dela i Vaše uloge u krivičnom postupku
 • pod kojim uslovima možete dobiti mere radi zaštite Vaše bezbednosti
 • pod kojim uslovima možete dobiti odštetu za počinjeno krivično delo
 • o mogućnosti da dobijete besplatni pravni savet, pravnu informaciju ili zastupanje (advokata)
 • procedurama podnošenja žalbe ili prigovora u slučaju da nadležni organ koji postupa u okviru krivičnog postupka ne poštuje Vaša prava
 • kako nadoknaditi troškove za učešće u krivičnom postupku
 • o obustavi istrage i obustavi daljeg gonjenja protiv učinioca krivičnog dela
 • mogućnosti podnošenja prigovora ukoliko javni tužilac ne preduzme ili odustane od gonjenja, kao i o mogućnosti preuzimanja krivičnog gonjenja i zastupanja optužnice
 • o vremenu i mestu suđenja, o kvalifikaciji optužbe za počinjeno krivično delo
 • da možete razgledati spise i predmete koji služe kao dokaz
 • na koji način možete dobiti informaciju u kojoj fazi se nalazi krivični postupak
 • ukoliko je lice protiv koga se vodi postupak pušteno ili pobeglo iz pritvora, kao i o svim merama koje su izrečene u cilju Vaše zaštite
 • da imate pravo da Vam se dostavi presuda i da budete obavešteni o ishodu postupka
 • o mogućnosti podnošenja žalbe na odluku o troškovima postupka i mogućnosti podnošenja zahteva za naknadu štete ili žalbe na odluku o dosuđenom odštetnom zahtevu.
VJT i VS upućuju žrtve i na druge službe, institucije i organizacije radi pružanja informacija o njihovim pravima.

Prevođenje i tumačenje tokom pravosudnih postupaka

Imate pravo da se u toku postupka u VJT i VS koristite svojim jezikom i pismom.

Ukoliko u postupku kažete da ne razumete jezik na kojem se vodi postupak, imate pravo na prevođenje tokom postupka, kao i pravo na prevođenje isprava i drugog pisanog dokaznog materijala (neka VJT prevođenje pravnih akata vrše samo usmenim putem).

Imate pravo da ovu uslugu dobijete besplatno.

Uoliko ne možete da se pismeno ili usmeno izjašnjavate u postupku (npr. zbog neke vrste invaliditeta), imate pravo da Vam se postavi tumač koji će omogućiti da učestvujete u postupku (ova usluga je za Vas besplatna).

Besplatna pravna pomoć

Imate pravo da dobijete status posebno osetljivog svedoka ukoliko postoji neka od okolnosti kao što su niži životni uzrast, pol, zdravstveno stanje, težak način ili posledice izvršenog krivičnog dela ili druge okolnosti zbog kojih postoji naročita ranjiovost. Ovo pravo imate tokom celog trajanja postupka.

To podrazumeva da imate pravo i na punomoćnika (advokata po službenoj dužnosti) ukoliko je to važno radi zaštite Vaših interesa u postupku.

Punomoćnik se mora postaviti od prvog saslušanja okrivljenog.

Žrtve trgovine ljudima imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koja se sastoji od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane.

Zahtev se podnosi u gradskim/opštinskim organima uprave, prema Vašem mestu prebivališta ili boravišta ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći.

Bezbednost tokom trajanja sudskog postupka

Status posebno osetljivog svedoka znači i da imate pravo da Vam se:

 • pitanja postavljaju uz pomoć psihologa, socijalnog radnika ili drugog posebno obučenog lica za rad sa žrtvama krivičnih dela
 • uzimanje izjave obavi putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, bez prisustva stranaka i drugih učesnika u postupku u prostoriji u kojoj se Vi nalazite
 • izjava uzme u stanu žrtve ili drugoj prostoriji, odnosno u ovlašćenoj instituciji
 • ne budete suočeni sa okrivljenim, osim ako to sami ne zahtevate i sud to dozvoli
 • da Vam se postavi punomoćnik – advokat po službenoj dužnosti.

Većina VJT i VS raspolažu posebnim prostorijama ili ima tehničku opremu za prenos zvuka (izjava koje ćete davati), kako bi se izbegao kontakt žrtve sa učiniocem krivičnog dela (neka VJT i VS imaju i posebne čekaonice za žrtve). 

Posebna znanja tužilaca i sudija

Kada je žrtvi dodeljen status posebno osetljivog svedoka, većina VJT i VS obezbeđuju da izjavu uzima lice koje je posebno obučeno za rad sa žrtvama krivičnih dela i žrtvama trgovine ljudima.

Neka VJT i neki VS obezbeđuju da izjavu uzima lice istog pola kao žrtva, posebno ukoliko se radi o seksualnom nasilju ili rodno zasnovanom nasilju.

Ako ste žrtva trgovine ljudima (maloletna ili punoletna, domaći ili strani državljanin) možete ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu kroz obavezno zdravstveno osiguranje pod uslovom koje određuje zakon, a to podrazumeva da priložite:

 • važeću ličnu kartu, a ako je nemate
 • potvrdu o prebivalištu koju dobijate od policije ili potvrdu od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Scroll to Top