Facebook Pixel Code

SOS telefon - PREVENCIJA

U okviru programa SOS telefona i  direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima ASTRA pruža i preventivne informacije o problemu trgovine ljudima, o mogućnostima i uslovima bezbednog i legalnog zapošljavanja u zemlji i inostranstvu i o sigurnim migracijama. Poseban deo preventivno-edukativnih aktivnosti odnosi se na rad sa mladim ljudima, jer je praksa pokazala da među žrtvama trgovine posebnu grupu čini upravo mlađa populacija.

Astra obezbeđuje:

  • informacije o merama predostrožnosti pri odlasku u inostranstvo,
  • informacije o sigurnim migracijama,
  • informacije o eventualno poznatim destinacijama,
  • informacije o radnom zakonodavstvu u zemlji destinacije,
  • informacije potrebne za proveru ugovora o radu,
  • informacije o dokumentaciji potrebnoj za obavljanje određenog posla koja se traži u zemlji destinacije (stručna sprema, ne/priznavanje diplome, potrebne nostrifikacije i slično),
  • informacije o potrebnoj dokumentaciji za nastavak školovanja u zemljama destinacije,
  • informacije o licenciranim agencijama za zapošljavanje,
  • kontakte organizacija i institucija u zemlji destinacije ili eventualno u okolnim zemljama, ukoliko u zemlji destinacije ne postoje srodne NVO i diplomatsko-konzularna predstavništva naše zemlje,
  • pravnu analizu ugovora pre njegovog potpisivanja sa poslodavcem.

Prema podacima ASTRA SOS telefona, jedan od najčešcih oblika vrbovanja od strane trgovaca ljudima je putem oglasa za posao. U njima se traže radnice/i različitih profila uz obećanje dobre zarade, vize i radne dozvole (ako se radi o poslu u inostranstvu i ukoliko je viza potrebna), smeštaja, korektnog odnosa… Ovakvi oglasi se mogu naći na internetu i u novinama.

Mnogobrojne agencije za zapošljavanje za određenu naknadu nude pomoć u traženju posla u zemlji i inostranstvu. Često se od klijenata traži da potpišu predugovor ili ugovor. Iza ovakvih ponuda ne stoji uvek trgovina ljudima, ali je neretko u pitanju finansijska prevara.

Prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, posredovanjem u zapošljavanju se bave Nacionalna služba za zapošljavanje i agencije za zapošljavanje. Agencija ne može da se bavi poslovima zapošljavanja maloletnih lica, zapošljavanja na poslovima sa povećanim rizikom, kao i zapošljavanja učesnika štrajka ako je obezbeđen minimum procesa rada. Agencija se upisuje u registar nadležnog organa, uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ministarstvo ovu dozvolu izdaje na osnovu pismenog zahteva. Licencu za rad Ministarstvo izdaje ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih. Izdaje se za period od pet godina i može se produžiti, ali se može i oduzeti pre isteka tog perioda, i u tom slučaju se može dobiti ponovo tek nakon isteka najmanje tri godine od datuma oduzimanja. Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za rad i vrši nadzor nad radom agencija.

Posebno ističemo jedno od načela iz člana 5 na kojima se ovaj Zakon zasniva, a prema kome su usluge Nacionalne službe za zapošljavanje i agencija za zapošljavanje besplatne za nezaposlena lica.

Često se dešava da oglase, zaposlenja i „proverene” agencije preporučuju upravo „osobe od poverenja”.
Spisak licenciranih agencija za zapošljavanje je dostupan na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Putem ASTRA SOS telefona možete dobiti detaljnije informacije o sigurnim migracijama, možete doći do podataka o viznom režimu države u koju putujete, saznati koja tačno dokumenta su potrebna i koji su uslovi za obavljanje određenog posla ili nastavak školovanja u inostranstvu (stručna sprema, ne/priznavanje diplome, potrebne nostrifikacije i slično).

Najčešći oblik vrbovanja osoba u lanac trgovine ljudima je putem poslovnih ponuda / oglasa u kojima se traže radnice/radnici različitih profila, uz obećanje dobre zarade, smeštaja, korektnog odnosa i obezbeđivanje vize i radne dozvole (ako se radi o poslu u inostranstvu). Oglasi ovakve sadržine se mogu naći u većini novina i na internetu. Uz njih je često kao jedini kontakt naveden samo broj mobilnog telefona ili e-mail (obično otvoren na internet portalima Gmail, Hotmail, Yahoo) na koji zainteresovani mogu da se jave, a koje nije moguće proveriti, zbog čega je nemoguće ustanoviti verodostojnost same ponude i ko iza nje stoji.

Ukoliko želite da putujete u inostranstvo radi nastavka školovanja, saznajte koji vam programi omogućuju da to legalno učinite – razmena studenata, upis na osnovne i poslediplomske studije, stručno usavršavanje. Raspitajte se koje škole/fakulteti i koje zemlje nude programe i stipendije učenicima/studentima vašeg profila/zanimanja.

Ukoliko se obratite ASTRINOM Timu za podršku žrtvama putem SOS telefona radi provere destinacije o kojoj već imate neke podatke, pokušaćemo kroz kontakt sa organizacijama sa kojima sarađujemo u toj zemlji da vam obezbedimo informacije: da li kompanija/škola koja vam nudi posao zaista ima predstavništvo u tom gradu, kakav je njen renome, da li se zaista nalazi na adresi koju imate, da li legalno posluje i slično.

Ukoliko sami direktno kontaktirate kompaniju/školu, možete proveriti podatke koje imate o njoj i razjasniti eventualne nejasnoće oko zaposlenja, tj. upisa, zarade/školarine, radnih dužnosti/predmeta, smeštaja, zdravstvenog osiguranja i drugih bitnih pitanja.

Ukoliko se obratite ASTRINOM Timu za podršku žrtvama putem SOS telefona radi provere destinacije o kojoj već imate neke podatke, pokušaćemo kroz kontakt sa organizacijama sa kojima sarađujemo u toj zemlji da vam obezbedimo informacije: da li kompanija/škola koja vam nudi posao zaista ima predstavništvo u tom gradu, kakav je njen renome, da li se zaista nalazi na adresi koju imate, da li legalno posluje i slično.

Ukoliko sami direktno kontaktirate kompaniju/školu, možete proveriti podatke koje imate o njoj i razjasniti eventualne nejasnoće oko zaposlenja, tj. upisa, zarade/školarine, radnih dužnosti/predmeta, smeštaja, zdravstvenog osiguranja i drugih bitnih pitanja.

Zbog mnogobrojnih zloupotreba, prevara i potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, ASTRINI advokati pružaju besplatnu pravnu pomoć u vidu provere radnog zakonodavstva određene zemlje, provere ugovora o radu koji su ponuđeni građanima, objašnjavanja klauzula ugovora i sl. Potrebno je 7 do 10 dana da bi naši advokati obavili pravnu analizu ugovora, koja će vam potom biti dostavljena u pisanoj formi.

Prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, nosioci poslova zapošljavanja u Srbiji su Nacionalna služba za zapošljavanje i agencije za zapošljavanje. Agencije za zapošljavanje najčešće funkcionišu po principu članstva na određeni vremenski period, za šta se agenciji plaća novčana nadoknada. Klijenti predugovor ili ugovor o radu obično ne potpisuju sa samom agencijom za zapošljavanje, već sa budućim poslodavcem sa kojim dolaze u kontakt njenim posredstvom. Prema članu 31. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, nezaposlene osobe imaju pravo da besplatno koriste usluge Nacionalne službe i agencije.

Agencija ne može da se bavi poslovima zapošljavanja maloletnih lica, poslovima zapošljavanja sa povećanim rizikom, kao i zapošljavanja na poslovima učesnika štrajka ako je obezbeđen minimum procesa rada. Agencija se upisuje u registar Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ministarstvo ovu dozvolu izdaje na osnovu pismenog zahteva. Licencu za rad Ministarstvo izdaje ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih. Izdaje se za period od pet godina i može se produžiti, ali se može i oduzeti pre isteka tog perioda, i u tom slučaju se može dobiti ponovo tek nakon isteka najmanje tri godine od datuma oduzimanja. Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za rad i vrši nadzor nad radom agencija.

Spisak licenciranih agencija je trenutno dostupan na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Građanima koji nam se obraćaju radi provere određene agencije mogu biti vrlo korisne i informacije koje dobijamo od drugih ljudi koji su ranije sarađivali sa tom agencijom i potom nam preneli svoja iskustva.

Kontakti predstavništava naše zemlje u svetu su dostupni na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova:

https://www.mfa.gov.rs/predstavnistva/predstavnistva-srbije-u-svetu

Iskoristite i druge izvore informacija:

https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo

Obratite pažnju!

Informisanost je najbolja prevencija, i prvi korak ka ostvarenju vaših prava. Zato budite informisani! Osobe koje ne znaju kako da se zaštite su najugroženije.
Informišite se u ambasadi zemlje u koju planirate da idete o relevantnim procedurama i dokumentima potrebnim za boravak/rad u toj zemlji, kao i o eventualnom viznom režimu koji važi za građane Srbije.
Učestvujte u pripremi svih dokumenata koja su Vam potrebna za putovanje.
Proverite da li je agencija preko koje tražite posao u inostranstvu legalna, tj. da li ima licencu za posredovanje u zapošljavanju.
Ne prihvatajte usmene dogovore, a potpišite samo ugovor koji je na vašem jeziku ili jeziku koji dobro razumete i koji je proveren od strane advokata. Ukoliko je u pitanju višejezični ugovor, obratite pažnju da li se verzije na različitim jezicima u potpunosti poklapaju.
Pribavite kontakte naše ambasade ili konzulata, kao i nevladinih organizacija u zemlji u koju putujete, kako biste u slučaju potrebe mogli da im se obratite za pomoć.
Kontaktirajte direktno budućeg poslodavca ili školu/univerzitet pre nego što krenete na put i raspitajte se detaljno o svim informacijama koje ste o poslodavcu/školi pronašli na internet prezentaciji,  dobili od posrednika ili iz nekog drugog izvora.
Članovima porodice ili osobi od poverenja prosledite podatke o mestu gde ćete boraviti/raditi (adresa, telefon), kao i ime kontakt osobe i podatke o putovanju (datum, vreme, broj leta i slično).
Ostavite kopiju svih dokumenata i svoju najnoviju fotografiju članovima porodice ili osobi od poverenja pre nego što otputujete.
Pasoš čuvajte kod sebe i nemojte ga davati nikome, osim službenim licima ili policiji.
Scroll to Top