Facebook Pixel Code

Edukacije

ASTRA od svojih početaka veliku pažnju posvećuje suzbijanju i prevenciji problema trgovine ljudima i sa tim ciljem učestvuje ili samostalno sprovodi brojne edukativne aktivnosti. Sada već razgranati programi edukacija namenjeni su svim akterima sa kojima se potencijalna žrtva trgovine ljudima susreće u sistemu, ali i ranjivim grupama kako bi znale kako da se zaštite. Ove aktivnosti namenjene su stručnjacima i stručnjakinjama iz različitih oblasti i aktivistima/kinjama civilnog sektora, koji se u svom radu susreću sa nekim od oblika trgovine ljudima. U okviru seminara i treninga stručnjaci različitih profila prolaze obuke putem kojih usvajaju i opšta, ali i specifična znanja i veštine, koje će im pomoći u daljem radu, a čiji je efekat ublažavanje problema trgovine ljudima. Pored toga, poseban segment ASTRINIH preventivnih aktivnosti predstavlja rad sa mladima, jer iskustvo i istraživanja nedvosmisleno ukazuju na njihovu ranjivost i izloženost ovom problemu.

Scroll to Top