Facebook Pixel Code

O nama

ASTRA je organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kao i pružanju podrške u potrazi za nestalom decom.

Ko smo?

ASTRA počinje sa radom 2000. godine kao lokalna, grassroot, organizacija i predstavlja prvi direktan društveni odgovor na sve evidentniji problem trgovine ljudima, naročito trgovine ženama i devojčicama. Prva skreće pažnju šire javnosti na problem trgovine ljudima i svojim radom direktno utiče na kreiranje zakonskih rešenja koja adresiraju ovaj problem. Prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima pristupamo sveobuhvatno i holistički, sagledavajući sve aspekte problema i nudeći konkretna rešenja i pomoć, a sve u cilju unapređenja položaja žrtava u sistemu i van njega.

Srce ASTRE čini ASTRINA SOS linija za podršku i pomoć žrtvama trgovine ljudima i pružanje preventivnih informacija. Zahvaljujući saznanjima stečenim u direktnom kontaktu sa žrtvama trgovine ljudima i potencijalnim žrtvama, razvile smo sve naše ostale programe i aktivnosti.

Šta radimo? Astrini programi

edukacije-min

Prevencija i edukacija

ASTRA stalno unapređuje načine komunikacije sa javnošću i veliku pažnju posvećuje podizanju svesti o problemu trgovine ljudima. Do sada smo organizovale i sprovele 16 samostalnih nacionalnih kampanja, dve crowdfunding kampanje i partnerski učestvovale u brojnim domaćim i međunarodnim inicijativama i kampanjama. Istovremeno radimo na razvoju programa edukacija, namenjenih svim akterima sa kojima se (potencijalna) žrtva trgovine ljudima susreće u sistemu – policija, zdravstvo, tužilaštvo, prosveta, mediji −  a koje nude opšta i specifična saznanja, kao i korisne prakse koje će se primenjivati u radu sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine. Posebnu pažnju posvećujemo radu sa mladima kao naročito osetljivom kategorijom. U tu svrhu godinama unazad ASTRA zajedno sa timom vršnjačkih edukatorki/a realizuje posebnu vrstu edukacija namenjenih mladima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Direktna pomoć žrtvama i SOS telefon

SOS telefonska linija za podršku i pomoć žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku pokrenuta je marta 2002. Do kraja 2021. primili smo preko 50.000 poziva i direktno pomogle i podržale preko 550 žrtava trgovine ljudima. ASTRA SOS telefonska linija jedina je akreditovana linija ove vrste u Srbiji, specijalizovana za problem trgovine ljudima. Usluge dostupne žrtvama trgovine ljudima i njihovim porodicama putem ASTRA SOS linije uključuju savetovanje i podršku u procesu traženja, identifikacije, oporavka i reintegracije; medicinsku i psihološku pomoć; i pravnu pomoć. U okviru programa direktne pomoći ASTRA je razvila mrežu od 30 advokata specijalizovanih za zastupanje žrtava trgovine ljudima na sudu, kao i mrežu od 20 psihoterapeuta različitih orijentacija, obučenih za rad sa osobama sa traumom trgovine ljudima. Od 2012. ASTRA takođe koordinira Evropski broj za nestalu decu 116 000, licenciran od strane države i pokrenut u saradnji sa međunarodnom organizacijom Missing Children Europe. Linija 116 000 je specijalizovana za prijavljivanje nestanaka dece, davanje podrške roditeljima/starateljima tokom potrage i kasnije, nakon pronalaženja deteta, kao i podrške u oporavku i reintegraciji.

podrška-i-pomoć-min

Širenje uticaja - umrežavanje, saradnja

Dokle god ne postoji adekvatan sistemski odgovor, ASTRA će raditi na unapređenju sistema prevencije trgovine ljudima i podrške koju pruža civilni sektor, umrežavati se i širiti svoj uticaj, lokalno i globalno. Sa tim ciljem ASTRA je osnovala Antitrafiking mrežu Srbije, kako bi se i sistem podrške i prevencije decentralizovao u uskladio donekle sa potrebama žrtava. Osam organizacija, članica mreže,  prevashodno rade na prevenciji trgovine ljudima u svojim zajednicama. Pored toga, ASTRA je članica Mreže žena protiv nasilja i prEUgovor koalicije (neformalnog udruženja sedam organizacija koje prate proces EU integracija, posebno poglavlja 23 i 24). Na međunarodnom nivou, članice smo Mreže GAATW, Platforme La strada, OMCT mreže, Organizacije Nestala deca Evrope, ICMEC, EIN mreže. Od 2019. ASTRA ima i ECOSOC status.

prevencija-min

Istraživanje, izveštavanje i zastupanje

Kao kreator i pokretač promena u oblasti politika suzbijanja trgovine ljudima, ASTRA veliku pažnju posvećuje izradi studija, analiza i izveštaja trenutnog stanja sa ciljem njegovog unapređenja. Iz tih saznanja, i onih stečenih u direktnom kontaktu sa žrtvama, proistekle su ASTRINE samostalne aktivnosti zastupanja, kao što su uvođenje Fonda za kompenzaciju žrtvama, princip nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima za krivična dela koja su počinile pod prisilom i dok su bile u lancu trgovine, uvođenje nezavisnog instituta Nacionalnog izvestioca za borbu protiv trgovine ljudima i druge. Kao direktnu posledicu ovih aktivnosti u drugoj polovini 2021. beležimo uvođenje u zakonski okvir nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima kao dela nezavisnog instituta Zaštitnika građana.

Trgovina ljudima ne poznaje granice i zahteva međusektorsku i međunarodnu saradnju, i sinhronizovanu akciju u rešavanju ovog problema. Zato ASTRA redovno, izveštavajući o stanju u Srbiji, doprinosi izradi većine međunarodnih izveštaja vezanih za fenomen trgovine ljudima i ženskih ljudskih prava (izveštaj američkog Stejt Departmenta o trgovini ljudima (TIP Report), Izveštaj o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU, izveštavanje raznim UN telima: ECOSOC, CEDAW i drugi), koji analizom stanja na globalu teže pronalaženju zajedničkog rešenja problema trgovine ljudima u svetu.

Ukratko: iz svakog direktnog kontakta sa žrtvom, učimo i putem ova četiri programa radimo na unapređenju svih segmenata kompleksnog odgovora na problem trgovine ljudima.

Principi rada

ASTRA u svom radu primenjuje najviše profesionalne i etičke standarde. Prilikom pružanja direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima, uvek se vodi računa o njihovim najboljim interesima i individualnim potrebama. S obzirom na činjenicu da su ove osobe prošle kroz traumatično iskustvo trgovine ljudima, važno je da se svaki pojedinačan slučaj vodi prema individualnom planu oporavka, uz poštovanje tempa koji je prilagođen svakom klijentu/kinji pojedinačno i u skladu sa njihovim potrebama i željama.

U pružanju pomoći ASTRA se rukovodi principom poverenja, koje se uspostavlja u odnosu između zaposlenih, zaposlenih i klijenata/kinja, zaposlenih i volontera/ki i saradnika/ca organizacije, uz poštovanje različitosti i individualnih želja, potreba i dinamike.

Kada je u pitanju rad zaposlenih u organizaciji ASTRA, on se temelji na nekoliko važnih principa, kojima su sve zaposlene/i posvećeni:

ASTRA IMA NULTU-TOLERANCIJU NA BILO KOJI OBLIK ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DECE, I IMA RAZVIJEN PRAVILNIK O ZAŠTITI I POSTUPANJU U TAKVIM SLUČAJEVIMA SA JASNO DEFINISANIM PROCEDURAMA. 

UKOLIKO IMATE BILO KAKVA SAZNANJA DA ZAPOSLENE/I ILI SARADNICE/I ASTRE NE POŠTUJU OVU ODLUKU, MOŽETE NAM TO PRIJAVITI, UKOLIKO ŽELITE I ANONIMNO, NA SOS@ASTRA.RS ILI POZIVOM NA 011 785 0000.

Scroll to Top