Facebook Pixel Code

Srbija i EU

Praćenje Srbije u procesu pristupanja EU​

Gde se nalazi oblast borbe protiv trgovine ljudima u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji?

Šta možemo da naučimo iz iskustava, zakonodavnog okvira i mehanizama EU za suzbijanje trgovine ljudima?

Šta treba da pratimo na nacionalnom nivou i koje politike EU mogu da nam posluže za unapređenje okvira javnih politika, zakona i drugih propisa u Srbiji, kada je u pitanju prevencija i borba protiv trgovine ljudima?

Ovo su neka od pitanja na koje ASTRA daje odgovore i predloge prateći proces pristupanja Srbije EU, naročito kroz:

  • Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava,
  • Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost (oblast borbe protiv organizovanog kriminala i trgovina ljudima kao oblik organizovanog kriminala), a kada bude otvoreno, i
  • Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje (između ostalog i zbog radne eksploatacije kao oblika trgovine ljudima).

ASTRA prati događaje vezane za implementaciju neke od najvažnijih odluka EU, kao što je Direktiva EU o borbi protiv trgovine ljudima: 2011/36 / EU sprečavanje trgovine ljudima, efikasnom krivično gonjenje zločinaca i bolju zaštitu žrtava, u skladu sa najvišim evropskim standardima, kao obavezujuće za sve države članice, zatim Konvencija Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (2005), kao i važna izveštavanja i preporuke u vezi sa ovim i drugim aktima.

Takođe, pratimo dešavanja koja se tiču krovnih javnih politika, kao što je EU Strategija za borbu protiv trgovine ljudima (najavljena za prvi kvartal 2021.)

ASTRA prati javne politike i zakone u Srbiji, kao i njihovu primenu, pravni, institucionalni i operativni okvir, dostignuća i izazove, a sve u cilju prepoznavanja oblasti koje je moguće unaprediti, uskladiti sa dobrim praksama i primerima iz EU, i kao posledicu dobiti unapređenja položaja osoba u riziku i žrtava trgovine ljudima u Srbiji.

Na svom putu ka EU, Srbija se obavezuje da će prilagoditi svoje zakone i politike tako da ispunjavaju standarde koje podrazumeva članstvo u EU.

Scroll to Top