Facebook Pixel Code

Umrežavanje

Kako bi svojim klijentima i klijentkinjama obezbedila kvalitetniju pomoć, i poboljšala mehanizme pomoći i zaštite žrtava, bila uključena i upoznata sa trendovima na polju borbe protiv trgovine ljudima kod nas i u svetu, ASTRA se umrežava i sarađuje sa brojnim organizacijama iz Srbije, regiona i inostranstva. Pored toga, ASTRA je poseban dobrinos dala izgradnji lokalnih kapaciteta i decentralizaciji pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima, tako što je osnovala mrežu saradničkih organizacija – Antitrafiking mrežu (AT mreža), nekadašnju ASTRA mrežu, koju čini osam nezavisnih organizacija iz Srbije koje, između ostalog, rade i na prevenciji trgovine ljudima u gradovima iz kojih su potekle.

Više o umrežavanju

AT MREŽA

Antitrafiking (AT) mreža mreža je mreža organizacija civilnog društva, koja se bori protiv trgovine ljudima u saradnji sa relevantnim akterima, te osmišljava i sprovodi aktivnosti u cilju sprečavanja, smanjivanja i rešavanja problema trgovine ljudima na državnom nivou i u lokalnim zajednicama u Rebublici Srbiji.

Nekadašnja ASTRA mreža, a danas Antitrafiking mreža, nastala 2002, i dalje je aktivna. Danas broji 8 članica: ASTRA, Akcija protiv trgovine ljudima − Beograd, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja − Vlasotince, Nezavisni ženski centar − Dimitrovgrad, Odbor za ljudska prava − Vranje, Centar za devojke − Niš, PAOR − Zrenjanin, Centar za devojke − Užice, Forum žena − Prijepolje.

STRATEŠKI PRAVCI DELOVANJA AT MREŽE ZA PERIOD 2021-2024:

  • Unapređenje informisanosti osoba u riziku u cilju prevencije trgovine ljudima;
  • Međusektorsko jačanje uvezanosti AT mreže sa relevantnim akterima na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
  • Podizanje unutrašnjih kapaciteta AT mreže za adekvatnu prevenciju i reagovanje u slučajevima trgovine ljudima;
  • Povećanje vidljivosti AT mreže kao resursa na lokalnom i nacionalnom nivou.

ASTRA poklanja veliku pažnju jačanju kapaciteta članica ovih grupa u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i učvršćivanju saradnje sa grupama u manjim mestima u Srbiji. AT mreža se sastaje periodično, nekoliko puta godišnje, kada se razmenjuju iskustva i prave dogovori o daljoj saradnji. Sastanci služe kao svojevrsni treninzi koji imaju za cilj jačanje kapaciteta svih organizacija članica kroz evaluaciju dosadašnjeg zajedničkog rada, sticanje novih znanja iz oblasti konkretne pomoći žrtvama, saradnje sa institucijama iz domena medijske vidljivosti. Sve predstavnice organizacija članica mreže imaju priliku da se bolje upoznaju sa radom različitih organizacija, institucija i pojedinaca koji se u svom radu susreću sa problemom trgovine ljudima, načinima jačanja saradnje i praktičnim mogućnostima kvalitetnijeg rešavanja problema uticaja na svoje lokalne sredine.

Neke nevladine organizacije iz ove mreže uspele su, uz podršku ASTRE, da započnu i razviju sopstvene programe edukacije i prevencije problema trgovine ljudima.

prEUgovor

prEUgovor je mreža šest organizacija civilnog društva iz Srbije, formirana, maja 2013. godine, sa misijom da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti vladavine prava (poglavlje 23) i slobode bezbednosti i pravde (24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Mreža PrEUgovor je osnovana na inicijativu Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku (BCBP) i čini je još pet organizacija civilnog društva: Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484ASTRA, Transparentnost Srbija (TS) i Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Cilj mreže je da iskoristi sledeću fazu u procesu evropskih integracija za suštinsko poboljšanje u oblasti ljudskih prava, pravosuđa, vladavine prava, bezbednosne politike i borbe protiv organizovanog kriminala.

Više o aktivnostima prEUgovor koalicije možete čitati na zvaničnom sajtu koalicije www.preugovor.org

Više o aktivnostima prEUgovor koalicije možete čitati na zvaničnom sajtu koalicije www.preugovor.org

MREŽA „ŽENE PROTIV NASILJA“

Mreža Žene protiv nasilja je koalicija specijalističkih ženskih nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama i menjaju društveni kontekst radi smanjenja nasilja nad ženama u Srbiji.

Mreža Žene protiv nasilja je nastala kao deo kontinuiteta ženskog umrežavanja u Srbiji oko pitanja smanjenja nasilja nad ženama 2005. godine, sa osnovnim ciljem osnaživanja i povezivanja specijalističkih ženskih organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilja (SOS telefoni, savetovališta, centri, skloništa, sigurne kuće, krizni centri i dr.).

Mreža Žene protiv nasilja je otvoren prostor za pridruživanje svih organizacija i pojedinki koje rade na pitanju smanjenja nasilja nad ženama u direktnom radu ili indirektno, kroz istraživanja, zagovaranja ženskih prava na život bez nasilja, edukacije, lobiranja zakona za zašitu od nasilja, a koje prihvate i sprovode osnovne principe Mreže.

ASTRA je početkom 2013. zajedno sa šest partnerskih i 13 saradničkih NVO iz cele Evrope, započela realizaciju projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now“. Projekat je podržan od Evropske unije u okviru programa EuropeAid, i nedavno je okončana treća faza razvoja BAN projekta. Jedno od osnovnih usmerenja ovog projekta bilo je izgradnja kapaciteta NVO u regionu, što je za posledicu imalo i formiranje BAN platforme ili mreže čiji je cilj da doprinese demokratizaciji i procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana kroz unapređenje okruženja za građanski aktivizam, kao i da doprinese unapređenju kapaciteta, posvećenosti i uticaja mreža civilnog društva u oblasti ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu problema organizovanog kriminala, tj. trgovine ljudima. Osim toga, platforma treba da doprinese unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i sprovođenje nezavisne i objektivne analize i praćenja, kao i jačanju njihove legitimnosti, odgovornosti, vidljivosti i političkog uticaja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji na polju borbe protiv trgovine ljudima, a u skladu sa standardima, normama i vrednostima EU.

BAN Project

Partners

La Strada International (LSI)

La Strada International je evropska platforma nevladinih organizacija protiv trgovine ljudima, čiji se rad zasniva na zaštiti ljudskih prava, pružanju podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima.

Cilj platforme je sprečavanje trgovine ljudima, zaštita i ostvarivanje prava žrtava trgovine ljudima. To se postiže obezbeđivanjem pristupa adekvatnoj pomoći i podršci putem razmene informacija i znanja, kao i izgradnjom kapaciteta nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih strana u okviru međusektorske saradnje. Dalji fokus platforme je na praćenju i zagovaranju promena u pravcu postizanja odgovornosti radi efikasnog sprovođenja evropskih politika i propisa vezanih za borbu protiv trgovine ljudima.

La Strada International deluje na širom Evrope. Trenutno se platforma sastoji od 26 organizacija članica i 2 pridružena člana iz 23 evropske zemlje.

Sve članice mreže su nevladine organizacije, koje deluju nezavisno na lokalu, ali i na evropskom i na nacionalnom nivou. Opšte aktivnosti koje preduzimaju članice platforme uključuju direktnu i indirektnu podršku i programe osnaživanja za žrtve trgovine ljudima i rizične grupe, uključujući (psiho)socijalnu, medicinsku, pravnu i stručnu podršku; obezbeđivanje smeštaja/skloništa, rad na dugoročnoj reintegraciji i podršci pri zapošljavanju; pružanje konsultacija i dalje upućivanje putem nacionalnih telefonskih linija; držanje preventivnih predavanja i obuka za grupe raznih profesija; i rad na podizanju svesti o problemu trgovine ljudima, odnosno lobiranje, zagovaranje i medijske kampanje

The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)

ASTRA je članica i Globalne alijanse protiv trgovine ženama (GAATW), koju čini preko 80 nevladinih organizacija iz Afrike, Azije, Evrope, Latinske Amerike, Karipskih ostrva i Severne Amerike. Sedište mreže je u Bangkoku (Tajland) i odatle sekretarijat koordinira aktivnostima Alijanse. Članice GAATW mreže su antitrafiking organizacije, organizacije koje se bave pravima migranata, udruženja osoba koje su preživele trgovinu ljudima, udruženja radnika/ca u domaćinstvima, seksualnih radnica i radnika, te organizacije koje se bave ljudskim pravima, pravima žena ili učestvuju u pružanju pomoći ugroženim grupama. GAATW promoviše i štiti prava svih migranata i njihovih porodica, pokušavajući da spreči njihovu zloupotrebu na globalnom tržištu rada. Radeći to, Alijansa nastoji da obezbedi primenu standarda koji se odnose na radnike migrante u formalnim i neformalnim oblastima rada – proizvodnji hrane i odeće, poljoprivredi i zemljoradnji, radu u domaćinstvima, seksualnom radu i drugim oblastima u kojima nisu iskorenjeni uslovi i prakse slične ropstvu.

Missing Children Europe (MCE)

ASTRA je 2012. godine uvela jedinstveni evropski broj 116000 za nestalu decu u Srbiji. Cilj ovog SOS telefona je da, po prijemu prijave nestanka, osigura trenutnu akciju usmerenu na uspešan pronalazak deteta, što podrazumeva pomoć policiji u vršenju potraga, kao i podršku porodici čije je dete nestalo. Ovaj broj uveden je u saradnji sa organizacijom Missing Children Europe (MCE) koja okuplja 31 organizaciju-članicu MCE federacije iz 26 evropskih zemalja. Sve ove organizacije aktivno rade na rešavanju i prevenciji nestanaka dece. ASTRA je vrlo brzo nakon uvođenja linije 116000 postala članica ove mreže. Ovo članstvo omogućava da prilikom međunarodnih nestanaka putem mreže lako i brzo alarmiramo partnere širom Evrope.

Global Missing Children Network (GMCN)

U julu 2014. godine, ASTRA je postala članica Global Missing Children’s Network (GMCN), višejezične baze podataka koja sadrži fotografije i informacije o nestaloj deci širom sveta. Ova globalna baza podataka, nastala 1998. godine, danas okuplja mnoštvo članova i sadrži veliki broj podataka i fotografija. GMCN se sastoji od veb-sajtova preko kojih se podaci unose u centralnu multijezičku bazu podataka svake organizacije ili države članice.  ASTRA kao organizacija članica, može da razmenjuje fotografije i informacije o nestaloj deci iz naše zemlje, kao i da sa ostalim članovima razmenjuje iskustva, mišljenja, projekte, inicijative itd.

Europian Implementation Network (EIN)

ASTRA je jedna od organizacija-partnera Europian Implementation Network (EIN), koja se u saradnji sa članovima/cama i partnerima – pravnicima, organizacijama civilnog društva i zajednicama – iz celog regiona Saveta Evrope, zalaže za potpunu i pravovremenu primenu presuda Evropskog suda za ljudska prava. Sa sedištem u Strazburu, EIN predstavlja bazu evropskih organizacija civilnog društva i olakšava angažovanje u strukturama Saveta Evrope. Između ostalih aktivnosti, EIN organizuje redovne brifinge organizacija civilnog društva sa Komitetom ministara, koji nadgleda sprovođenje presuda Evropskog suda o ljudskim pravima.

ECOSOC

Krajem jula 2019. godine ASTRA je zvanično dobila specijalni konsultativni status u Ekonomskom i socijalnom savetu UN-a (ECOSOC). Ovaj status omogućava članicama da aktivno sarađuju sa ECOSOC-om i njegovim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih nacija – te znači izvesne privilegije ali i obaveze za organizacije članice. ECOSOC savet je srce sistema Ujedinjenih nacija, posvećeno unapređenju tri stuba održivog razvoja − ekonomskog, socijalnog i ekološkog. To je centralna platforma za podsticanje dijaloga i inovativnog pristupa rešavanju problema, kao i konsenzusa o načinima napretka i usaglašavanja napora za postizanje međunarodno dogovorenih ciljeva.

Scroll to Top