Facebook Pixel Code

Ostale edukacije

Cilj treninga je obuka i podrška advokatima iz cele Srbije koji već imaju iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava, tj. sticanje specijalizovanih znanja i veština za pravilno zastupanje žrtava trgovine ljudima u krivičnom, parničnom i drugim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Program obuhvata sledeće teme: šta je trgovina ljudima i na koji način je definisana u zakonodavstvu Srbije i EU; na koji način proces trgovine ljudima funkcioniše; trauma, psihološke i zdravstvene posledice trgovine ljudima; komunikacija između advokata i žrtve; zbog čega žrtva (ne)treba da učestvuje u postupku; položaj i prava žrtava u domaćem i međunarodnom pravu; svedočenje žrtve na glavnom pretresu; poseban položaj dece; služba i dostupni servisi za pomoć žrtvama; naknada štete za žrtve trgovine ljudima u krivičnom i parničnom postupku. Navedene teme se obrađuju uz pomoć prezentacija, diskusija, rada na studijama slučaja, role-play radionica i simulacije različitih faza suđenja, a predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti trgovine ljudima, pružanja pomoći žrtvama, zastupanja žrtava trgovine ljudima, psihologije, seksualnog zlostavljana dece i prava deteta.

O pojmu trgovine ljudima, procesu trgovine ljudima, iskustvu ASTRA SOS telefona u pružanju direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima, iskustvima iz sudske prakse i problemima u primeni člana 388 Krivičnog zakonika Srbije i druge relevantne zakonske regulative, tretmanu žrtve/oštećene(og) u sudskom postupku i konkretnim suđenjima u kojima je učestvovao pravni tim ASTRE.

Ovaj trening je namenjen svršenim studentima, kao i studentima završnih godina pravnog fakulteta koji su položili krivično procesno pravo, a osnovni cilj je obuka budućih pravnika i sticanje teoretskih znanja iz oblasti zaštite ljudskih prava, specijalizovanih znanja iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima, kao i praktičnih veština za praćenje suđenja za krivično delo trgovine ljudima, ali i srodna krivična dela.

Program treninga, koji traje dva dana, obuhvata sledeće teme: šta je trgovina ljudima i na koji način je definisana u međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu; na koji način proces trgovine ljudima funkcioniše; šta je nacionalni mehanizam za upućivanje; trauma, psihološke i zdravstvene posledice trgovine ljudima na odrasle i na decu; položaj i prava žrtava u domaćem i međunarodnom pravu; položaj i prava žrtava trgovine ljudima i srodnih krivičnih dela u krivičnim postpcima kroz osvrt na praćenje dosadašnje sudske prakse; poseban položaj dece i principi pravosuđa po meri deteta; služba i dostupni servisi za pomoć žrtvama; efikasnost mera u otkrivanju i dokazivanju krivičnog dela trgovina ljudima; kao i praktična sesija na temu praćenja i izveštavanja sa suđenja u krivičnim postupcima za krivično delo trgovine ljudima i srodna krivična dela.

Metodologija rada na ovom treningu je interaktivna i usmerena na praksu, navedene teme se obrađuju uz pomoć prezentacija, diskusija, rada na studijama slučaja, role-play radionica, a predavači su renomirani stručnjaci iz oblasti trgovine ljudima, pružanja pomoći žrtvama, zastupanja žrtava trgovine ljudima (uključujući i decu žrtve), psihologije, i prava deteta.

Trening za psihologe i psihoterapeute.

Scroll to Top