Facebook Pixel Code

ASTRA E-Bilten

Uvidjajući činjenicu da domaća i međunarodna javnost nisu dovoljno upoznate sa aktivnostima koje se sprovode u Srbiji u cilju iskorenjivanja trgovine ljudima, odlučile smo da pokrenemo ASTRA E-bilten. Prvi broj biltena je objavljen početkom oktobra 2004. godine, a sadržao je pregled relevantnih informacija o anti-trafiking aktivnostima i akterima u našoj zemlji.

Nadamo se da će ovaj iscrpan pregled aktivnosti koje se u Srbiji preduzimaju u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima omogućiti bolju koordinaciju svih aktera, ali i da će pomoći da se uvide svi eventualni nedostaci, kao i da se ukaže na one oblasti na kojima je potrebno i moguće uraditi više.

ASTRA E Bilten objavljujemo na šest meseci, i dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

Scroll to Top