Facebook Pixel Code

Akreditovani programi

ASTRIN program za nastavnike „Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija” akreditovan je u više navrata od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Program se sprovodi u cilju senzitivizacije nastavnika/ca (u srednjim i u osnovnim školama) i njihovog osposobljavanja da prepoznaju potencijalne žrtve trgovine ljudima (decom), kao i u cilju razvoja potencijala za pravovremenu prevenciju i edukaciju koje će biti fokusirane na najvulnerabilniji deo srednjoškolske populacije. Ocenjeno je da ovaj program doprinosi unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse, kao i da ispunjava uslove za uspešno ostvarivanje programa u oblasti direktnog preventivnog rada. Katalog akreditovanih programa je dostupan na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Dosadašnja praksa je pokazala da društvo ne može da se osloni samo na sporadično bavljenje suzbijanjem trgovine ljudima u medijima ili kroz različite vrste „uskih” edukacija (radionice, okrugli stolovi, panel diskusije…), već da se sa preventivnim i edukativnim delovanjem mora početi upravo u okviru obrazovnog sistema, jer škola pored nastavne ima i vaspitnu ulogu u razvoju i osamostaljivanju mladih. Blagovremena i sistematska edukacija i prevencija problema trgovine ljudima (decom) sprovedena od strane nastavnika i stručnih saradnika, jeste jednа od efikasnijih metoda za njegovo suzbijanje.

Prioritetna oblast

Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.

Opšti ciljevi

Upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola sa problemom trgovine decom u cilju generalne prevencije, prepoznavanja dece pod rizikom radi podrške i upućivanja, kao i podrške socijalnoj i obrazovnoj inkluziji dece žrtava.

Specifični ciljevi

Sticanje znanja i veština nastavnika i stručnih saradnika da u okviru svojih redovnih nastavnih aktivnosti sprovode preventivnu edukaciju učenika/ca u oblasti zaštite od trgovine ljudima; Senzitivizacija nastavnika i stručnih saradnika da prepoznaju i adekvatno reaguju u konkretnim slučajevima potencijalnih žrtava koje susreću u toku svog redovnog nastavnog rada; Senzitizacija nastavnika i stručnih saradnika za rad sa decom-žrtvama trgovine ljudima koja su se vratila u školu po izlasku iz lanca trgovine ljudima.

ASTRIN program „Podrška žrtvama trgovine ljudima u sistemu socijalne zaštite – otkrivanje, procena potreba i planiranje podrške“ akreditovan odlukom Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u okviru Programa mera i aktivnosti za stalno stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. 

Cilj programa je osposobljavanje zaposlenih za pružanje adekvatne pomoći žrtvama trgovine ljudima u okviru svoje nadležnosti kroz sticanje znanja i razumevanje fenomena trgovine ljudima; usvajanje veština za prepoznavanje (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima; razvoj osetljivosti i sticanje znanja i veština za komunikaciju sa žrtvom; upoznavanje postojećih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji i sagledavanje moguće saradnje; sticanje znanja i veština za procenu potreba i planiranje podrške žrtvi trgovine ljudima. 

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate program „Podrška žrtvama trgovine ljudima u sistemu socijalne zaštite – otkrivanje, procena potreba i planiranje podrške“, kontaktirajte nas na astra@astra.rs.

ASTRIN program „Hraniteljska porodica kao mesto oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima“ akreditovan je od strane Republičkog zavoda za socijalnu zastitu u više navrata. 

Polaznici imaju priliku da se upoznaju sa konceptom trgovine ljudima, pri čemu je naglasak na iskustvu trgovine ljudima kao kompleksne traume, posledicama koje ostavlja, specifičnim potrebama koje iz ovog iskustva proizlaze, i na kraju pravilima komunikacije  sa decom koja su preživela nasilje i neku vrstu eksploatacije. Trening traje dva dana i namenjen je profesionalcima koji rade u Centru za porodični smeštaj i usvojenje, ali i svim stručnim radnicima  koji su u direktnom kontaktu sa pružaocima usluge porodičnog smeštaja. 

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate program „Hraniteljska porodica kao mesto oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima“, kontaktirajte nas na astra@astra.rs.

ASTRIN program „Instruktaža za rad na SOS telefonu za žrtve trgovine ljudima“ akreditovan je od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Sastoji se od inicijalne obuke, tj. instruktaže, i višemesečne prakse. 

Nakon instruktaže za odabrane i motivisane kandidatkinje obezbeđena je obavezna praktična tromesečna obuka. Posle toga sledi praksa u ASTRI u trajanju od 3 do 6 meseci. Licencirane ASTRINE SOS konsultantkinje putem individualnih mentorstava vode i obučavaju kandidatkinje kroz svakodnevni i direktan rad sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, kao i žrtvama trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. U toku obuke i prakse u ASTRI, sve kandidatkinje imaju priliku da usvoje praktična znanja o neposrednom radu sa žrtvama, zaštiti i poštovanju prava žrtava, kao i o regulatornim mehanizmima u  pravosuđu i policiji. 

Instruktaža je namenjena diplomiranim/licenciranim stručnjakinjama i studentkinjama završnih godina humanističkih nauka (psihologije, pedagogije, andragogije, socijalnog rada, defektologije i sl.), kao i diplomiranim i studentkinjama završnih godina pravnog fakulteta.

ASTRIN program „Zdravstvene posledice trgovine ljudima“ akreditovan je u više navrata od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni kurs prve kategorije. Edukacija traje 1 dan, a sprovodi se u cilju senzitivizacije profesionalaca iz sistema zdravstvene za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima u skladu sa njihovim pravima. Obuka je posledica činjenice da zdravstveni radnici vrlo često, a da nisu toga ni svesni, dolaze u kontakt sa (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima. 

Polaznici kursa će imati priliku da se upoznaju sa sledećim temama: koncept trgovine ljudima, faktori rizika, indikatori za prepoznavanje žrtava ili potencijalnih žrtava trgovine ljudima, trendovi i najzastupljeniji oblici trgovine ljudima. 

O ovim temama govore ekspertkinje sa višegodišnjim iskustvom direktnog rada sa žrtvama trgovine ljudima. Posebna pažnja poklanja se temi Trgovina ljudima kao traumatski događaj, o kojoj govore saradnice/i ASTRE psihološkinje i neuropsihijatri. Temi se prilazi sa humanističkog stanovišta, objašnjava se kompleksnost traume, njene posledice po žrtve trgovine ljudima, proces oporavka i važnost izbora odgovarujaće terapije. Među predavačima su i profesori sudske medicine, koji će polaznicima/ama pružiti priliku da se upoznaju za pravilima dokumentovanja telesnih povreda, šta ona ukazuju i kako mogu biti od značaja za procesuiranje slučaja.

Kurs je namenjen zdravstvenim radnicima – doktorima i doktorkama opšte prakse i specijalistima, kao i zdravstvenim saradnicima.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate edukaciju „Zdravstvene posledice trgovine“, kontaktirajte nas na astra@astra.rs.

Scroll to Top