Facebook Pixel Code

Javne politike i zastupanje

Osnova svih naših aktivnosti = osnova zastupanja

Korisnici i korisnice usluga podrške organizacije ASTRA su osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima. Oblici eksploatacije i postupanja kojima su izloženi, predstavljaju jedan od najgorih kršenja osnovnih ljudskih prava. Jednom kada žrtva konačno uspe da izađe iz lanca trgovine i eksploatacije, počinje dug i često neizvestan put kroz sisteme podrške, sa ciljem da se žrtva oporavi i vrati normalnom životu.

Kako radimo?

ASTRA ima 20 godina iskustva u pružanju podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima, kao i bliske saradnje sa svima onima koji su u Srbiji, i šire, aktivni u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima. Sve to vreme, ASTRA prati donošenje zakona i podzakonskih akata i njihovu primenu, učestvuje u izradi strategija i akcionih planova iz ove i srodnih oblasti, a prati i ono što žrtve prolaze tokom suđenja počiniocima krivičnog dela trgovine ljudima.

Zašto to radimo?

Zbog toga što je jasno da je trgovina ljudima vrlo složena i slojevita pojava i da se protiv nje može boriti jedino ako se primenjuje sveobuhvatan pristup – direktan odnos, saradnja i podrška žrtvama, učešće u radnim grupama ministarstava i ostalih institucija, praćenje rada institucija i ustanova koje se bave podrškom žrtvama i ukazivanje na načine rada i pristup koje bi trebalo unaprediti, osmišljavanje istraživanja, izrada analiza, sačinjavanje „izveštaja iz senki“, kao i reagovanje na postupanja i procese koje smatramo neadekvatnim.

Šta to konkretno znači?

„Policy“ i „advocacy“ (javne politike i zastupanje) su dve strane reči iza kojih se krije:

  • Policy: pažljivo praćenje javnih politika, zakonodavnog okvira, podzakonskih akata i rešenja, kao i konkretnih praksi institucija, organizacija i ustanova iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima, i
  • Advocacy: fokusiranje na konkretan problem, proučavanje mogućnosti za unapređenje, osmišljavanje konkretnog predloga za poboljšanje, i zastupanje tog predloga pred svim važnim učesnicima u borbi protiv trgovine ljudima.

ASTRA osmišljava samostalne aktivnosti zastupanja (Fond za kompenzaciju žrtvama, Nacionalni izvestilac za borbu protv trgovine ljudima i druge), učestvuje u zajedničkim aktivnostima zastupanja sa srodnim organizacijama (koalicija PrEUgovor, Anti-trafiking mreža, Mreža žena protiv nasilja), a članica je i brojih međunarodnih mreža i inicijativa (La Strada, GAATW, Missing Children Europe…). 

ASTRA redovno daje doprinos godišnjem izveštaju o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU Progress Report), izveštaju o trgovini ljudima američkog Stejt Departmenta (TIP report), inicijativama Kancelarije visokog komesara za ljudska prava (OHCHR), izveštajima i preporukama tela i mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava i drugim.

Pored toga, ASTRA, u saradnji sa još nekoliko organizacije iz Srbije posvećenih unapređenju ženskih ljudskih prava u Srbiji, redovno izveštava CEDAW Komitet (UN Komitet za eliminaciju diskriminacije žena) o položaju žena i devojčica u Srbiji, i to iz perspektive našeg rada, odnosno borbe protiv trgovine ljudima, te ukazuje na nepravilne prakse u društvu − na kršenja ženskih ljudskih prava, nedovoljan ili neadekvatan odgovor države i raznih sistema u njoj i dr. − i prati primenu preporuka CEDAW komiteta kako bi se te nepravilne prakse ublažile.

Koji je CILJ praćenja javnih politika, zakonodavnog okvira i aktivnosti zastupanja?

Naša misija je iskorenjivanje svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom. Do ispunjenja tog cilja, nastojimo da se protiv trgovine ljudima borimo prevencijom i da od nadležnih neprestano zahtevamo jačanje preventivnih aktivnosti, a ako do eksploatacije dođe, zastupamo stanovište da svaka žrtva ima puno pravo na kvalitetnu, adekvatnu, sveobuhvatnu i održivu podršku i pomoć sve dok se ne oporavi dovoljno da se vrati normalne životne tokove.

Scroll to Top