Facebook Pixel Code

Prava žrtava trgovine ljudima

Ako te neko primorava (ili te je primoravao) da radiš protiv tvoje volje ili u uslovima na koje nisi pristao/pristala, ili ako ne možeš tu situaciju svojevoljno da odeš ‒ možda si žrtva trgovine ljudima.

Tu si se možda našao/la dok si tražio/la posao ili putovao/la u inostranstvo ili u drugi grad iz nekog drugog razloga; moguće je da su te obmanuli oko vrste posla koji je trebalo da obavljaš i za koji si se javio/la, oduzeli ti pasoš/ličnu kartu, i nasiljem i pretnjama tebi, članovima tvoje porodice ili nekim osobama do kojih ti je stalo, naterali te da u toj situaciji ostaneš.

Trgovina ljudima je zabranjena zakonom i predstavlja krivično delo i ozbiljno kršenje ljudskih prava. Zapamti da ti nisi kriv/a za ono što ti se desilo. Žrtve trgovine ljudima imaju pravo na pomoć i zaštitu.

U nastavku ti predstavljamo tvoja prava. Neka od njih su direktno regulisana zakonom, dok druga proizilaze iz međunarodnih dokumenata koje je Republika Srbija potpisala.

Privatnost

Imaš pravo na zaštitu identiteta i privatnog života, što podrazumeva i isključivanje javnosti iz sudskog postupka u kome se pojavljuješ kao svedok/inja. Samo lica koja se službeno bave tvojim predmetom, kao i osobe uključene u postupak pružanja pomoći mogu imati uvid u tvoje lične podatke.

Informisanost

Imaš pravo na sve informacije u vezi sa svojim statusom, pravima, kao i na  informacije i obaveštenja o relevantnim sudskim i administrativnim postupcima. Ove informacije treba da ti pruže stručna lica uključena i upućena u postupak pružanja pomoći.

Zaštita fizičkog integriteta i bezbednosti

Imaš pravo na zaštitu fizičkog integriteta i bezbednosti. Policija je dužna da utvrdi da li je tvoja bezbednost ugrožena i da ti u skladu s tim obezbedi sigurnost dok si na teritoriji Srbije, kao i da te ne vrati u tvoju zemlju porekla ako proceni da u njoj nećeš biti bezbedan ili bezbedna.

Zaštita bezbednost svedoka/inje tj. oštećenog/e

Ako svedočiš u krivičnom postupku, imaš pravo na fizičku zaštitu, kao i da se sa tobom postupa dostojanstveno i s poštovanjem. Policija i pravosudni organi su dužni da te štite od pretnji, uvreda i svakog oblika zastrašivanja, kao i od svakog drugog napada tokom i nakon istrage i sudskog postupka. Ako je potrebno, sud može zahtevati od policije da se preduzmu posebne mere kako bi ti se pružila adekvatna zaštita.

Pravna pomoć

Imaš pravo na advokata koji će štititi tvoja prava, podučiti te o tvojoj ulozi u postupku, braniti tvoje interese i osigurati da se tvoje stanovište čuje u odgovarajućim fazama krivičnog postupka protiv trgovca, ili tokom parničnog postupka za naknadu štete.

Nekažnjavanje

Kao žrtva trgovine ljudima, ne možeš biti krivično gonjena/gonjen, niti kažnjena/kažnjen zbog toga što si se bavila/bavio prostitucijom, niti za neke druge nedozvoljene radnje koje si pod prinudom počinila/počinio.

Smeštaj

Imaš pravo na smeštaj u skloništu za žrtve trgovine ljudima ili na neki drugi, alternativni smeštaj.

Medicinska pomoć

Imaš pravo na besplatne medicinske usluge obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, bez obzira na to da li ste državljanin/ka Srbije, i čak i u slučaju da kao državljanin/ka Srbije nemate zdravstveno osiguranje.

Psihološka pomoć

Imaš pravo na psihološku pomoć u vidu individualne i/ili grupne psihoterapije i savetovanja.

(Re)integracija i socijalna inkluzija

Imaš pravo na informacije o programima čiji je cilj da ti pomognu da se vratiš u svakodnevni život, a koji nude različite aktivnosti, edukacije i obuke, mogućnosti školovanja i zaposlenja, kao i na uključivanje u one programe koji odgovaraju tvojim potrebama.

Usluge prevodioca

Ukoliko ne govorite ili ne razumete dobro srpski jezik, imate pravo na prevodioca i na to da vam se informacije, a naročito one koje se tiču vaših prava, dostave na jeziku koji razumete. Ovo pravo vam je garantovano tokom čitavog procesa oporavka i u kontaktu sa svim institucijama.

Nijedno od ovih prava nije uslovljeno saradnjom sa državnim organima, tj. niko nema pravo da na tebe vrši pritisak kako bi učestvovala/učestvovao u otkrivanju i krivičnom gonjenju trgovaca ljudima i njihovih pomagača.

Ukoliko nisi državljanka/in Srbije, pored navedenih prava, imaš pravo i na: 

Odobrenje humanitarnog boravka

Ukoliko tvoj boravak u Srbiji nije na drugi način regulisan, nadležna policijska uprava može ti odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga. Privremeni boravak se odobrava u trajanju od tri meseca bez ikakvih drugih uslova, tj. šest meseci ili godinu dana ukoliko se odlučiš da sarađuješ sa policijom i pravosudnim organima u otkrivanju i krivičnom gonjenju trgovca, tj. osoba koje su učestvovale u tvojoj eksploataciji; kao i u slučaju da bi ti u zemlji porekla život i bezbednost bili ugroženi. Privremeni boravak se može produžavati ukoliko za to postoje razlozi.
Scroll to Top