Facebook Pixel Code

Balkans ACT Now III (BCS languages)

Od januara 2018. godine ASTRA zajedno sa još pet partnerskih organizacija iz regiona − Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (BiH), Centar za ženska prava (Crna Gora), Center for Legal Civic Initiatives (CLCI, Albanija), Otvorena porta La strada (Severna Makedonija) i Holandski Helsinški Komitet, sprovodi treću fazu regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sve zemlje Zapadnog Balkana koje učestvuju u ovom projektu su zemlje porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima, a sve partnerske organizacije koje učestvuju u ovom projektu su lideri u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i organizovanog kriminala u svojim zemljama. One aktivno učestvuju u razvoju nacionalnih strategija i akcionih planova, utiču i prate izmene u politikama, u isto vreme pružajući direktnu pomoć žrtvama. Projekat karakteriše snažna regionalna povezanost i aktivno učešće svih partnera u podizanju sopstvenih kapaciteta i kapaciteta lokalnih saradnika, kako bi mogli na kvalitetan način da analiziraju situaciju, predlažu nova rešenja, prate i izveštavaju o sprovođenju politika u oblasti suzbijanja trgovine ljudima.Treća faza projekta se oslanja na uspehe iz prethodne dve faze (uspostavljena jaka regionalna mreža OCD, izrađena Balkanska deklaracija o suzbijanju eksploatacije i trgovine ljudima, razvijen Instrument za praćenje politika i prakse za suzbijanje trgovine ljudima, donešeni brojni predlozi za unapređenje pristupa kompenzaciji za žrtve, uključujući i studiju finansijske izvodljivosti državnog fonda za kompenzaciju, kao i model zakona o fondu).Treća faza je primarno fokusirana na jačanje saradnje sa institucijama i institucionalno prilagođavanje i usvajanje Instrumenta za praćenje, koji će omogućiti objektivno i odgovorno praćenje kvaliteta usluga pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima, u cilju izgradnje i jačanja kapaciteta postojećih i budućih kancelarija nacionalnog izvestioca o trgovini ljudima.

AKTIVNOSTI
  • Osnaživanje regionalnih i lokalnih OCD mreža kroz jačanje kapaciteta za prikupljanje i analizu podataka, za praćenja politika i nezavisno izveštavanje, za javno zagovaranje i sprovođenje nacionalnih i regionalnih zagovaračkih kampanja.
  • Saradnja sa relevantnim državnim organima na prilagođavanju Instrumenta za praćenje potrebama i procedurama konkretnih institucija i njegovo usvajanje na državnom nivou.
  • Javno zagovaranje uvođenja ili unapređenja instituta nacionalnog izvestioca o trgovini ljudima u partnerskim zemljama kroz razmene iskustava i studijske posete.
  • Izrada i prezentacija periodičnih nezavisnih izveštaja o praćenju implementacije politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, sa zaključcima, preporukama i primerima dobre prakse, na osnovu Instrumenta za praćenje.
OČEKIVANI REZULTATI
  • Instrument za praćenje će kroz višegodišnju primenu omogućiti javnu i odgovornu uslugu u procesima zaštite žrtava trgovine ljudima na Balkanu.
  • OCD i zvanične institucije odgovorne za sprečavanje trgovine ljudima imaju odgovarajuće tehničke kapacitete i u mogućnosti su da upotrebe usvojena znanja u svakodnevnom radu. Saradnja između OCD i državnih institucija je uspostavljena i omogućava osmišljavanje novih i naprednijih mera zaštite žrtava.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top