Facebook Pixel Code

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2011

Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku – – analiza pravosudne prakse kroz praćenje suđenja i sudske presude 2011

Praćenje pravosudne prakse u oblasti trgovine ljudima organizovano je kroz praćenje odabranih sudskih postupaka pred nadležnim sudovima u Srbiji i kroz analizu sudskih odluka u krivičnim postupcima koji za predmet imaju trgovinu ljudima. Osnovni cilj analize je sagledavanje položaja žrtve ovog krivičnog dela u sudskim postupcima, kako bi se ocenila usklađenost domaćih pravnih normi sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, efikasnost i primena postojećih pravnih normi u praksi, kao i uticaj dosadašnjih edukacija zaposlenih u pravosuđu. Objektivno sagledavanje problema u praksi predstavlja osnov za ispravljanje postojećih nedostataka putem inicijativa za dopunu ili izmenu postojećih zakona ili lobiranjem i daljom edukacijom zaposlenih u pravosuđu u cilju efikasnijeg sprovođenja i implementacije postojećih odredbi.

Dosadašnji rezultati ukazuju da je sveobuhvatan pristup zaštiti interesa, prava i bezbednosti žrtve u sudskom, a posebno u krivičnom postupku, nemoguće postići bez dosledne primene postojećih zakonskih odredbi i angažovanja svih učesnika u postupku. Sudski postupci i dalje traju predugo, a sekundarna viktimizacija žrtava u krivičnom postupku skoro da je neizbežna. Žrtve su prinuđene da suđenja čekaju u sudu zajedno sa optuženima, da uprkos pritiscima i zastrašivanjima daju i ponavljaju svoje iskaze u različitim fazama postupka, suočene sa nesenzibilisanim sudijama i advokatima. Mere za bezbednost žrtve u postupku koje postoje u Zakonu o krivičnom postupku koji je u primeni, kao što su saslušanje bez prisustva okrivljenog, čitanje ranije datih iskaza ili video zapisa, retko se primenjuju, kao i odredbe o statusu zaštićenog svedoka.

Analiza pravosudne prakse kroz praćenje suđenja i sudske presude predstavlja deo projekta “Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima kroz/i pružanje pravne pomoći” koji ASTRA sprovodi u saradnji sa Holandskim helsinškim komitetom, uz podršku holandskog Ministarstva inostranih poslova (MATRA).

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top