Facebook Pixel Code

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2013

Osnovni cilj analize i dalje je sagledavanje položaja žrtve trgovine ljudima u sudskim postupcima, kako bi se ocenila usklađenost domaćih pravnih normi sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, efikasnost i primena postojećih pravnih normi u praksi, ujednačenost sudske prakse, kao i uticaj dosadašnjih edukacija zaposlenih u pravosuđu, a sve u cilju unapređenja položaja žrtava ovog krivičnog dela u sudskim postupcima.

Analize pravosudne prakse zasniva se na praćenju sudskih postupaka za krivično delo trgovine ljudima, kao i na kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi sudskih presuda koje su donete tokom 2013. godine u krivičnom postupku u prvom stepenu suđenja ili u postupku po žalbi. Analizirano je ukupno 39 sudskih odluka koje su donete u krivičnim postupcima koji se, između ostalog, odnose na trgovinu ljudima, od čega 16 prvostepenih presuda i 23 žalbene presude. Prilikom analize sudskih presuda korišćeni su parametri značajni za procenu položaja žrtve, sa akcentom na podacima o žrtvi i njenom saslušanju, odlučivanju o zahtevu za naknadu štete i posebnim osvrtom na vrstu i visinu kazni. Poseban predmet analize u ovom poglavlju je bila pravnosnažna presuda u parničnom postupku, koja je bila osnov za prvu dosuđenu i isplaćenu odštetu žrtvi trgovine ljudima kod nas.

Rezultati analize pravosudne prakse ukazuju da položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku nije bitno unapređen u odnosu na stanje koje je konstatovano analizama prakse tokom 2011. i 2012. godine, te da i dalje postoje ozbiljne prepreke u ostvarivanju pune zaštite i poštovanja prava žrtve pred sudom. Pravna regulativa u oblasti procesuiranja i vođenja krivičnih postupaka, koja je u najvećoj meri usklađena sa međunarodnim standardima, nema punu i doslednu primenu u praksi. Osnovna prava žrtava, kao što su pravo na zaštitu privatnosti, pravo na pomoć, savetovanje i informisanje o pravima i besplatnu pravnu pomoć, pravo na sigurnost i naknadu štete i dalje se ne ostvaruju u obimu koji bi žrtvama ovog teškog krivičnog dela omogućio minimum standarda zašite.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top