Facebook Pixel Code

izvestaji i studije

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA U SRBIJI (2008)

Iako je bivša SFRJ potpisala i ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta još 1991. godine, Republika Srbija, kao sukcesor, do 2007. nije podnela Inicijalni izveštaj o ostvarivanju Konvencije o pravima deteta na njenoj teritoriji. Koalicija nevladinih organizacija, na čelu sa Centrom za prava deteta, započela je rad na Alternativnom izveštaju sredinom 2007. godine. Iako …

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA U SRBIJI (2008) Read More »

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ ZA KOMITET ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA (CEDAW) (2007)

Dostupno samo na engleskom Zaključna razmatranja Alternativni izveštaj o implementaciji CEDAW Konvencije u Srbiji za period 1992-2006. je pripremila organizacija Glas razlike iz Beograda, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, ASTROM, Incest trauma centrom i Ženama u crnom. Ovaj Izveštaj je predstavljen Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) u Njujorku u maju 2007. godine. PREUZMI

TRGOVINA LJUDIMA (DECOM) – POGLED KROZ INTERNET PROZOR (2006)

ASTRA je, uz podršku OEBS Misije u Srbiji, objavila istraživanje „Trgovina ljudima (decom) – pogled kroz Internet prozor”. Ova publikacija je posvećena analizi pojave vrbovanja žrtava trgovine ljudima putem Interneta. Publikacija sadrži rezultate sledećih istraživanja: – Trgovina ljudima (decom) u štampanim medijima – analiza sadržaja štampanih medija u Srbiji – Srednjoškolci u Srbiji – trgovina …

TRGOVINA LJUDIMA (DECOM) – POGLED KROZ INTERNET PROZOR (2006) Read More »

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ KOMITETU ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA (2005)

Alternativni izveštaj Zaključna razmatranja Koalicija NVO koju su činili Centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, Grupa 484 i ASTRA sačinila je alternativni izveštaj o implementaciji Međunarodne konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Srbiji i Crnoj Gori. Izveštaj je predstavljem pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava 13 maja 2005. …

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ KOMITETU ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA (2005) Read More »

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ UN KOMITETU ZA LJUDSKA PRAVA (2004)

Alternativni izveštaj Zaključna razmatranja Svetska organizacija protiv torture (OMCT), najveća međunarodna koalicija nevladinih organizacija koje se bore protiv torture, nasumičnih pogubljenja, nasilnih nestanaka i drugih oblika surovog, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, i Program za borbu protiv nasilja nad ženama iz Ženeve, pozvali su ASTRU, Centar za prava deteta i Fond za humanitarno pravo da učestvuju …

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ UN KOMITETU ZA LJUDSKA PRAVA (2004) Read More »

ISTRAŽIVANJE PREDSTAVA O TRGOVINI ŽENAMA U MEDIJIMA (2003)

Ovo istraživanje radjeno je na uzorku od 240 tekstova objavljenih u dnevnim novinama u periodu 1998-2001. i 2002. godine. Neki od rezultata ovog istraživanja: – samo 2002. godine objavljeno je tri puta više tekstova nego u prethodne četiri godine; – tema trgovine decom dobila je znatno manje pažnje u odnosu na trgovinu ženama; – najveći …

ISTRAŽIVANJE PREDSTAVA O TRGOVINI ŽENAMA U MEDIJIMA (2003) Read More »

ISTRAŽIVANJE STAVOVA BEOGRADSKE SREDNJOŠKOLSKE I STUDENTSKE POPULACIJE PREMA TRGOVINI ŽENAMA (2002)

Ovo istraživanje je rađeno aprila 2002. godine putem upitnika, na slučajnom uzorku od 173 ispitanika oba pola, od kojih je 91 srednjoškolskog i 82 studentskog uzrasta. Osim provere da li je i kako ova populacija upoznata sa problemom, cilj je bio proveriti i da li postoje kvalitativne i kvantitativne razlike u stavovima srednjoškolske i fakultetske …

ISTRAŽIVANJE STAVOVA BEOGRADSKE SREDNJOŠKOLSKE I STUDENTSKE POPULACIJE PREMA TRGOVINI ŽENAMA (2002) Read More »

ISTRAŽIVANJE PRAKSE ORGANA ZA PREKRŠAJE U BEOGRADU U VEZI PROSTITUCIJE I (I)LEGALNE MIGRACIJE KAO POJAVA IZA KOJIH SE KRIJE MOGUĆA TRGOVINA LJUDIMA (2003)

Ovo istraživanje je sprovelo Udruženje sudija za prekršaje RS (www.usudprek.org.rs). Predmet istraživanja su bili pravosnažno rešeni predmeti u 2002. godini pred Gradskim sudijom za prekršaje u Beogradu po članu 14. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije (po kome se kažnjava prostitucija) i članovima 106. i 107. Zakona o kretanju i boravku stranaca u …

ISTRAŽIVANJE PRAKSE ORGANA ZA PREKRŠAJE U BEOGRADU U VEZI PROSTITUCIJE I (I)LEGALNE MIGRACIJE KAO POJAVA IZA KOJIH SE KRIJE MOGUĆA TRGOVINA LJUDIMA (2003) Read More »

Scroll to Top