Facebook Pixel Code

ISTRAŽIVANJE PRAKSE ORGANA ZA PREKRŠAJE U BEOGRADU U VEZI PROSTITUCIJE I (I)LEGALNE MIGRACIJE KAO POJAVA IZA KOJIH SE KRIJE MOGUĆA TRGOVINA LJUDIMA (2003)

Ovo istraživanje je sprovelo Udruženje sudija za prekršaje RS (www.usudprek.org.rs). Predmet istraživanja su bili pravosnažno rešeni predmeti u 2002. godini pred Gradskim sudijom za prekršaje u Beogradu po članu 14. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije (po kome se kažnjava prostitucija) i članovima 106. i 107. Zakona o kretanju i boravku stranaca u SRJ (po kojima se kažnjava ilegalna migracija). Uzorak je činilo ukupno 753 predmeta u kojima su okrivljene bile žene. Cilj istraživanja je bio ispitivanje profila okrivljenih kao potencijalnih žrtava trgovine ljudima, a zarad edukacije sudija za prekršaje i ostalih relevantnih državnih organa za prepoznavanje žrtava trgovine ljudima. Profil okrivljenih žena analiziran je prema starosti, državljanstvu, školskoj spremi, bračnom statusu, roditeljskom statusu, vrsti izrečenih kazni, načinu ulaska u zemlju i dr. Ipak, bilo je nemoguće izvući konkretne zaključke o tome koliki je procenat žena kažnjenih po navedenim članovima zakona bio ili je potencijalna žrtva trgovine ljudima.

DOWNLOAD

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top