Facebook Pixel Code

Prirucnici

TRGOVINA ŽENAMA – PRIRUČNIK ZA NOVINARE (2003)

Priručnik za novinare daje opšti pregled o tome šta je trgovina ženama, po čemu se razlikuje od pojava sa kojima se često povezuje i koje su predrasude prisutne oko nje. Priručnik, takođe, govori o situaciji u Srbiji i o medijskoj prezentaciji trgovine ženama u našoj zemlji, kao i o zakonskoj regulativi, trgovini decom i iskustvima …

TRGOVINA ŽENAMA – PRIRUČNIK ZA NOVINARE (2003) Read More »

TRGOVINA LJUDIMA – NAŠ ODGOVOR (2006)

Priručnik za vršnjačku edukaciju „Trgovina ljudima – naš odgovor”, kao prvi ove vrste u Srbiji, analizira problem trgovine ljudima, a posebno decom, osvrćući se na zakonodavstvo, faze u trgovini ljudima, rizične grupe i slično. Drugi deo Priručnika je u celosti posvećen vršnjačkoj edukaciji, a u trećem delu možete naći opise radionica. PREUZMI

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU SA ANALIZOM DOBRIH PRAKSI PREVENTIVNO-EDUKATIVNIH RADIONICA (2008)

Priručnik „Trgovina ljudima – priručnik za vršnjačku edukaciju sa analizom dobrih praksi preventivno-edukativnih radionica“ je nastao na osnovu ASTRINOG dugogodišnjeg rada u oblasti prevencije trgovine ljudima. Od svog osnivanja, aktivisti/kinje ASTRE i članice ASTRA mreže su održale preko 1500 radionica za mlade ljude, učenike i studente, kako bi ih upoznali sa problemom trgovine ljudima i …

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU SA ANALIZOM DOBRIH PRAKSI PREVENTIVNO-EDUKATIVNIH RADIONICA (2008) Read More »

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA NOVINARE (2009)

Drugo, prošireno i dopunjeno izdanje Priručnika za novinare, pored definicije i istorijata, daje i opšti pregled situacije i novih trendova u vezi sa trgovinom ljudima u Srbiji i svetu. Osim toga, Priručnik predstavlja rezultate istraživanja javnog mnjenja na temu trgovine ljudima, analizu tekstova objavljenih u odabranim dnevnim novinama tokom 2008. godine, i to kako sa …

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA NOVINARE (2009) Read More »

SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA – DOBRE PRAKSE / PRIRUČNIK ZA INSTITUCIJE (2009)

Za uspešno suzbijanje trgovine ljudima i prevazilaženje posledica ovog kompleksnog problema, neophodan je planiran i koordinisan rad velikog broja aktera, kao i podrška društva u celini. Zbog toga smo pozvali stručnjake iz različitih institucija koji se u svom radu mogu susresti sa (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima da ovaj problem rasvetle sa aspekata koji su od …

SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA – DOBRE PRAKSE / PRIRUČNIK ZA INSTITUCIJE (2009) Read More »

PRIRUČNIK ZA RAD NA SOS TELEFONU ZA(POTENCIJALNE) ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA (2009)

Priručnik za rad na SOS telefonu za(potencijalne) žrtve trgovine ljudima je nastao na osnovu osmogodišnjeg iskustva ASTRE u vođenju SOS telefona specijalizovanog za problem trgovine ljudima, koji je u vreme osnivanja bio jedan od retkih u regionu Jugoistočne Evrope. Za ovih osam godina izgrađena je zavidna metodologija, postignuti su određeni rezultati, pojavile su se neke …

PRIRUČNIK ZA RAD NA SOS TELEFONU ZA(POTENCIJALNE) ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA (2009) Read More »

BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE (2011)

„Borba protiv trgovine ljudima – priručnik za nastavnike“ je zamišljen kao resurs koji će pomoći nastavnicima da na zanimljiv način organizuju časove na kojima će se problem trgovine ljudima obrađivati, kao i da se pre svega sami upoznaju sa problemom trgovine ljudima, njegovim različitim aspektima i akterima koji im mogu pomoći u različitim oblicima prevencije. …

BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE (2011) Read More »

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA ADVOKATE (2012)

 Priručnik za advokate predstavlja  krunu  trogodišnjeg  projekta „Unapređenje  ljudskih  prava  žrtava  trgovine  ljudima  u  Srbiji  sa naglaskom na pravnoj pomoći – pristup koji se zasniva na ljudskim pravima“. Ovaj  projekat  su  u  periodu  2009-2012. godine, u partnerstvu sprovodili ASTRA i Holandski helsinški odbor, u saradnji sa velikim brojem eksperata iz Srbije i Holandije. Ovaj projekat …

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA ADVOKATE (2012) Read More »

TRGOVINA LJUDIMA: TRAUMA I PSIHOTERAPIJA – ZBORNIK RADOVA (2013)

U okviru projekta Nisu na prodaju! Izgradnja konsenzusa o borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji, ASTRA je izdala zbornik radova o psihoterapijskom radu sa žrtvama trgovine ljudima. Zbornik „Trgovina ljudima: trauma i psihoterapija“ se može koristiti kao osnovni teorijski pregled pojmova i psiholoških pristupa kompleksnoj traumi i kao skup preporuka za rad sa žrtvama. On …

TRGOVINA LJUDIMA: TRAUMA I PSIHOTERAPIJA – ZBORNIK RADOVA (2013) Read More »

Scroll to Top