Facebook Pixel Code

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA ADVOKATE (2012)

 Priručnik za advokate predstavlja  krunu  trogodišnjeg  projekta „Unapređenje  ljudskih  prava  žrtava  trgovine  ljudima  u  Srbiji  sa naglaskom na pravnoj pomoći – pristup koji se zasniva na ljudskim pravima“. Ovaj  projekat  su  u  periodu  2009-2012. godine, u partnerstvu sprovodili ASTRA i Holandski helsinški odbor, u saradnji sa velikim brojem eksperata iz Srbije i Holandije. Ovaj projekat finansiran je kroz program MATRA Ministarstva spoljnjih poslova Kraljevine Holandije.

Priručnik je namenjen advokatima koji će biti u prilici da daju pravne savete ili zastupaju žrtve trgovine ljudima kao oštećene u sudskom postupku. U uvodnim poglavljima, Priručnik govori o trgovini ljudima kao globalnom fenomenu, o procesu trgovine ljudima i o stereotipima koji prate trgovinu ljudima i žrtve trgovine ljudima. Zatim su predstavljeni pravni okvir u Srbiji, kao i međunarodni i evropski instrumenti u ovoj oblasti, a posebna pažnja posvećena je položaju žrtava u međunarodnom i evropskom pravu, kao i pravima žrtava u toku i nakon krivičnog postupka. Osim toga, u Priručniku su predstavljeni zdravstvene i psihološke posledice trgovine ljudima, problem sekundarne viktimizacije, specifični problemi u vezi sa decom žrtvama i mehanizam pomoći žrtvama trgovine ljudima u Srbiji, a posebna pažnja posvećena je praktičnim pitanjima i savetima u vezi sa prvim razgovorom i komunikacijom sa žrtvama trgovine ljudima.

Pošto centralno mesto u Priručniku zauzimaju zaštita prava žrtava, promovisanje međunarodnih standarda u ovoj oblasti, zakonskih mogućnosti u Republici Srbiji i pozitivnih iskustava i praksi, verujemo da će on biti koristan i drugim profesionalcima koji se u svom radu mogu susretati sa žrtvama trgovine ljudima, ali i sa žrtvama drugih oblika nasilja.

Unapređenje ljudskih prava žrtava trgovine ljudima u Srbiji sa naglaskom na pravnoj pomoći – pristup koji se zasniva na ljudskim pravima – preporuke i zaključci

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top