Facebook Pixel Code

UNODC – Konstruktivni dijalog o krijumčarenju migranata i trgovini ljudima

Konstruktivni dijalog o procesu revizije nakon završetka devete sednice Radne grupe za krijumčarenje migranata i dvanaeste sednice Radne grupe za trgovinu ljudima, održani su u Beču od 28. juna do 1. jula 2022. godine. Ovaj događaj uključio je i paneliste NVO. Marija Anđelković, direktorka ASTRE, bila je prva panelistkinja koja je govorila o Prikladnim odgovorima krivičnog pravosuđa u odnosu na žrtve koje su bile prinuđene da počine krivična dela dok su bile u lancima trgovine ljudima, uključujući i ona koje se odnose na usluge žrtava.

Paralelno sa dvanaestom sednicom Radne grupe za trgovinu ljudima, UNODC je organizovao panel „O principima nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima i istragama o krijumčarenju migranata“. Pored dr Marike Mekadam i specijalnog izvestioca UN za trgovinu ljudima, profesorke Siobhan Mulali, na panelu je govorila direktorka ASTRE Marija Anđelković o iskustvima klijenata ASTRE po ovom pitanju.

Konferencija članica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (UNTOC) na devetoj sednici održanoj 15-19. oktobra 2018. godine uspostavila je mehanizam za reviziju sprovođenja UNTOC-a i njegovih protokola usvajanjem rezolucije 9/1, a pod nazivom Uspostavljanje Mehanizma za reviziju sprovođenja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i njenih protokola, kojim su Procedure i pravila za funkcionisanje mehanizma za reviziju sprovođenja UNTOC-a i Protokola dopunjene. Ovde možete naći Upitnik za samoprocenu mehanizma revizije UNTOC koji je predstavljen tokom sastanka NVO.

Scroll to Top