Facebook Pixel Code

Održan trening „ODGOVORNO PRAVOSUĐE − Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku“

Pravosudna akademija i ASTRA − Akcija protiv trgovine ljudima organizovale i sprovele trening pod nazivom „Odgovorno pravosuđe − Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku“ namenjen sudijama, tužiocima i advokatima sa područija novosadske apelacije. Trening se održan 10. maja 2023. u prostorijama Apelacionog suda u Novom Sadu, sa ciljem jačanja kapaciteta  predstavnika/ca sistema pravosuđa, a koji se susreću sa žrtvama trgovine ljudima koje su uključene u krivični postupak.

Neke od tema kojima smo se ovom prilikom bavile su:

  • Međunarodno i nacionalno zakonodavstvo u borbi protiv trgovine ljudima;
  • Elementi bića krivičnog dela trgovina ljudima čl.388 KZRS i njegovo razlikovanje od drugih, srodnih, krivičnih dela;
  • Prava žrtava trgovine ljudima, uključujući i pravo na naknadu štete;
  • Primena klauzule o nekažnjavanju žrtava;
  • Procesni oblici zaštite žrtava trgovine ljudima; i
  • Tehnike ispitivanja žrtava trgovine ljudima.

Ovo je ujedno bila prilika za učesnike treninga da nakon izlaganja razmene iskustva, dobre prakse ali i podele izazove sa kojima se susreću u radu i zajedno razmotre potencijalna rešenja.

Trening je deo projekta “Pravda i dostojanstvo za žrtve trgovine ljudima tokom krivičnog postupka” koji je podržan od strane Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona, pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Scroll to Top