Facebook Pixel Code

Nema većih institucionalnih i tehnoloških prepreka za uvođenje AMBER ALERTA u Srbiji

Povodom 25. maja, Međunarodnog dana nestale dece, ASTRA je organizovala ekspertski skup SISTEM RANOG UZBUNJIVANJA U SLUČAJEVIMA NESTALE DECE (Child Alert) U SRBIJI: Procena stanja i mogućnosti, na kome je predstavljena publikacija SISTEM RANOG UZBUNJIVANJA u slučaju nestanka deteta, u kojoj su dati uporedna analiza operativne i institucionalne prakse sličnih sistema u Belgiji, Grčkoj, Holandiji i Hrvatskoj, kao i pregled domaćeg zakonodavstva koje trenutno uređuje ovu oblast. Pored toga, predstavili smo i glavne nalaze izveštaja NESTALA DECA SRBIJE: Evropski broj za nestalu decu u Srbiji 116000 – Prvih deset godina rada.

ASTRA, kao jedna od članica Tima za uvođenje Amber Alerta u Srbiji, i organizacija koja vodi Evropski broj za nestalu decu 116000 u Srbiji već 10 godina, želela je ovom prilikom da otvori prostor za širi dijalog i razmenu znanja, mišljenja i iskustava između predstavnika institucija i civilnog sektora – eksperata iz oblasti zaštite dece, dečijih prava i bezbednosti, i podeli informacije koje bi bile od značaja za uvođenje sistema ranog uzbunjivanja u slučajevima nestanaka dece (Amber Alert) u Srbiji.

Na događaju su govorili:

  1. dr Danilo Stevandić, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i rukovodilac Tima za uvođenje Amber Alerta u Republici Srbiji,
  2. Zoran Vuković, šef Odseka za potrage u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS, i član Tima za uvođenje Amber Alerta,
  3. Vladan Jovanović, nezavisni konsultant i autor Uporedne analize SISTEM RANOG UZBUNJIVANJA U SLUČAJU NESTANKA DETETA,
  4. Marija Vukašinović, master socijalna radnica i SOS konsultantkinja Tima za podršku žrtvama trgovine ljudima i Evropskog broja za nestalu decu.

Događaj je moderirala prof. dr ljudskih prava Nevena Šahović.

Skup je otvorila dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, istakla dugogodišnju saradnju sa ASTROM i naglasila da se skup održava na pravom mestu, imajući u vidu temu i značaj skupa. Marija Anđelković, direktorka ASTRE, u uvodnoj reči se osvrnula na problem nestanaka dece u Srbiji i šire/Evropi, i iznela aktuelne statistike i opravdanu zabrinutost zbog broja nestale dece, pohvalila dosadašnju efikasnost MUP-a, jer je veliki procenat slučajeva pozitivno rešen (preko 90%), i podsetila na dugogodišnju saradnju i dva potpisana memoranduma o saradnji sa MUP-om, kao i nedavno potpisan memorandum o saradnji sa Ministarstvom za informisanja i telekomunikacija na prevenciji i zaštiti dece od nasilja i zloupotrebe.

Državni sekretar MUP-a i rukovodilac Tima za uvođenje Amber Alerta u Srbiji, dr Danilo Stevandić, ovom prilikom govorio je o dosadašnjim rezultatima i uspešnosti MUP-a kada su u pitanju pronalaženja nestale dece, i istakao značaj ranog prijavljivanja slučaja i ustupanja što više informacija tokom prve prijave o nestalom detetu, kako bi ono bilo što pre pronađeno. Ovom prilikom, on je naročito podvukao otvorenost MUP-a za otvoren društveni dijalog sa civilnim sektorom i ostalim stručnjacima iz oblasti zaštite ljudskih prava i dečijih, prava na bezbednost, ali i na privatnost; i zahvalio se ASTRI i na uporednoj analizi SISTEM RANOG UZBUNJIVANJA u slučaju nestanka deteta, i na dostavljenim materijalima za sledeći sastanak Tima za uvođenje Amber Alerta u RS, koji je narednog ponedeljka.

Takođe, prema rečima Stevandića, imajući u vidu trenutne kapacitete MUP-a, kao i postojeće tehnološke mogućnosti koje Srbija ima, njegova pretpostavka je da nema većih prepreka za uspostavljanje ovog sistema i da ćemo ga imati do novembra. Ali je i istakao da će se na narednim sastancima Tima za uvođenje Amber Alerta u Srbiji, kada se utvrde kriterijumi i način funkcionisanja sistema, to sve tek iskristalisati.

Marija Vukašinović, SOS konsultantkinja ASTRE, govorila je o nalazima ASTRINOG izveštaja NESTALA DECA SRBIJE: Evropski broj za nestalu decu u Srbiji 116000 – Prvih deset godina rada, i sa prisutnima podelila ključna saznanja o profilima dece koja nestaju, najčešćim uzrocima, otmicama od strane trećih lica i statistici. Ovi rezultati u mnogome se poklapaju sa statistikom drugih evropskih zemalja. Ona je govorila i o potencijalnom mestu broja 116000 u sistemu Amber Alerta, kao još jednog resursa za uspostavljanje efikasnog sistema prilikom potrage dece. U smislu da je policija zadužena za potragu i prijavu nestanka, a da ASTRA može da doprinese pružanjem psihološke i emotivne podrške roditeljima/starateljima tokom perioda nestanka deteta, ali i konkretne usluge porodici i detetu, nakon pronalska u cilju prevazilaženja traume. U svom izlaganju, ona je takođe istakla da je prevencija ključna, i navela da je ASTRIN tim primetio da je u većini slučajeva o deci koja su pobegla iz kuća ili ustanova, neko iz sistema imao informacije, npr. u smislu problematičnog ponašanja u školi, ili da su deca bila na evidenciji centara za socijalni rad. Njen zaključaj je da ima prostora za unapređenje ranog detektovanja dece u riziku od bežanja od kuće ili iz socijalnih ustanova.

Autor uporedne analize „SISTEM RANOG UZBUNJIVANJA u slučaju nestanka deteta“, Vladan Jovanović, u svom izlaganju istakao je nekoliko ključnih saznanja koja su od značaja za proces uvođenja Amber Alerta u Srbiji:

  • Što se tiče analize međunarodnog i domaćeg PRAVNOG OKVIRA – generalni je zaključak da u zakonima Republike Srbije ne postoji prepreka za uvođenje sistema ranog uzbunjivanja u slučaju nestanka deteta. Ipak, potrebno je zakonom urediti pitanja koja su ključna za uspostavljanje i funkcionisanje sistema ranog uzbunjivanja u slučaju nestanka deteta. Postoji mogućnost da se predmetna pitanja urede posebnim zakonom, kao i da se odgovarajuće norme intergišu u odredbe Zakona o policiji. Analiza zbog jasnosti i koherentnosti prednost da je posebnom zakonskom rešenju.
  • Prilikom identifikacije zemalja za UVID U UPOREDNU NORMATIVNU, INSITUCIONALNU I OPERATIVNU PRAKSU, odabrane su države koje imaju dugogodišnje iskustvo u upravljanju ranim uzbunjivanjem u slučajevima nestanka deteta, tj. čiji sistemi su razvijeni i uhodani, kao i država iz okruženja Srbije, koja je nedavno uvela ovaj sistem (Belgija, Grčka, Holandija, Hrvatska). Njihova iskustva zajedno predstavljaju paletu različitih pristupa i načina organizovanja, ali svi podrazumevaju saradnju državnih organa, specijalizovanih organizacija civilnog sektora i drugih socijalnih aktera, i kriterijumi za pokretanje Amber Alerta su im vrlo slični: (1) procena od strane nadležnih organa (policije) da je život deteta u opasnosti; (2) nalog za pokretanje sistema izdaje javni tužilac ili policija, a alarm pokreće ili nadležna organizacija civilnog društva u saradnji sa policijom ili policija; i (3) bezbednost deteta je prioritet, odnosno utvrđeni su jasni kriterijumi na osnovu kojih se zaključuje da li će pokretanje Amber Alerta na neki način ugroziti bezbednost deteta.
  • Ovom prilikom on je naveo i KLJUČNA PITANJA koja bi trebalo definisati pre startovanja Amber Alerta u Srbiji, a to su: šta se tačno podrazumeva pod nestalim detetom; kriterijumi za pokretanje sistema; kriterijumi za utvrđivanje da li pokretanje sistema na neki način ugrožava sigurnost nestalog deteta; odrediti posle koliko sati od prijave nestanka se aktivira sistem; kako se distribuiraju informacije o nestalom detetu; kako se kasnije obrađuju i koriste informacije o rešenim slučajevina; koji su kriterijumi za uvođenje u Registar nestale dece; uloga javnog tužioca u sistemu; definisana saradnja sa kompanijama koje vode društvene mreže; urađena studija izvodljivosti u smislu utvrđivanja tehnoloških potreba za uvođenje sistema; i definisana uloga broja 116000 za prijavljivanje nestanaka dece u okviru sistema.

 

DISKUSIJA PITANJA PUBLIKE

Na događaju je postavljeno pitanje o spornom uvođenju biometrijskog nadzora nad javnim površinama, o kome je bilo reči povodom Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima, jer je u više navrata u javnosti bilo reči da će ova vrsta nadzora doprineti pronalaženju nestale dece, dok je civilni sektor upozoravao da ova vrsta nadzora narušava pravo na privatnost građana/ki Republike Srbije. Danilo Stevandić je odgovorio da će policija postupati onako kako Zakon o krivičnom postupku bude propisao, da je jasno da MUP može na ovaj problem da gleda drugačije nego civilni sektor ali da smo tu zbog otvorenog dijaloga.

Autor uporedne analize Vladan Jovanović ovom prilikom je dodao da sve države koje imaju već uspostavljen sistem Amber Alert a koje je analizirao, ni u jednoj biometrijski nadzor nije nešto što se podrazumeva kao neophodnost za uvođenje ovog sistema. Pitanje je govornicima uputila Jelena Pejić Nikić iz Beogradskog centra za bezbedonosne politike.

Još jedno pitanje, koje je postavila Maja Veličković iz Službe  Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zaokupilo je pažnju prisutnih, a ticalo se zaštite privatnosti i zaštite od sekundarne viktimizacije dece koja su bila nestala pa pronađena, ili potencijalno bila oteta pa pronađena. Ovo pitanje dovelo je do zaključka prisutnih da bi se u cilju zaštite dece morao regulisati i način objavljivanja informacija od strane medija, kao i način povlačenja informacija o nekada nestalom detetu iz javnosti i onlajn prostora (sa društvenih mreža i portala).

Skup je potvrdio jasnu motivisanost prisutnih stručnjaka i članova Tima za uvođenje Amber Alerta u RS da se taj posao obavi na najbolji mogući način, i uliva poverenje da ćemo sledeće godine na ovaj isti datum imati uspostavljen sistem ranog uzbunjivanja u slučajevima nestale dece i sigurnije okruženje za najmlađe.  

Scroll to Top