Facebook Pixel Code

Ustavni sud usvojio žalbu ASTRINE klijentkinje

Ustavni sud doneo je odluku kojom se usvaja žalba maloletne korisnice ASTRE u vezi sa postupanjem Višeg suda u Jagodini u sudskom postupku koji je okončan sporazumom i presudom o priznanju krivičnog dela iz novembra 2021. Takvom presudom su povređena prava deteta iz člana 64. stav 3. Ustava Republike Srbije, u vezi sa načelima najbolјeg interesa deteta i zaštitničkog pristupa žrtvama iz člana 30. st. 1. i 2. Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavlјanja. U preostalom delu ustavna žalba se odbacuje.

Istovremeno, oštećenoj je utvrđeno pravo na naknadu nematerijalne štete u iznosu od 1.000 evra, koja se isplaćuje na teret budžetskih sredstava Ministarstva pravde.

Zbog povrede prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta, pravično suđenje, jednaku zaštitu prava i pravno sredstvo i prava deteta garantovanih Ustavom Republike Srbije, punomoćnica maloletne N.N. u njeno ime podnela je žalbu Ustavnom sudu decembra 2021. Pored toga, podnositelјka ustavne žalbe je istakla i povredu prava iz više članova Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda, Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavlјanja, Smernica Komiteta ministara Saveta Evrope o pravosuđu po meri deteta, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku.

Kako su prava garantovana označenim odredbama međunarodnih konvencija, suštinski, sadržana i u istaknutim pravima zajemčenim Ustavom, Ustavni sud je postojanje njihove eventualne povrede primarno cenio u odnosu na odgovarajuće odredbe Ustava.

Naime, nadležni zamenik tužioca Višeg javnog tužilaštva u Jagodini je prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije licu osumnjičenom za izvršenje tri krivična dela obljube nad detetom, imao u vidu nalaz i mišljenje komisije veštaka neuropsihijatrijske struke u kome se navodi da je emocionalna i socijalna zrelost osumnjičenog  u vreme izvršenja dela bila na nivou starijeg maloletnog lica uzrasta 17 godina. Takođe, tužilac je imao u vidu i izveštaj nadležnog Centra za socijalni rad u Paraćinu u kojem se navodi da prema osumnjičenom treba izreći vaspitnu meru pojačan nadzor od strane organa starateljstva kojim bi se pružila zaštita i pomoć, jačala lična odgovornost mlađeg punoletnog lica i time obezbedilo ponovno uključivanje u društvenu zajednicu.

Ustavni sud u odluci na žalbu ASTRINE klijentkinje zaključuje da nadležni organi u konkretnom slučaju nisu pružili adekvatnu zaštitu detetu, niti su postupili u najboljem interesu deteta u smislu poštovanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja i Smernica Komiteta ministara Saveta Evrope o pravosuđu po meri deteta.

Verujemo da pomenuta odluka Ustavnog suda može biti značajan dokument u unapređenju daljeg rada donosilaca odluka i razvitku pravosuđa po meri deteta. Odluka daje jasne smernice za buduće adekvatno postupanje u cilju zaštite prava maloletnih žrtava u postupcima za ista ili slična krivičnim dela.

Scroll to Top