Facebook Pixel Code

Unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije

Početkom februara ASTRA je zajedno sa partnerskim organizacijama, Međunarodnim komitetom spasa iz Atine i Centrom za prava deteta iz  Beograda, započela realizaciju dvogodišnjeg projekta Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije, koji ima za cilj poboljšanje položaja dece u kontaktu sa sistemom i zakonom, kroz sistemsko ostvarivanje prava deteta i pružanje podrške zasnovane na iskustvima iz sudske prakse u postupcima koje sprovode nosioci javnih funkcija.

Direktni korisnici projekta su stručnjaci angažovani u postupcima koje sprovode javne institucije  a odnose se na maloletnike, studenti prava, kao i deca i njihovi roditelji/staratelji. Odnosno, unapređenje njihovih znanja i praksi koje koriste u postupcima koji uključuju ili se odnose na decu. Poseban fokus projekta stavljen je na unapređivanje tretmana i položaja dece žrtava ili svedoke trgovine ljudima, dece bez pratnje, kao i dece koja nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci, a na neki način su uključeni u sudske procese; kao i podizanju svesti dece o njihovim pravima u pravosudnom sistemu. Sam proces učenja i razvijeni didaktički materijali biće primenjivi i na druge grupe dece u kontaktu sa zakonom. Ovi materijali biće razvijeni na osnovu dubinske analize postojećeg zakonodavnog okvira pravosudnog sistema, njegove usklađenosti za pravima deteta i primene u praksi. Ova analiza uključiće i preporuke za njegovo unapređenje i kasniju distribuciju tog znanja relevantnim akterima u pravosuđui šire.

Projekat je podržan od strane 2014-2020 programa Evropske unije “Prava, jednakost i građanstvo” (Rights, Equality and Citizenship – REC).

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top