Facebook Pixel Code

STOP – STOP TRAFFICKING OF PEOPLE

U okviru projekta „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU“ koji finansira Evropska unija, ASTRA je započela realizaciju projekta STOP! Stop Trafficking Of People!

STOP! je jedan od 32 projekta u Srbiji kojima je Delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru projekta „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU“ odobrila sredstva za finansiranje. Cilj projekta STOP! je davanje doprinosa procesu pridruživanja Srbije EU, demokratizaciji društva i poštovanju ljudskih prava, kroz jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU, kao i osposobljavanje civilnog društva u Srbiji za pružanje direktne pomoći traumatizovanoj i seksualno zlostavljanoj deci žrtvama trgovine ljudima kroz primenu najboljih praksi EU i praktičnih pristupa ovom pitanju, kao i sposobnosti uticaja na usklađivanje politike države sa standardima EU.

Zajedno sa svojim partnerima na ovom projektu – Društvom Ključ iz Slovenije i BAAF (British Association for Adoption and Fostering) – ASTRA je tokom januara 2011. godine sprovela treninge za rad sa traumatizovanom i seksualno zlostavljanom decom.

Prvi trening je održan u Beogradu, od 11 – 14. januara 2011, pod nazivom Pružanje pomoći traumatizovanoj deci – žrtvama trgovine ljudima“. Neki od ciljeva ovog treninga bili su razumevanje pravnog konteksta i oblika trgovine decom u Velikoj Britaniji, a učesnice na treningu su takođe stekle uvid u teorijsko znanje o osnovama vezivanja i o uticaju traume i gubitka na decu žrtve trgovine ljudima. Treneri su za cilj imali da omoguće učesnicama da analiziraju potrebe traumatizovane dece žrtava trgovine ljudima, da istraže načine pružanja pomoći pri oporavku od traume i poboljšanju rezilijentnosti kod traumatizovane dece, kao i da razmotre kako da na najbolji način stvore okruženje za oporavak. Učesnice su se takođe upoznale sa spektrom alata i tehnika za komunikaciju sa decom žrtvama trgovine ljudima.

Tokom drugog treninga, od 25 – 28. Januara 2011, pod nazivom „Rad sa seksualno zlostavljanom decom – žrtvama trgovine ljudima“ učesnicama je omogućeno da razumeju uticaj koji seksualno zlostavljanje ima na decu, kako se dete bori sa stresom, koji su koraci pri oporavku i sl. Učesnice su takođe stekle znanje o karakteristikama uspešnog zaštitnika i principima rada sa zlostavljanom decom.

Učesnice na oba treninga su bile predstavnice NVO ASTRA, NVO KLJUČ, NVO ATINA, Centra za Integraciju Mladih, Incest Trauma Centra i predstavnica državne institucije „Centar za porodični smeštaj dece i omladine“.

Takođe, kao jedan od rezultata STOP projekta, ASTRA je u saradnji sa partnerima i ekspertskom konsultantkinjom za prava dece razvila i podnela za akreditovanje specijalističe programe za socijalne radnike u Srbiji. Prvi program se odnosi na rad socijalnih radnika u smeru reintegracije žrtava trgovine ljudima, kao i pružanja pomoći deci žrtvama trgovine ljudima, dok se drugi program odnosi na rad sa porodicama koje primaju decu žrtve trgovine na hraniteljstvo. Ovaj program je razvijen u saradnji sa stručnim konsultantkinjama iz institucije „Centar za porodični smeštaj dece i omladine“

U okviru projekta urađena je analiza rada programa ASTRA SOS telefon i direktna pomoć žrtvama trgovine ljudima koji je aktivan poslednjih devet godina. Ova analiza daje uvid u strukturu i trendove u trgovini ljudima u Srbiji, ali i u regionu. Kroz kategorije kao što su broj primljenih poziva, karakteristike pozivalaca SOS telefona kroz demografske podatke, karakteristike trgovaca ljudima, zatim vrste pružene pomoći i slično, podaci koje dobijamo putem SOS telefona biće i nadalje korišteni u cilju boljeg razumevanja problema trgovine ljudima i trendova koji su primetni, kako bi se formulisale konkretne aktivnosti radi uspešnije borbe protiv ovog društvenog problema. Takođe, ova analiza nam pojašnjava i koje su potrebe žrtava trgovine ljudima koje treba zadovoljiti.

Partner na projektu, Društvo Ključ iz Slovenije, je takođe uradio analizu akreditacije socijalnih programa u Sloveniji, kao i ukupne situacije u vezi sa trgovinom ljudima u ovoj zemlji. Iako je u Sloveniji dosta toga učinjeno na planu borbe protiv trgovine ljudima, kada je reč o akreditaciji programa za socijalne radnike, oni ovde još uvek nisu pokrenuti. Edukacija profesionalaca koji se bave ovim problemom je neformalna i ulgavnom je sprovode nevladine organizacije. Ipak, u septembru 2007. godine, slovenačko Ministarstvo prosvete je uvelo temu trgovine ljudima u školski kurikulum.

U okviru STOP projekta ASTRA je pokrenula još jednu, šestu po redu, medijsku kampanju, koja ovaj put ima za fokus borbu protiv trgovine decom. Poslednjih godina beležimo trend porasta domaćih državljana žrtava trgovine ljudima, kao i činjenicu da skoro polovinu identifikovanih žrtava čine deca. Prosečan uzrast dece kojima je ASTRA pružala pomoć je 14.7 godina. Deca su, kao i odrasli, najčešće žrtve seksualne eksploatacije, zatim prinudnog prosjačenja, prinudnog sklapanja brakova, ali i radne i drugih oblika eksploatacije. Skoro sva ta deca su državljani Srbije. Cilj kampanje je da osvesti ovaj problem kako kod šire javnosti tako i kod profesionalaca koji su najčešće u kontaktu sa (decom) žrtvama trgovine ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top