Facebook Pixel Code

Saopštenje za javnost povodom Predloga Zakona o javnom redu i miru

Saopštenje za javnost povodom Predloga Zakona o javnom redu i miru

 

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima izražava zabrinutost povodom Predloga Zakona o javnom redu i miru koji se trenutno nalazi na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Naime, u članu 12, stav 3 Predloga Zakona o javnom redu i miru („Prosjačenje“) propisuje se novčana kazna od 50,000 do 100,000 dinara i kazna zatvora od 30 do 60 dana za onoga ko organizuje prosjačenje ili za prosjačenje koristi decu ili maloletna lica.

Ovako definisano prosjačenje spada u biće krivičnog dela trgovine ljudima iz člana 388 Krivičnog zakonika Srbije, za šta je zaprećena kazna od tri do dvanaest godina zatvora, a ako je delo učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorskom kaznom u trajanju od najmanje pet godina[1].

Definicija krivičnog dela trgovine ljudima u Krivičnom zakoniku Srbije, sa prosjačenjem koje je eksplicitno navedeno kao oblik eksploatacije (pri čemu se ako je delo učinjeno prema detetu ili maloletnom licu to tretira kao teži oblik izvršenja), je u skladu sa najvažnijim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti koje je Republika Srbija potpisala i ratifikovala (konkretno sa Protokolom za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, posebno ženama i decom uz Konvenciju UN o transnacionalnom organizovanom kriminalu (Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, br. 6/2001) i Konvencijom Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 19/2009)).

Podsećamo da MUP Srbije svake godine podnese po nekoliko krivičnih prijava za trgovinu ljudima u cilju prinudnog prosjačenja, a žrtve u ovim slučajevima su skoro uvek deca. Za prvih devet meseci 2015. godine, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima – državni organ nadležan za identifikaciju – identifikovao je šestoro dece koji su bila prinuđena na prosjačenje, što čini 20% svih identifikovanih žrtava u tom periodu.

Prinudno i organizovano prosjačenje je i u važećem Zakonu o javnom redu i miru, koji je usvojen 1994. godine, bilo predviđeno kao prekršaj, a zakonodavac je još jednom propustio da ovu nedoslednost ispravi.

U svetlu navedenog, apelujemo na narodne poslanike i relevantne odbore Narodne skupštine da ovaj član Predloga Zakona o javnom redu i miru ne usvojite, jer ne samo što će to dovesti do nepoštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije, već će i žrtve ovog ozbiljnog krivičnog dela, posebno deca, biti svedene na lica nad kojima je izvršen prekršaj i biće im uskraćena neophodna pomoć. Usvajanje ovog člana Predloga Zakona o javnom redu i miru bi se, takođe, negativno odrazilo i na proces evropskih integracija Republike Srbije (suzbijanje trgovine ljudima je predmet pregovaračkog Poglavlja 23), a Republika Srbija bi bila jedina država u svetu u kojoj postoji mogućnost da se trgovina ljudima tretira kao prekršaj.

 

[1] (1)          Ko silom ili pretnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugo lice, a u cilju eksploatacije njegovog rada, prinudnog rada, vršenja krivičnih dela, prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa, radi oduzimanja organa ili dela tela ili radi korišćenja u oružanim sukobima, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(2)           Za delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu učinilac će se kazniti kaznom propisanom za to delo i kad nije upotrebio silu, pretnju ili neki drugi od navedenih načina izvršenja.

(3)           Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.

 

Scroll to Top