Facebook Pixel Code

Saopštenje za javnost povodom obeležavanja MEĐUNARODNOG DANA MIGRANATA

Danas, 18. decembra 2023, na Međunarodni dan migranata, želimo da istaknemo važnost poštovanja prava svih migranata, kao i prepoznavanja izazova i rizike sa kojima se suočavaju; i istovremeno ukažemo na značaj preduzimanja aktivnosti kojima se podržavaju dostojanstvene, regularne i sigurne migracije.

Republika Srbija prepoznala je potrebu i potencijal migracija za unapređenje stanja na tržištu radne snage, uvodeći olakšane procedure za dolazak stranih radnika migranata. Broj radnika migranata iz godine u godinu raste i očekuje se da će do kraja 2023. godine biti izdato oko 80.000 radnih dozvola. Međutim, rad na terenu sa ovom ciljnom grupom, kao i rad na konkretnim slučajevima masovne ili pojedinačne radne eksploatacije pripadnika/ca migrantske populacije u Srbiji, uverili su nas da je broj osoba/migranata u riziku od razliitih vidova eksploatacije daleko veći.

Istovremeno, Srbija se dugi niz godina suočava sa kontinuiranim prilivom migranata koji na njenu teritoriju ulaze neregularno, neretko kao krijumčareni migranti delovanjem kriminalnih i organizovanih kriminalnih grupa. Značajan broj migranata boravi bez regulisanog pravnog statusa, što ih čini dodatno ranjivim i izloženim različitim zloupotrebama i potencijalnim rizicima od povreda njihovih prava. Regulisanje njihovog statusa doprineće njihovoj ličnoj bezbednosti, ali i bezbednosti društva u celini.

Grupa 484 i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima smatraju da je od ključnog značaja da svi akteri, a posebno nadležne državne institucije, prepoznaju rizike i izazove sa kojima se migranti suočavaju i da pravovremeno preduzmu odgovarajuće mere kojima će uočeni izazovi adekvatno adresirati, zaštiti ljudska prava migranata/kinja; i kojima će im se garantovati sigurno okruženje u kojem će imati priliku da razvijaju svoje potencijale, doprinoseći i razvoju društva Republike Srbije, čiji deo postaju.

* Ova publikacija je pripremljena uz solidarnu podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i nikako se ne može smatrati odrazom stavova Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Scroll to Top