Facebook Pixel Code

Saopštenje u vezi sa slučajem vijetnamskih radnika – DOSADAŠNJE REAKCIJE DRŽAVE IZUZETNO ZABRINJAVAJUĆE!

Saopštenje u vezi sa slučajem vijetnamskih radnika u Zrenjaninu, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima apeluje na državne organe da počnu da primenjuju Ustav, zakone Srbije i sve ratifikovane međunarodne sporazume i konvencije!

Slučaj potencijalne trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije sa nekoliko stotina vijetnamskih radnika u fabrici Ling Long u Zrenjaninu privlači do sada nezabeleženu pažnju organizacija civilnog društva na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i predstavnika međunarodne zajednice.

I pored vrlo jasnog zakonodavnog i institucionalnog okvira za reakciju državnih organa, do sada se beleže duboko zabrinjavajuće izjave i postupanja, čiji je cilj da minimiziraju ozbiljnost i kompleksnost situacije, unesu konfuziju i skrenu pažnju javnosti sa suštine problema.

Sve što je do sada učinjeno: od plasiranja lažnih informacija o premeštanju radnika, preko nemuštih objašnjenja za zadržavanje pasoša, komentarisanja visine plate kao izgovora za neljudski tretman i uslove rada, do konfuznog i nenajavljenog seljenja radnika na više lokacija, ukazuje na upitnu sposobnost i volju državnih organa da u ovom slučaju postupaju onako kako im zakoni nalažu.

Podsećamo nadležne državne organe na vrlo jasne i nedvosmislene odredbe Krivičnog zakonika Republike Srbije, član 388, Krivično delo trgovina ljudima:

„Ko silom ili pretnjom, dovođenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, odnosa zavisnosti, teških prilika drugog, zadržavanjem ličnih isprava ili davanjem ili primanjem novca ili druge koristi, vrbuje, prevozi, prebacuje, predaje, prodaje, kupuje, posreduje u prodaji, sakriva ili drži drugo lice, a u cilju eksploatacije njegovog rada, prinudnog rada, vršenja krivičnih dela, prostitucije ili druge vrste seksualne eksploatacije, prosjačenja, upotrebe u pornografske svrhe, uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa, radi oduzimanja organa ili dela tela ili radi korišćenja u oružanim sukobima, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.“

Istovremeno podsećamo i da je prema definiciji Međunarodne organizacije rada, prinudni rad „svaki rad ili usluga koju osoba vrši pod pretnjom kazne i za koji se ta osoba nije dobrovoljno ponudila“.

Republika Srbija ima uspostavljen strateški, zakonodavni i operativni okvir i mehanizme za borbu protiv svih oblika trgovine ljudima, uključujući tu i radnu eksploataciju, sa jasno određenim nadležnostima i obavezama.

Izmenama Zakona o zaštitniku građana, kao jedna od funkcija ovog nezavisnog tela uveden i nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima, sa ciljem da vrši nadzor na postupanjima institucija u ovoj oblasti. U tom smislu, apelujemo i na kancelariju Zaštitnika građana da pojača nadzor nad postupanjima državnog okvira i nadležnih tela, bez davanja preuranjenih i ocena o nepostojanju elemenata krivičnog dela trgovine ljudima u ovom slučaju. Podsećamo da je jedina institucija sa mandatom države za utvrđivanja statusa žrtava trgovine ljudima u Srbiji – Centar za zaštitu žrtva trgovine ljudima, od kojih očekujemo hitnu reakciju u skladu sa ulogom i obavezama.

Smatramo da sve što je do sada preduzeto i izjavljeno pokazuje elementarno nepoznavanje nacionalnog zakonodavnog okvira, međunarodnih obaveza Srbije, kao i neznanje o fenomenu trgovine ljudima, te apelujemo na državne organe da pravovremeno i profesionalno reaguju u ovom slučaju.

***

Pod kakvim okolnostima se se radnici iz Vijetnama obreli u Srbiji, šta im je u startu obećano, i u kakvim uslovima žive i rade, može te naći u zajedničkom zahtevu  i inicijalnom izveštaju o uslovima života i rada radnika iz Vijetnama, koji su sačinili ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava (PDF je u dnu linkovanog teksta).

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top