Facebook Pixel Code

Saopštenje povodom isteka mandata članova Komisije za azil

Beograd, 11. april 2012.

 

Saopštenje povodom isteka mandata članova Komisije za azil

 

Mandat članova Komisije za azil, koja odlučuje u drugom stepenu u postupku za dobijanje azila, ističe 17. aprila 2012. godine. Vlada RS obavezna je da do isteka mandata izvrši imenovanje članova Komisije za azil i na taj način omogući nesmetano ostvarivanje Ustavom garantovanog prava na utočište u Republici Srbiji.

Komisija se sastoji od 9 članova koje imenuje Vlada na četiri godine, a sam Zakon o azilu propisuje da se za članove Komisije imenuju diplomirani pravnici, koji imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i poznaju propise iz oblasti ljudskih prava.

Pozivamo Vladu RS da poštujući rok za imenovanje članova Komisije, prilikom odabira članova usvoji model koji je do sada s veoma dobrim rezultatima primenjivan u regionu, a koji je u skladu s važećim propisima u ovoj oblasti i ne zahteva promene Zakona o azilu Republike Srbije.

Ovaj model podrazumeva odabir zaposlenih u državnoj upravi, a koji uz zakonom propisane uslove ispunjavaju i dodatni uslov da se aktivno se služe engleskim jezikom; zatim, članova koji su zaposleni kao nastavno osoblje na pravnim predmetima na društvenim fakultetima, a koji su se dosadašnjim stručnim radom posebno istakli na području zaštite ljudskih prava; kao i predstavnika nevladinih organizacija koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.

Ubeđeni smo da bi se usvajanjem ovog modela izbegla mogućnost da predstavnici organa koji učestvuju u sprovođenju radnji i donošenju prvostepene odluke sudeluju i u donošenju drugostepenih odluka Komisije za azil.

Organizacije potpisnice:

 

Grupa 484

Beogradski centar za ljudska prava

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC)

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

ASTRA

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Centar za ljudska prava-Nis

Odbor za ljudska prava Leskovac

Evropska Vojvodina

Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo

Centar za afirmaciju civilnog društva

Prijatelji dece Zemuna

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti (BCM)

Centar za prakticnu politiku

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top