Facebook Pixel Code

Saopštenje povodom 2. decembra – Međunarodnog dana ukidanja ropstva i desetogodišnjice rada NVO ASTRA

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima je za deset godina rada, putem svog ASTRA SOS telefona primila 14,594 poziva, identifikovala i pružila neku vrstu pomoći za 387 žrtava trgovine ljudima (37% dece). Preko tri četvrtine žrtava identifikovanih u ovom periodu su državljani/ke Srbije, a za skoro polovinu njih Srbija je bila i zemlja destinacije. Najčešća strana destinacija za naše građane/ke je Italija, zatim zemlje koje su na tranzitnoj ruti ka Italiji: Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, kao i Austrija i Nemačka Žrtve trgovine ljudima kojima je ASTRA pružala pomoć bile su izložene seksualnoj eksploataciji (72%), radnoj eksploataciji (14%), prinudnom prosjačenju (7%), prinudnom braku (6%), nelegalnom usvojenju (1%) i prinudi na vršenje krivičnih dela (0,3%). U ovom periodu, ASTRA je žrtvama trgovine ljudima pružila psihološku pomoć 932 puta, pravnu pomoć 496 puta, medicinsku pomoć 243 puta, sprovedene su 804 terenske akcije, uz stalno dostupne različite oblike pomoći i podrške u procesu oporavka i reintegracije u skladu sa konkretnim potrebama svake žrtve (povratak u školu, stanovanje uz podršku, pomoć u pronalaženju posla, obnavljanje porodičnih i socijalnih mreža, regulisanje statusnih pitanja i sl.).

 

Republika Srbija je 14. aprila 2009. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, koja trgovinu ljudima posmatra pre svega kao kršenje ljudskih prava i povredu dostojanstva i integriteta ljudskih bića. Osim što ratifikacija za sobom povlači određene obaveze, pre svega u smislu obezbeđivanja i unapređenja standarda zaštite žrtava trgovine ljudima i njihovih prava – zaštitu privatnosti, pomoć žrtvama, vreme za oporavak i razmišljanje, naknadu štete i pravnu zaštitu i dr, Republika Srbija se na ovaj način saglasila i da praćenje i izveštavanje o sprovođenju ove konvencije na njenoj teritoriji vrši grupa eksperata za suzbijanje trgovine ljudima – GRETA. Proces praćenja treće grupe država među koje spada i Srbija počinje u februaru 2012. godine, dok se konačni izveštaj i preporuke očekuju u drugoj polovini 2013. godine.

 

Nezavisno i nepristrasno praćenje ispunjenosti preuzetih obaveza predviđenih međunarodnim dokumentima, uključujuči i Konvenciju Saveta Evrope, predstavljaju jedan od važnih preduslova za unapređenje kvaliteta pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima i zaštite njihovih prava. Prvi alternativni izveštaj u tom smislu je ASTRIN „Izveštaj o trgovini ljudima u Srbiji za period 2000-2010. godine“, objavljen jula 2011. godine, koji daje analizu teorijske i praktične implementacije dva najvažnija međunarodna dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Pomoć žrtvama trgovine ljudima u Srbiji zavisi prevashodno od podrške stranih donatora, dok je podrška Republike Srbije sporadična i nesistematska, zbog čega se i usluge ne osmišljavaju na način da odgovore promenljivim trendovima u trgovini ljudima i stvarnim potrebama lica koja pomoć primaju, dok se inicijative i inovacije vrlo teško prihvataju, a i kada se prihvataju, to nije u cilju boljeg položaja žrtava, već radi ispunjavanja nekih drugih političkih ciljeva i ambicija.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top