Facebook Pixel Code

Saopštenje La Strade International za Međunarodni dan žena 2024 – Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak osnaživanjem žena protiv zlostavljanja i eksploatacije

„Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak“ – to je ovogodišnji slogan Ujedinjenih nacija za Međunarodni dan žena. Danas, La Strada International, Evropska platforma protiv trgovine ljudima, nastoji da naglasi važnost osnaživanja žena i integracije žena u naša evropska društva, obuhvatajući ekonomske, socijalne i kulturne dimenzije. Posebno je ključno osnaživanje migrantkinja i žena koje su izložene riziku od eksploatacije i zlostavljanja.

Postoji mnogo razloga za glasno zagovaranje jednakih prava i ulaganje u (migrantkinje) žene. Rodne uloge i rodna diskriminacija na radnim tržištima stvaraju prostor za trgovinu ljudima. Diskriminatorne prakse i nejednake moći između muškaraca i žena ne samo da prožimaju društvo već, prodiru u profesionalnu sferu. Time utiču na ekonomski položaj žena i dovode ih do njihovog nesrazmernog zastupanja u neformalnim ili nisko plaćenim zanimanjima. Zbog feminizacije siromaštva, mnoge žene su sklone da rade u lošim uslovima i prihvataju nepravedne poslovne ponude ili niske plate kako bi preživele.

Na primer, mnoge žene, posebno migrantkinje, rade kao kućne pomoćnice. Rad u domaćinstvu često ne pruža pristup pravnoj zaštiti. Zaposlene se suočavaju s visokim rizikom od (seksualnog) uznemiravanja, prinude, loših uslova stanovanja i života, sve to uz malu platu. UN ističe da je otprilike 80% kućnih pomoćnica širom sveta ženskog pola, naglašavajući neospornu hitnost rešavanja ove teme u cilju rodne ravnopravnosti. Pored trgovine ljudima zbog seksualne eksploatacije, trgovina ljudima zbog kućnog rada ostaje dominantni sektor gde je značajan broj ženskih žrtava eksploatisan.

Ovo naglašava hitnost da se pređe izvan puke političke rasprave i prioritetno ulaže u dobrobit žena, garantujući osnovna ljudska prava za sve.

Nažalost, trenutne političke odluke ne odražavaju posvećenost u borbi protiv toga. Razlika u platama na osnovu pola i dalje je stvarnost širom sveta i ne smanjuje se. Rad kao negovatelji, koji uglavnom pružaju žene, još uvek nije prepoznat kao rad. Osim toga, i dalje vidimo visoku učestalost porodičnog nasilja, uključujući slučajeve smrtonosnog nasilja i seksualne eksploatacije protiv žena, što i dalje postoji širom Evrope. Takođe, nedavne statistike Eurostata otkrivaju da je 63% registrovanih žrtava trgovine u EU ženskog pola.

Postignut je politički sporazum o direktivi EU koja ima za cilj suočavanje s nasiljem nad ženama i porodičnim nasiljem. Ipak, Francuska, Nemačka, Mađarska i nekoliko drugih zemalja odlučile su da glasaju protiv uključivanja definicije silovanja zasnovane na pristanku u Direktivu o nasilju nad ženama, ostavljajući žrtve seksualnog nasilja da i dalje vode svoju borbu za priznavanje svojih prava. Osim toga, revizija EU direktive o trgovini nije napredovao u osiguravanju prava žrtava na bezuslovnu podršku, sigurno prijavljivanje, nadoknadu, boravište ili nekažnjavanje. Nedostatak pravne zaštite dovodi nedokumentovane žene u veći rizik i čini ih ranjivim na trgovinu ljudima.

Nedostatak pravne zaštite izlaže nedokumentovane žene većem riziku i čini ih ranjivim na trgovinu ljudima.

Unapređivanje i promovisanje prava žena jedini je način da se stvori dugotrajna nova ravnoteža u svetskom društvu u kojem su žene oslobođene nasilja, eksploatacije i zlostavljanja, te osnažene da određuju vlastitu budućnost.

Scroll to Top