Facebook Pixel Code

Regionalni trening „Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavine prava u srednjoj i istočnoj Evropi“

Predstavnica ASTRE je učestvovala u regionalnom treningu Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavine prava u srednjoj i istočnoj Evropi, koji je organizovala Ambasada SAD-a u Hrvatskoj i Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske u Zagrebu 31. maja-2. juna 2017. Cilj treninga je bio da se relevatni akteri iz regionalnih zemalja upoznaju sa evropskim standardima zaštite žrtava trgovine ljudima i da nakon treninga prihvate i sprovode dobre prakse zaštite ljudskih prava i pružanja usluga žrtvama kako trgovine ljudima, tako i porodičnog i drugih oblika nasilja u svojim zemljama. Tokom prvog dana treninga, razgovor je bio usmeren na proces identifikacije žrtava, procenu njihovih potreba i prve korake koje bi trebalo pružaoci usluga da sprovedu. Kroz različite panele prvog dana su predstavljene i studije slučaja, kao i sudska praksa kada su u pitanju žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Na drugom danu treninga govornici iz državnih institucija i organizacija civilnog društva su predstavili svoju ulogu u unapređenju zaštite žrtava i ostvarivanju njihovih prava tokom sudskih postupaka. Predstavnica ASTRE je imala priliku da predstavi višegodišnji rad organizacije i slučajeve sa kojima se organizacija susreće u praksi. Fokus trećeg dana je bio usmeren na migrantsku krizu i rizike sa kojima se migranti suočavaju prilikom svog tranzita i na koji način su zemlje u regionu pružile pomoć i podršku ovoj ranjivoj grupi.

 

Scroll to Top