Facebook Pixel Code

RADIONICA Dužna pažnja i odgovornost u lancu snabdevanja

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (u daljem tekstu ASTRA) u saradnji sa najstarijom međunarodnom organizacijom za ljudska prava i borbu protiv modernog ropstva i svih oblika eksplotacije, Anti-Slavery International, organizovala je 05.juna 2023. U Beogradu jednodnevnu radionicu na temu Dužna pažnja i odgovornost u lancu snabdevanja u kontekstu suzbijanja trgovine ljudima i radne eksploatacije.

U poslednjih nekoliko godina, sve je veći broj stranih radnika/ca koji su radno eksploatisani na teritoriji Srbije. U pitanju su uglavnom državljani/ke zemalja sa Bliskog i Dalekog istoka, koji stižu u Srbiju privučeni obećanjima o zaradi koja je višestruko veća u odnosu na onu koju mogu zaraditi u državi porekla. Intenzivna globalizacija, stvaranje tzv. lanaca snabdevanja na međunarodnom nivou, otvara prostor za niz zloupotreba prava radnika/ca, od neisplaćivanja zarada, do grubog kršenja ljudskih prava, poput trgovine ljudima, stavljanja radnika u ropski ili ropskom sličan položaj, prodaje i eksplotacije dece, a sve protivno zakonodavstvu Republike Srbije, kao i međunarodnim standardima.

Primetna je tendencija da se u razvijenim zemljama sveta razvija zakonodavni okvir koji je prevashodno usmeren na dužnost pažnje kompanija u njihovom lancu snabdevanja i podugovaranja sa ciljem zaštite radnika/ca. Stoga je i na nivou Evropske Unije aktuelna inicijativa da se predupredi kršenje ljudskih prava i prava radnika u lancu snabdevanja,  pa su Evropski parlament i Savet prošle godine usvojili Predlog Direktive Evropskog parlamenta i Saveta o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i izmeni Direktive (EU) 2019/1937, koji ima za cilj da podstakne održivo i odgovorno korporativno ponašanje širom globalnih lanaca snabdevanja i vrednosti.

Republiku Srbiju na putu pristupanja EU i usklađivanja svog zakonodavstva sa propisima EU, u određenom trenutku očekuje usvajanje odgovarajućeg pravnog okvira, koji bi trebalo da bude u skladu sa (konačnom verzijom) pomenute Direktive.

Iskoristile smo ovaj trenutak da zainteresovanim akterima u oblasti radnih i socijalnih prava, migracija, borbe protiv trgovine ljudima i radne eksplotacije, dodatno približimo temu  zaštite ljudskih prava i korporativne odgovornosti u lancu snabdevanja, sa posebnim fokusom na prevenciju trgovine ljudima i radne eksploatacije. Na radionici je pored ASTRE, učestvovalo 22 predstavnika/ce Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, Centra za zastitu žrtava trgovine ljudima, Ministarstva unutrašnje I spoljne trgovine (sektor tržišne inspekcije), Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca, Ujedinjenog granskog sindikata “Nezavisnost”, Sindikata radnika građevinarstva I IGM Beograd, Instituta za uporedno pravo, organizacicija civilnog društva poput Atine, A11, Roze –radna prava žena, Sloboda nema cenu, kao I predstavnika Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine I advokata. U okviru radionice  predstavljen je koncept prinudnog rada u privatnom sektoru, napravljen pregled istorije poslovanja i ljudskih prava (npr. Smernice OECD-a za multinacionalna preduzeća, Vodeći principi UN o poslovanju i ljudskim pravima), pregled aktuelnih zakona o korporativnoj odgovornosti u EU, predstavljena pomenuta Direktivu EU o dužnoj pažnji, zašto je važna i šta njena primena donosi u praksi, da li ima nedostataka u samoj Direktivi na koje bi trebalo obratiti pažnju, koja je uloga različitih aktera u ovoj oblasti. Stručnjakinje iz organizacije Anti-Slavery su predstavile svoj rad i iskustvo u ovoj oblasti, dobre prakse i izazove sa kojima su se suočavali.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Radna Prav(d)a za Sve koji ASTRA sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

 

 

Scroll to Top