Facebook Pixel Code

Prvo predstavljanje Analize usluga za žrtve trgovine ljudima i prateće Brošure

Na 15. sastanku Posebne radne grupe za pracenje i sprovodjenje Strategije protiv trgovine ljudima, održanom 3. juna 2021, ASTRA je užoj ekspertskoj grupi koja čini ovaj tim, predstavila svoje novo izdanje  Analizu usluga zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima u Srbiji, i iz nje prosteklu Brošuru o uslugama za osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima.

ASTRA godinama unazad ukazuje na potrebu boljeg informisanja (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima o pravima i uslugama koje im se nude. Prilika za izradu detaljnog pregleda usluga koje u ovom momentu stoje na raspolaganju osobama koje su preživele trgovinu ljudima u Republici Srbiji, ukazala se u okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima”, podržanog od strane Evropske unije. Pored EU, izradu ova dva izdanja podržalo je i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Tokom izrade ovog izdanja pokazalo se da predstavnici institucija i civilnog sektora, pa i sami pružaoci usluga, takođe nisu u potpunosti upoznati sa svim uslugama koje nude ostali akteri uključeni u podršku žrtvama trgovine ljudima, kako u okviru nacionalnog mehanizma za upućivanje tako i van njega. Za potrebe sakupljanja podataka od strane pružalaca usluga na nacionalnim nivou razvijeno je 18 upitnika koji su prosledeđeni u 174 jedinice lokalne samouprave (145 opština, 28 gradova i Grad Beograd).

Prvobitna ideja bila da primarni korisnici ove analize i brošure budu osobe koje su u riziku ili su imale iskustvo trgovine ljudima, međutim imajući u vidu obim i sadržaj ovog izdanja, zaključujemo da će ono sigurno koristiti i samim pružaocima usluga radi bolje koordinacije i kvalitetnije podrške korisnicima.

Brošura predstavlja sažeti i fokusiraniji pregled usluga namenjenen direktnim korisnicima/ama – žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku.

Republika Srbija do sada nije imala jedinstveni registar podataka o dostupnim uslugama i pružaocima usluga zaštite i podrške za žrtve krivičnih dela sa elementima nasilja, što bi uključilo i usluge za žrtve trgovine ljudima, niti jedinstveni administrativni registar usluga i pružalaca usluga socijalne zaštite (opšte i specijalizovane) koje bi mogle biti dostupne i žrtvama trgovine ljudima. Zato je ovo izdanje važno za sve pružaoce usluga i podrške žrtvama THB i osobama u riziku i u skoro potpuno ublažava ove nedostatke.

Analiza će biti dostupna na srpskom jeziku u elektronskom i štampanom izdanju. Brošura za osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima biće dostupna na srpskom, romskom i albanskom jeziku, u elektronskom i štampanom izdanju.

Imajući u vidu značaj i obuhvat Analize, kao i značaj međusektorskog dijaloga i razmene zaključaka iskustava, njeni rezultati će uskoro široj javnosti biti predstavljeni na javnom skupu, koji će okupiti predstavnike institucija koje su učestvovale u izradi ovog istraživanja i svih relevantnih aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top