Facebook Pixel Code

Prva nadoknada štete žrtvi trgovine ljudima u Srbiji dosudena i izvršena

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je odluku Osnovnog suda u Novom Sadu u parničnom postupku, kojom se četvoro ljudi, prethodno osudenih za izvšenje krivičnog dela trgovine ljudima, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete tužilji koja je bila žrtva trgovine ljudima solidarno isplate ukupan iznos od 1.000.000,00 dinara. Na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda, slobode, prava ličnosti i dostojanstva, njoj će optuženi narednih meseci u ratama isplaćivati sumu od 800.000,00 dinara i kao i iznos od 200.000,00 dinara na ime pretrpljenog straha. Takođe, sud je obavezao okrivljene na nadoknadu parničnih troškova u iznosu od 327.375,00 dinara. Kako je novac za ove troškove prvobitno izdvojen od sredstava NVO ASTRA namenjenih pružanju pravne pomoći osobama koje su preživele trgovinu ljudima, novac kojim se ova sredstva nadoknađuju je, uz saglasnost klijentkinje, uplaćen na poseban račun i biće dalje korišcen kako bi se žrtvama trgovine ljudima obezbedila održiva pravna pomoć i ostvarenje prava na nadoknadu pretrpljene štete u drugim sudskim postupcima.

Iako je krivično delo trgovine ljudima u srpsko zakonodavstvo uvedeno još 2003. godine, a pravo na nadoknadu štete žrtvama garantuju i domaći zakoni i međunarodne konvencije koje je Srbija potpisala, ovo je prvi slučaj da u našoj zemlji osoba koja je bila žrtva trgovine ljudima dobije odštetu (u prethodna dva slučaja oštecenima nije isplaćena dogovorena suma). To je jasan pokazatelj da Srbija nema efikasan sistem za kompenzaciju, kao i da se žrtve trgovine ljudima po izlasku iz lanca eksploatacije susreću sa brojnim kršenjima njihovih prava od strane sistema koji bi ista trebalo da štiti. Da bi se ova situacija promenila, neophodno je osnovati efikasan i održiv fond za kompenzaciju žrtvama nasilnih krivičnih dela, ali i koristiti zakonsku mogućnost nadoknade štete u okviru krivičnog postupka.

U navedenom slučaju mogućnost nadoknade štete kroz krivicni postupak nije iskorišćena, već je žrtva za ostvarivanje svojih prava upućena na novi, parnični postupak. Nakon pretrpljenog zlostavljanja u lancu trgovine ljudima, žrtva je bila prinuđena da tokom krivičnog postupka koji je trajao 4 godine, ponovo preživljava tramatične događaje, kroz davanje iskaza i suočenje sa trgovcima. Nakon toga, upućivanjem na parnični postupak, koji je trajao 3 godine, žrtva je izložena sekundarnoj viktimizaciji kroz ponovno svedočenje, preživljavanje traume i suočavanjem sa onima koji su je izazvali, uprkos psihološkim veštačenjima koja su ukazivala na postojanje postraumatskog stresnog pormećaja. Sedmogodišnje čekanje na pristup pravdi i nemogućnost da stavi tracku na traumatična iskustva, uporavaju proces oporavka žrtve trgovine ljudima.

Kako bi se u našoj zemlji uspostavio efikasan sistem za kompenzaciju žrtvama, ASTRA od 2012. godine realizuje projekat Balkans ACT Now! u okviru koga je pokrenuta inicijativa za izmenu zakona i uspostavljanje fonda za kompenzaciju, u cilju adekvatne zaštite prava garantovanih žrtvama ovog oblika kriminala. U narednom periodu grupa eksperata radiće na izradi predloga zakonskih izmena, a biće pokrenuta i medijska kampanja kako bi se šira javnost upoznala sa pravima žrtava trgovine ljudima.

 

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top