Facebook Pixel Code

REST projekat – Boravišna dozvola kao način unapređenja zaštite žrtava trgovine ljudima

CILJ
Projekat REST ima za cilj unapređenje primene prava na boravak i zaštitu državljana trećih zemalja (država koje nisu članice EU) žrtava trgovine ljudima, fokusirajući se na nedostatke i izazove u njihovom pristupu pravima i uslugama.

POLAZNA TAČKA PROJEKTA
Suprotno međunarodnim i evropskim standardima u vezi sa dugoročnom zaštitom žrtava trgovine ljudima, države i dalje beleže mali broj odobrenih stalnih boravišta i/ili međunarodnu zaštitu dodeljenu žrtvama trgovine ljudima, ograničavajući tako njihov pristup pravima na nacionalnom nivou.
Prisilna izručenja i prinudni povratci u suprotnosti su s dugoročnom zaštitom žrtava trgovine ljudima i za ishod mogu imati povećanje rizika od nehumanog ili ponižavajućeg postupanja u smislu člana 4. Povelje o osnovnim pravima Evropske unije.
Peti Opšti izveštaj o aktivnostima GRETA naglašava poseban izazov u vezi sa pitanjem odobrenja boravišta za žrtve trgovine ljudima: „Postoje značajni nedostaci u dostupnim podacima o tome koliko je često azil odobren tamo gde postoji bojazan da je progon povezan sa trgovinom ljudima (…) Ovaj nedostatak informacija ograničava naše razumevanje efikasnosti pristupa azilu za žrtve trgovine ljudima“ i organizacijama za zaštitu žrtava otežava da se suprotstave barijerama za efikasno sprovođenje postojećih obaveza zaštite.

TRAJANJE I AKTIVNOSTI
Projekat se sprovodi od avgusta 2019. do marta 2021. godine, a obuhvata aktivnosti na istraživanju, obuci i promovisanju rezultata i nalaza među relevantnim zainteresovanim stranama. Dubinska analiza primene međunarodnih standarda na nacionalnom nivou, zajedno sa nacionalnim seminarima i vodičem koji promoviše dobre prakse treba da doprinesu poboljšanju dugoročne zaštite žrtava. Istraživanje podržava i Savet Evrope.

KONZORCIJUM
Projekat REST koordinira LEFO-IBF iz Austrije kao vođa konzorcijuma, a aktivnosti se sprovode u saradnji sa partnerskim organizacijama koje se nalaze u pet drugih evropskih zemalja: Comite Contre l’esclavage Moderne (CCEM) u Francuskoj, Proiecto Esperanza u Španiji, CoMensha u Holandiji, La Strada Moldavija u Moldaviji i Astra u Srbiji.

Istraživanje je delimično podržano i od Saveta Evrope.

 

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top