Facebook Pixel Code

Projekat Make it work for Youth – ‘My WaY’

Make it work for Youth – ‘My WaY’
EIDHR/2016/152409/22 – EuropeAid/152409/DD/ACT/RS

Trajanje projekta: januar 2018 – jun 2019.

Kontakt: ASTRA Office:+381 11 785 0001
ASTRA SOS telefon: +381 11 785 0000
Evropski broj za nestalu decu: 116 000
e-mail: astra@astra.rs
Web adresa: www.astra.rs

Opis projekta
Trgovina mladima u cilju radne eksploatacije je rastući problem u Srbiji, ali adekvatan institucionalni odgovor još uvek izostaje. Zbog visoke nezaposlenosti među mladima, hiljade mladih žena i muškaraca se sele u veće gradove u Srbiji ili odlaze u inostranstvo u potrazi za zaposlenjem. Bilo da migriraju unutar zemlje ili odlaze u inostranstvo, mladi ljudi se suočavaju sa ozbiljnim izazovima, od prevara i zlostavljanja do prinudnog rada.
U najvećem riziku su mladi od 18 do 30 godina koji dolaze iz siromašnijih sredina i imaju slabije kvalifikacije. Zbog straha za sopstvenu bezbednost, oni retko prijavljuju eksploataciju koju su doživeli. Ozbiljne sistemske i regulatorne praznine, manjak kapaciteta i nejasna podela nadležnosti između državnih organa (inspekcije rada, tržišne inspekcije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja) onemogućavaju preventivno delovanje i efikasno kažnjavanje ovakvih praksi, koje s jedne strane predstavljaju ozbiljno krivično delo, a s druge, kršenje ljudskih prava.
Kako bismo doprineli rešavanju ovog problema, ASTRA je, sa svojim saradnicima koji rade u oblasti identifikacije, pružanja pomoći i pravnog zastupanja žrtava, razgovarala sa 137 mladih ljudi u riziku od radne eksploatacije i 81 žrtvom. Tako je osmišljen program koji ima za cilj da: a) razvije politike i alate koje će državi pomoći na polju prevencije i suzbijanja radne eksploatacije; b) mladim ženama i muškarcima pruži znanje i bolje razumevanje pojmova dostojanstvenog rada, radnih prava i radne eksploatacije.

Aktivnosti
• Tri grupe studenata će, uz mentorsku podršku, sprovesti istraživanje pravnih i institucionalnih praznina u oblasti rada i zapošljavanja, kao i istraživanje o potrebama mladih ljudi kada se govori o radnim migracijama.
• Državni organi, OCD i studenti će kroz zajedničke diskusije, okrugle stolove i sastanke, u participativnom procesu, razviti Okvirni protokol o međusobnoj saradnji državnih službi radi suzbijanja eksploatacije mladih.
• Na osnovu inputa dobijenih od studenata koji učestvuju u projektu, biće osmišljena sveobuhvatna kampanja, a u okviru nje će se izraditi i veb portal i mobilna aplokacija za prevenciju eksploatacije mladih.

Očekivani rezultati
• Prošireno znanje najmanje 100 osoba koje kreiraju ili sprovode politike u Srbiji o praktičnim nedostacima sistema i njihova osposobljenost da donose efektivna rešenja koja odgovaraju na potrebe mladih. Unapređen okvir zasnovan na ljudskim pravima koji će postaviti pozitivne preduslove za obezbeđivanje kvalitetnijih usluga donosi korist i kreatorima politika i mladim ljudima.
• Sačinjen Okvirni protokol o međusobnoj saradnji državnih službi radi suzbijanja eksploatacije mladih. Okvirni protokol će predložiti zajednički odgovor, kroz inovativni pristup zasnovan na ljudskim pravima i potrebama mladih, radi prevencije i snkcionisanja radne eksploatacije.
• 70 studenata obučeno da učestvuje u istraživanjima i javnom zagovaranju rešenja u praksi, i na taj način da argumentovano pozivaju na odgovornost donosioce politika.
• Putem kampanje, 30,000 mladih upoznato sa problemom radne eksploatacije, a 20,000 mladih u riziku osnaženo da zaštite svoja radna i ljudska prava.

Ovaj projekat je podržala Evropska Unijan EIDHR – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava

Info sheet dostupan ovde. 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top