Facebook Pixel Code

Projekat Make it work for Youth – ‘My WaY’

[kc_row use_container=“yes“ _id=“767750″ cols_gap=“{`kc-css`:{}}“ force=“__empty__“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|`:`-40px inherit inherit inherit`},`custom`:{`custom|`:`position: relative;z-index: 10;`}}}}“][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“721517″][kc_column_text _id=“54687″]

Make it work for Youth – ‘My WaY’

EIDHR/2016/152409/22 – EuropeAid/152409/DD/ACT/RS

Trgovina mladima u cilju radne eksploatacije je rastući problem u Srbiji, ali adekvatan institucionalni odgovor još uvek izostaje. Zbog visoke nezaposlenosti među mladima, hiljade mladih žena i muškaraca se sele u veće gradove u Srbiji ili odlaze u inostranstvo u potrazi za zaposlenjem. Bilo da migriraju unutar zemlje ili odlaze u inostranstvo, mladi ljudi se suočavaju sa ozbiljnim izazovima, od prevara i zlostavljanja do prinudnog rada.

U najvećem riziku su mladi od 18 do 30 godina koji dolaze iz siromašnijih sredina i imaju slabije kvalifikacije. Zbog straha za sopstvenu bezbednost, oni retko prijavljuju eksploataciju koju su doživeli. Ozbiljne sistemske i regulatorne praznine, manjak kapaciteta i nejasna podela nadležnosti između državnih organa (inspekcije rada, tržišne inspekcije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja) onemogućavaju preventivno delovanje i efikasno kažnjavanje ovakvih praksi, koje s jedne strane predstavljaju ozbiljno krivično delo, a s druge, kršenje ljudskih prava.

Kako bismo doprineli rešavanju ovog problema, ASTRA je, sa svojim saradnicima koji rade u oblasti identifikacije, pružanja pomoći i pravnog zastupanja žrtava, razgovarala sa 137 mladih ljudi u riziku od radne eksploatacije i 81 žrtvom. Tako je osmišljen program koji ima za cilj da: a) razvije politike i alate koje će državi pomoći na polju prevencije i suzbijanja radne eksploatacije; b) mladim ženama i muškarcima pruži znanje i bolje razumevanje pojmova dostojanstvenog rada, radnih prava i radne eksploatacije.

Aktivnosti

  • – Tri grupe studenata će, uz mentorsku podršku, sprovesti istraživanje pravnih i institucionalnih praznina u oblasti rada i zapošljavanja, kao i istraživanje o potrebama mladih ljudi kada se govori o radnim migracijama.
  • – Državni organi, OCD i studenti će kroz zajedničke diskusije, okrugle stolove i sastanke, u participativnom procesu, razviti Okvirni protokol o međusobnoj saradnji državnih službi radi suzbijanja eksploatacije mladih.
  • – Na osnovu inputa dobijenih od studenata koji učestvuju u projektu, biće osmišljena sveobuhvatna kampanja, a u okviru nje će se izraditi i veb portal i mobilna aplokacija za prevenciju eksploatacije mladih.

Očekivani rezultati

  • – Prošireno znanje najmanje 100 osoba koje kreiraju ili sprovode politike u Srbiji o praktičnim nedostacima sistema i njihova osposobljenost da donose efektivna rešenja koja odgovaraju na potrebe mladih. Unapređen okvir zasnovan na ljudskim pravima koji će postaviti pozitivne preduslove za obezbeđivanje kvalitetnijih usluga donosi korist i kreatorima politika i mladim ljudima.
  • – Sačinjen Okvirni protokol o međusobnoj saradnji državnih službi radi suzbijanja eksploatacije mladih. Okvirni protokol će predložiti zajednički odgovor, kroz inovativni pristup zasnovan na ljudskim pravima i potrebama mladih, radi prevencije i snkcionisanja radne eksploatacije.
  • – 70 studenata obučeno da učestvuje u istraživanjima i javnom zagovaranju rešenja u praksi, i na taj način da argumentovano pozivaju na odgovornost donosioce politika.
  • – Putem kampanje, 30,000 mladih upoznato sa problemom radne eksploatacije, a 20,000 mladih u riziku osnaženo da zaštite svoja radna i ljudska prava.

[/kc_column_text][kc_row_inner _id=“133063″ cols_gap=“{`kc-css`:{}}“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`custom`:{`custom|`:`position: relative;z-index: 10;`}}}}“][kc_column_inner width=“75%“ _id=“40478″][kc_column_text _id=“465344″ css_custom=“{`kc-css`:{}}“]

Ovaj projekat je podržala Evropska Unija

EIDHR – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava

[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=“25%“ _id=“301329″][kc_single_image image_size=“full“ _id=“730123″ image_source=“media_library“ image=“11213″ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`left`,`width|img`:`100px`}}}}“][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row]

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top