Facebook Pixel Code

Predstavljena publikacija „Bezbednost žrtava trgovine ljudima i pružalaca usluga i procena rizika“

Danas (utorak, 23. mart 2021) na onlajn događaju predstavljena je publikacija Bezbednost žrtava trgovine ljudima i pružalaca usluga i procena rizika.

Ova publikacija daje sažeti prikaz procene rizika po bezbednost žrtava trgovine ljudima i pružalaca usluga pomoći žrtvama, a sa ciljem rasvetljavanja načina prevencije ugrožavanja njihove bezbednosti i identifikovanja propusta u primeni dosadašnje legislative i prakse. Pblikacije donosiocima odluka i akterima koji su neposredno uključeni u borbu protiv trgovine ljudima ukazuje na potrebu i značaj procenjivanja bezbednosnih rizika po žrtve trgovine ljudima i pružaoce usluga, i ujedno daje nekoliko sumiranih preporuka koje bi mogle doprineti unapređenju bezbednosti žrtava i pružalaca usluga. Ovo izdanje prvenstveno je namenjeno državnim organima i organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć žrtvama, ali i svima onima kojima je u radu neophodna analiza ili istraživanje zasnovano na pouzdanim i relevantnim podacima.

Na predstavljanju su govorili autor istraživanja Filip Stojanović i predstavnica Fondacije Kvinna till Kvinna Tamara Šmidling i predstavnica TRAG fondacije Jelena Popović. Za moderaciju je bila zadužena Marija Anđelković, direktorka ASTRE.

Sažetak preporuka za unapređenje bezbednosti žrtava trgovine ljudima i pružalaca usluga
 • Bez odlaganja treba ustanoviti procedure za procenu rizika i bezbednosne procedure u slučajevima trgovine ljudima, sa jasnim ulogama i nadležnostima svih uključenih aktera.
 • Treba zagovarati uspostavljanje antitraficking tima kroz multisektorsku saradnju uz uključivanje organizacija civilnog društva, a koji bi radio na razvijanju metodologije i indikatora procene rizika.
 • Potrebno je dosledno sprovoditi postojeće memorandume o saradnji između državnih institucija i OCD-a, posebno u oblasti direktne pomoći žrtvama.
 • Realizovati obuke koje se tiču lične bezbednosti zaposlenih u skloništima za žrtve trgovine ljudima i podizanja nivoa bezbednosne kulture (pre svega, kroz treninge prepoznavanja potencijalne opasnosti i prijavljivanje organima reda).
 • Podsticati sprovođenje istraživanja o bezbednosti pružaoca usluga žrtvama trgovine ljudima.
 • Formirati službe za podršku i informisanje na nivou zgrade, odnosno postojeće službe objediniti da opslužuju i sud i tužilaštvo.
 • Razvijati mrežu tehničkih mogućnosti koje će omogućiti da žrtva bude ispitivana putem sredstava za prenos slike i tona.
 • Razvijati procedure pozivanja i dovođenja žrtve na svedočenje kako bi se sprečio kontakt počinioca/optuženog i žrtve/pružalaca podrške u hodnicima.
 • U cilju obezbeđenja privatnosti i smanjenja dodatne viktimizacije trebalo bi uvek predlagati isključenje javnosti iz procesa.
 • Jačati saradnju između svih državnih aktera i organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama.
 • Obezbediti redovnu supervizijsku (psihološku) podršku pružaocima pomoći žrtvama trgovine ljudima.
 • Potrebno je da svaka organizacija/institucija ima plan procedura (korak po korak smernice) u slučaju ugrožavanja bezbednosti zaposlenih od stane trafikera i slično.
 • Državni akteri bi trebalo da preduzmu proaktivne korake i podrže napore civilnog sektora na polju podrške žrtvama trgovine ljudima.

Publikacija Bezbednost žrtava trgovine ljudima i pružalaca usluga i procena rizika je nastala uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna i OAK fondacije. Izdanje je dvojezično i može se skinuti sa sledećih linkova:

Srpski: https://drive.google.com/file/d/1S7wHd1wg0Ucwm62Y6wGzdoTcrd2Mf8tb/view

Engleski: https://drive.google.com/file/d/1xN60ZEH-VSXpcMAcNerLIt7AVatLY5S3/view

Scroll to Top