Facebook Pixel Code

PREDSTAVLJEN NOV ALARM IZVEŠTAJ KOALICIJE PREUGOVOR ZA PERIOD MAJ−OKTOBAR 2021

U ovom izveštajnom periodu u Srbiji je ubrzanim tempom nastavljeno sprovođenje formalnih aktivnosti u pojedinim oblastima iz klastera 1, a naročito u vezi sa ustavnim izmenama u oblasti pravosuđa. Razlog tome nisu samo kašnjenja i ispunjenje revidiranih rokova već i vanredni parlamentarni i redovni predsednički izbori najavljeni za proleće 2022. godine, kao i želja da se novi klasteri u pristupnim pregovorima najzad otvore nakon dve godine zastoja. Nadoknađivanje izgubljenog vremena reformama u poslednji čas nije pogodno za demokratske procese.

Dok je u oblasti migracija Srbija pohvaljena u godišnjem izveštaju Evropske komisije, borba protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala pokazala je slabije rezultate, uprkos proglašenom „ratu protiv mafije”. Dva dijaloga o izbornim uslovima proizvela su neadekvatna, čak i nezakonita rešenja. Osim izbornih, i referendumska pravila kroje se hitno u poslednji čas. Povučeni Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima pokazao je zabrinjavajuću viziju reforme policije.

Ove teme bile su u fokusu konferencije, na kojoj su govorili:

 • Jelena Pejić Nikić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, urednica izveštaja
 • Vladimir Petronijević, Grupa 484
 • Zlatko Minić, Transparentnost Srbija
 • Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Diskusiju je moderirala Vesna Radojević, novinarka KRIK-a.

Što se tiče izveštavanja o suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudima, zaključak je da sprovođenje većine aktivnosti navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 24, a koje su u vezi sa borbom protiv trgovine ljudima, kasne. Usvajanje relevantnih zakona u najavi je već duže od godinu dana, ali će, po svemu sudeći, izostati ili će javne rasprave biti vrlo kratke. Nacionalna Analiza usluga za žrtve trgovine ljudima koju je izradila ASTRA, potvrđuje pretpostavke da su ove usluge malobrojne, upitnog kvaliteta, efikasnosti i održivosti. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je standardno preopterećen, samim tim je upitna i njegova efikasnost. Odgovarajući smeštaj za žrtve trgovine ljudima ostaje bolna tačka zaštite žrtava, jer je jedino državno Prihvatilište za žene žrtve trgovine ljudima i dalje zatvoreno, a smeštaj za muškarce žrtve ne postoji. Slučajevi sa kojima se susreće ASTRIN Tim za podršku žrtavama sve su kompleksniji i zahtevniji, a sredstva za podršku i usluge iz javnog budžeta, kao i poslednjih 20 godina, izostaju. S druge strane, i dalje se dešava da se institucije obrate Timu za podršku žrtvama isključivo kako bi finansirao određenu uslugu ili nabavku koja im nedostaje, bez želje da Tim smisleno uključe u dalji rad sa žrtvom.

Na predstavljanju Alarma iskorišćena je prilika da se osvrnemo i na trenutno aktuelni slučaj potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u kompaniji Linglong, i ignoratski stav države prema tom problemu. Jasmina Krunić iz ASTRE je ovom prilikom podsetila da država Srbija ni povodom ranijih sličnih slučajeva nije imala nikakve reakcije, te je prisutne podsetila na veliki slučaj radne eksploatacije radnika iz Srbije, Bosne i Severne Makedonije u Azerbejdžanu (SerbAz, 2009-2011) i slučaj eksploatacije radnika iz Indije u Srbiji (2019-2020), kada su takođe izostale adekvatne reakcije nadležnih institucija i pojedinaca. Imajući u vidu trenutnu veliku pažnju medija usmerenu na događanja u fabrici Linglong, kao i veliki broj organizacija civilnog sektora uključenih u distribuciju različitih vidova pomoći, kao i činjenicu da je radnike nemoguće tektako deportovati u vijetnam koji je zatvoren zbog epidemije kovida – Jasmina Krunić je zaključila da ima razloga da se nadamo da slučaj eksploatacije radnika iz Vijetnama neće proći bez ikakvih reakcija nadležnih institucija.

PREPORUKE
 • Pratiti relevantne strateške i operativne okvire Evropske unije, preuzeti široko definisane pristupe i rešenja primenljiva u Srbiji;
 • Pokrenuti angažovanje svih relevantnih institucija (ministarstava) i, poštujući postojeće procedure, započeti izmene i dopune zakonodavnog okvira kako bi on bio harmonizovan sa pravnim tekovinama EU u oblasti prevencije i borbe protiv trgovine ljudima;
 • Pripremiti i usvojiti podzakonska akta, koja obezbeđuju minimum aktivnosti i standarda, koje ustanove moraju da ispune prilikom odgovaranja na potrebe žrtava trgovine ljudima;
 • Uložiti napore i resurse u izgradnju kapaciteta i jačanje Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, počevši od kadrovskih kapaciteta;
 • U najkraćem mogućem roku ponovo uspostaviti funkcionisanje Prihvatilišta Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima;
 • Poboljšati izveštavanja o opsegu, vrsti, nivou, dužini i delotvornosti usluga podrške pruženih žrtvama trgovine ljudima i stalno ažurirati spisak usluga i mapirati one koje nedostaju;
 • Planirati resurse za dalji razvoj i poboljšanje usluga za žrtve trgovine ljudima, koje će podjednako uključivati organizacije civilnog društva;
 • Jačati kapacitete i povezanost različitih aktera prilikom rešavanja slučajeva eksploatacije dece na internetu i jačati međuagencijsku saradnju tokom onlajn i oflajn zaštite dece u riziku;
 • Raditi na jačanju inspekcije tržišta rada, pratiti rizične sektore, i suzbijati neetičke i eksploatacijske prakse;
 • Sprovesti proaktivnu nezavisnu istragu u „slučaju Jagodina” i pružiti punu podršku i zaštitu svim potencijalnim žrtvama.

Ceo izveštaj možete naći ovde!

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top