Facebook Pixel Code

PRAVA IZNAD SVEGA I SUDSKA PRAKSA

Ovaj izveštaj je rezultat istraživanja koje su sproveli Asocijacija za borbu protiv side – JAZAS i ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima, a uz podršku Slobode prava, organizacije koje se zalaže za prava seks radnika/ca. Istraživanje je bavi uticajem zakona koji kriminalizuju seks rad u Srbiji, na zaštitu ljudskih prava kako seks radnika/ca, tako i osoba koje su žrtve trgovine ljudima. Istraživanje je zasnovano na instrumentu RighT Guide (PravI vodič), namenjenom za procenu uticaja zakona i politika za suzbijanje trgovine ljudima na ljudska prava. On daje korak-pokorak metode istraživanja i analize uticaja zakona, politika ili mera na ljudska prava, povezujući ih sa obavezama država u domenu zaštite ljudskih prava, i upućuje na korišćenje ishoda analize za efektivnije zagovaranje reforme politika, koje su pravno zasnovane i izvedene iz dokaza. Instrument se oslanja na brojne ključne principe:
• Odgovornost države: sve države su se potpisivanjem sporazuma o ljudskim pravima obavezale na poštovanje ljudskih prava. Vlade država potpisnica se mogu smatrati odgovrnim za ispunjenje datih obećanja vezanih za poštovanje ljudskih prava.
• Akcije zasnovane na znanju/dokazima: instrument nastoji da bude iznad ideoloških debata. Njime se zahteva sprovodjenje rigoroznog sakupljanja podataka koji će biti osnova za analizu i razumevalje stvarnog uticaja zakona i politika na ljudska prava onih na koje se ovi zakoni i politike odnose.
• Participacija: instrumentom se zahteva participacija grupa pogođenih politikama koje se analiziraju. Ovo je osnovni princip i ključni element u procesu sakupljanja dokaza i razumevanja uticaja koje imaju politike.
• Povezivanje pokreta i izgradnja saveza: u mnogim zemljama anti-trafiking organizacije, organizacije koje se zalažu za prava seks radnika/ca, organizacije koje se bave pravima migranata i organizacije koje se bave ljudskim pravima ne rade zajedno. Instrument ima za cilj da olakša njihovo povezivanje jer ljudska prava predstavlja kao nešto što je primenjivo na sve navedene različite grupe i pokrete na specifičan, ali i dalje univerzalan, način.

Kod ovog istraživanja fokus nije bio na specifičnim anti-trafiking zakonima i politikama, već na zakonima koji kriminalizuju seks radnike/ce i seks rad. Ipak, ovi zakoni imaju daleko veće posledice na zaštitu ljudskih prava, kako seks radnika/ica, tako i žrtava trgovine ljudima, pogađajući njihovo pravo na zaštitu od nasilja, diskriminacije, od arbitrarnog hapšenja i pritvaranja, pravo na zdravlje, kao i pravo na pristup pravdi. Mada iz perspektive univerzalnosti ljudskih prava može delovati logično da organizacije koje se bave suzbijanjem trgovine ljudima i organizacije koje se zalažu za prava seks radnika/ca rade zajedno, u praksi se ovo retko dešava. Jedan od razloga je taj što su mere za suzbijanje trgovine ljidima previše često korišćene tako da narušavaju prava seksualnih radnika. To čini ovo istraživanje, koje su zajedno sproveli JAZAS, ASTRA i Sloboda prava, izuzetno posebnim. Ovim putem želim da ih pohvalim za njihovu sjajnu inicijativu i iskreno se nadam da će istraživanje pomoći da se premosti jaz između ova dva pokreta. Jer, na kraju, odbrana prava i suprostavljanje nasilju i zlostavljanju su dve strane istog novčića.
Marjan Wijers, Rights4Change
Februar 2016.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top