Facebook Pixel Code

Memorandum o saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i ASTRA su, 15. januara,  potpisali Memorandum o saradnji i na taj način formalizovati buduću saradnju u radu sa žrtvama trgovine ljudima.

Memorandum o saradnji predstavlja put ka stvaranju efikasnijeg mehanizma prepoznavanja žrtava trgovine ljudima, pružanja pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima na nacionalnom nivou. Osnovni cilj Memoranduma je da se propisana načela, aktivnosti, sistem upućivanja primenjuju u praksi kako bi žrtve ostvarile svoja prava i dobile punu podršku u procesu reintegracije i socijalne inkluzije.

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je ustanova socijalne zaštite čija je nadležnost da obavlja posao procene stanja, potreba, snaga i rizika žrtava trgovine ljudima, da vrši poslove identifikacije i obezbeđuje adekvatnu pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima, u cilju njihovog što bržeg oporavka i reintegracije.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i ASTRA izražavaju svoju spremnost da kroz buduće zajedničke aktivnosti značajno unaprede saradnju i dodatno izgrade kapacitete u našoj zemlji u oblasti zaštite prava žrtava trgovine ljudima delujući zajedno i međusobno upućujući žrtve na usluge koje ovi akteri pružaju. Takođe, s obzirom na to da Centar od svog nastajanja 2012. godine sarađuje sa organizacijama civilnog društva, praksa je pokazala da postoji potreba za preciznim definisanjem uloga aktera u ostvarivanju osnovnog cilja unapređenja prava žrtava trgovine ljudima u skladu sa međunarodnim standardima.

Scroll to Top