Facebook Pixel Code

Održane obuke profesionalaca UNAPREĐENJE PRAVA DECE ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA

Kako bi doprinela jačanju kapaciteta Službi za pomoć i podršku svedocima i oštećenima sa fokusom na deci žrtvama i svedocima krivičnih dela, kao i kapaciteta  drugih profesionalaca/ki  odgovornih za zaštitu prava deteta (predstavnici pravosuđa, policije, centara za socijalni rad, obrazovanja, organizacija civilnog društva), ASTRA je u prethodnom periodu započela niz obuka koje će se realizovati u šest gradova u Srbiji. Tokom tekućeg meseca obuke su održane u Novom Sadu (13-14. oktobra) i Nišu (20-21. oktobra), a u narednom periodu planirana su još četiri dvodnevna treninga, koja će se realizovati u Kragujevcu, Pančevu, Kraljevu i Beogradu.

Kako bi sadržaj treninga bio što bolje prenesen učesnicima/ama, kao predavači angažovani su potvrđeni eksperti/kinje iz oblasti pravosuđa i zaštite prava deteta.

Sadržajem treninga obuhvaćene su sledeće teme: (1) Zaštita dece u krivičnom postupku u skladu sa principima Konvencije o pravima deteta – operacionalizacija principa najboljih interesa deteta i participacije u praksi; (2) Komunikacija posebno prilagođena deci i informisanje deteta sa posebnim osvrtom na potrebe dece iz ranjivih grupa – međunarodni standardi i nacionalni propisi, primeri iz prakse, definisanje preporuka za unapređenje postupanja stručnjaka u radu sa decom žrtvama i svedocima krivičnih dela; (3) Zaštita od sekundarne viktimizacije i diskriminacije – pojam i definicija sekundarne viktimizacije, psihološka podrška, postupak, forenzički intervju, uloga punomoćnika, tretman…; (4) Individualna procena deteta – predstavljanje pojma, identifikovanje potreba deteta, izrada plana pomoći i podrške deci žrtvama i svedocima krivičnih dela na osnovu individualne procene; (5) Akciono planiranje načina za unapređenje međusektorske saradnje i prezentacija dosadašnjih rezultata rada MUP-a u ovoj oblasti – mapiranje izazova u međusektorskoj saradnji i načina njihovog prevazilaženja u cilju unapeđenja položaja dece žrtava i svedoka krivičnih dela, uz kratka predstavljanja rada Službi za pomoć i podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela, kao i rada Ministarstva unutrašnjih poslova u oblasti unapređenja prava dece žrtava i svedoka krivičnih dela.

Sva teorijska izlaganja praćena su radioničarskim/praktičnim delom i vežbama u kojima su učesnici/e aktivno učestvovali. Pokazalo se da su obuke odlična prilika za intenzivnu razmenu znanja i iskustava iz prakse predstavnika/ca iz različitih institucija uz korisnu mogućnost sagledavanja i teme i pratećih izazova iz različitih perspektiva. Verujemo da će stečena znanja polaznici/e biti u prilici i da primene u praksi, a sve u cilju uspostavljanja održivog sistema zaštite dece žrtava i svedoka krivičnih dela.

Obuke su deo projekta “Unapređenje prava dece žrtava i svedoka krivičnih dela”, koji ASTRA − Akcija protiv trgovine ljudima sprovodi u saradnji sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNICEF) i uz podršku Pravosudne akademije.

Scroll to Top