Facebook Pixel Code

Novo izdanje – OCENA NACIONALNOG MEHANIZMA ZA UPUĆIVANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U RS

ASTRA je povodom 18.oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, predstavila novu publikaciju OCENA NACIONALNOG MEHANIZMA ZA UPUĆIVANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U REPUBLICI SRBIJI, koju je izradila Liliana Sorrentino, višegodišnja nezavisna ekspertkinja u oblasti trgovine ljudima.

Srbija je primarno zemlja porekla žrtava trgovine ljudima, sa značajnim brojem ljudi koji su eksploatisani u granicama zemlje. Tokom prethodnih godina javio se porast trgovine decom, kao i trgovine državljanima Srbije u inostranstvu, posebno muškarcima u cilju radne eksploatacije i ženama u cilju seksualne ekspolatacije. Od 2015. godine registrovano je pojačanje različitih migracionih tokova sa Bliskog istoka, Azije i Afrike u zemlji i regionu; u populaciji migranata i izbeglica postoje pojedinci sa povećanim rizikom od eksploatacije i trgovine ljudima, posebno su to žene i deca bez pratnje ili odvojena od roditelja ili staratelja. Država je donela sveobuhvatna zakonska rešenja, politike i institucionalni okvir za pitanje trgovine ljudima. Nacionalni mehanizam za upućivanje i zaštitu žrtava trgovine ljudima nije nastao u Srbiji, ali Srbija jeste jedna od prvih država koja je implementirala ideju ovog mehanizma. Tokom godina srpski NMU je funkcionisao na različite načine, a trenutno je dizajniran kao centralizovani sistem za identifikaciju i pomoć žrtvama. Njegove glavne komponente su: Kancelarija nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima (CZŽTLJ ili Centar), Standardne operativne procedure za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima (SOP), posebna tela u krivično-pravnom sistemu i specijalizovane NVO za problem trgovine ljudima. Ovaj izveštaj predstavlja ocenu funkcionisanja ovog mehanizma u praksi, tj. u svrhe identifikacije, pomoći i zaštite prava žrtava trgovine ljudima u Republici Srbiji, a sa ciljem njegovog unapređenja zarad dobrobiti žrtava.

Ova publikacija izlazi u godini kada obeležavamo dvadeset godina od donošenja Palermo protokola (Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom, koji dopunjava Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala), a ASTRA obeležava dvadeset godina rada. Za protekle dve decenije ASTRA je podržala preko 540 žrtava trgovine ljudima i primila preko 45.000 poziva putem SOS telefona za podršku žrtvama trgovine ljudima. Međutim, ASTRA se problemom trgovine ljudima bavi iz svih aspekata, tretirajući različite oblike trgovine ljudima i različite kategorije žrtava – žene, decu i muškarce i istovremeno delujući u oblasti prevencije, edukacije, podizanja javne svesti, pružanja direktne pomoći žrtvama, reintegracije, istraživanja i izveštavanja. javnog zastupanja na strateškom i operativnom nivou. Uz to, od početka nastojimo da podržimo i unapredimo izgradnju funkcionalnog i efikasnog sistema za suzbijanje trgovine ljudima koji u potpunosti poštuje ljudska prava žrtava. Ova publikacija deo je tog nastojanja i nadamo se da će doprineti jasnijem sagledavanju trenutnog sistema pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima u Srbiji, te da će i  neke od preporuka autorke biti  primenjene u praksi kako bi ovaj mehanizam bio efikasniji.

  • Učiniti jasnim i javnim kriterijume koje Centar koristi za svrhe identifikacije žrtava.
  • Omogućiti osobama koje su upućene na Centar, da traže preispitivanje negativne odluke koja se tiče priznanja njihovog statusa žrtve, kako bi se zaštitile od donošenja pogrešne odluke.
  • Promovisati i podizanjem kapaciteta podržati ulogu lica koja se prva sreću sa žrtvama (lokalnih policajaca, inspektora rada, organa u postupku azila i migracija, socijalnih radnika, lokalnih NVO koje rade sa ranjivim grupama itd.) u procesu identifikacije i upućivanja na podršku žrtvama.
  • Podržati i promovisati rad SOS linija za identifikaciju, savetovanje i podršku žrtvama i potencijalnim žrtvama i migrantima povratnicima, kao i za edukovanje šire javnosti u cilju prevencije…

Samo su neke od preporuka koje se mogu naći u ovom izdanju.

Osim na srpskom, publikacija je dostupna i na engleskom jeziku: https://drive.google.com/file/d/1AUc5FOsGsObuEcOJjHl2ZUT1M5RKIonM/view

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top