Facebook Pixel Code

Nova ASTRINA publikacija: PRAVDA ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA – Praktikum za sudije i javne tužioce

U godini kada se obeležava dvadeset godina od donošenja Palermo Protokola i dvadeset godina postojanja ASTRE, objavljujemo ovu publikaciju, sa ciljem da doprinesemo dodatnoj edukaciji i senzibilisanju sudija i javnih tužilaca koji su uključeni u donošenje odluka u predmetima vezanim za krivično delo trgovine ljudima. Brojni saradnici, koji su učestvovali u izradi ovog priručnika, godinama se bave temom trgovine ljudima kako u praksi tako i kroz svoj akademski rad. Nadamo se da će njihova dragocena iskustva, koja su veliki deo ove publikacije, biti od velike pomoći sudijama i tužiocima u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i njihovih potreba.

Od samog početka svog rada, ASTRA je pored drugih vrsta pomoći, žrtvama pružala i informacije o njihovim pravima. Pored toga, žrtve trgovine ljudima, koje su učestvovale u krivičnim postupcima u ulozi svedoka ili oštećenih, dobijale su neophodnu podršku da se izbore sa svim teškim trenucima tokom tog stresnog perioda.

Od 2009. godine ASTRA je uspostavila saradnju sa Pravnim fakultetima širom Srbije i studentima, koji su učestvovali u radu pravnih klinika, kako bi se oni upoznali sa postupcima koji se vode za krivično delo trgovine ljudima i kako bi im bilo omogućeno praćenje suđenja za ovo krivično delo, kao i za druga srodna dela. Pored toga oni su učestvovali i u prikupljanju i analizi pravnosnažnih sudskih presuda.

Dugogodišnji rad sa žrtvama trgovine ljudima nam je pokazao je da ništa ne može da osnaži žrtvu kao korektan odnos u institucijama sistema uz poštovanje svih garantovanih prava. Zato smo od početka svog rada posebnu pažnju posvećivali edukaciji i senzibilizaciji profesionalaca koji mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima, kako bi što bolje razumeli traumu kojoj je žrtva bila izložena i njene posledice. Ovaj Praktikum za sudije i javne tužioce, koji smo izradile u saradnji sa našim saradnicima profesionalcima i praktičarima koji se godinama bave temom trgovine ljudima, predstavlja zbir saznanja i iskustava stečenih tokom višegodišnjeg edukativnog rada.

Praktikum je podeljen na 6 celina, u kojima se obrađuju različiti aspekti vezani za temu trgovine ljudima – od domaćeg i međunarodnog normativnog okvira, preko odnosa krivičnog dela trgovine ljudima i drugih sličnih krivičnih dela i najvećeg poglavlja koje se odnosi na prava žrtava trgovine ljudima u nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu, zaključno sa poglavljem koje govori o različitim vrstama trauma kroz koje prolaze žrtve trgovine ljudima. Ova publikacija nastoji da interdisciplinarno sagleda pravni i humanistički okvir krivičnog postupka, kroz koji prolaze žrtve trgovine ljudima, i sadrži bogate ilustracije i brojne primere iz prakse.

Za razumevanje i prikaz međunarodnog i nacionalnog zakonodavnog okvira, kroz prizmu prava, koja moraju biti garantovana žrtvama u svim fazama krivičnog postupka, uz osvrt na relevantnu sudsku praksu zaslužne/i su: Radmila Dragičević Dičić, Slobodan Josimović, Dejana Spasojević Ivančić i Marija Anđelković, pod vođstvom urednika Praktikuma, dr prof. Milana Žarkovića. Svako od autora ima višegodišnje iskustvo u radu sa žrtvama trgovine ljudima i veliki su borci za unapređivanje njihovog položaja u pravosudnom sistemu.

Bez naglašenog humanističkog pristupa i boljeg razumevanja trauma kroz koje prolaze žrtve trgovine ljudima i njihovog reflektovanja na sudski postupak, nemoguće je govoriti o ovoj temi na celovit način. Za ovakav pristup temi trgovine ljudima i njeno posmatranje kroz ovu prizmu zaslužne su autorke Biljana Slavković i Marija Vukašinović.

Publikacija je javnosti predstavljena 2. novembra u beogradskom Medija centru. Događaj se sastojao iz dva panela: prvi panel bio je posvećen predstavljanju rezultata analize pravosudne prakse o položaju žrtava trgovine ljudima tokom sudskih postupaka u 2019. godini. Pored informacija o karakteristikama postupka, urednica i autorka publikacije predstavila je najvažnije zaključke i preporuke za unapređenje sudske prakse. U okviru drugog panela, prisutnima su se obratio deo autora koji je radio na pripremi i izradi Priručnika „PRAVDA ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA − Praktikum za sudije i tužioce“, i bliže objasnio njegov sadržaj i razloge za izradu, kao i preporuke do kojih su autori došli tokom njegovog kreiranja.

Posebnu zahvalnost dugujemo Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, koja je u sklopu ASTRINOG projekta „Jačanje kapaciteta i zajedničkog odgovora sistema u borbi protiv trgovine ljudima i holistički pristup u radu sa žrtvama“ podržala i izradu ove publikacije i prepoznala praktičnu vrednost koju će Praktikum imati u praksi.

U želji da ova publikacija bude od koristi što većem broju profesionalaca iz pravosudnog sistema, ali i svima onima koji mogu direktno ili indirektno da doprinesu poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima, namera nam je da se Praktikum distribuira sudovima i javnim tužilaštvima širom Srbije, dok je elektronska verzija dostupna i na našem sajtu.

Scroll to Top