Facebook Pixel Code

NAJBOLJE PRAKSE uvođenja pristupa zasnovanog na pravima deteta u programe civilnog sektora

Primeri dobre prakse nagrađenih organizacija članica Child10 2021, koje direktno rade sa decom u cilju okončanja trgovine decom i seksualne eksploatacije dece.

Pristup zasnovan na pravima deteta (CRBA) temelji se na opštim principima i standardima ljudskih prava, kao i na Konvenciji UN o pravima deteta (CRC) i sastavni je deo osmišljavanja programa i politika koji se tiču dece. On treba da odražava potrebe i prava dece koja su im dodeljena na osnovu toga što su deca i ljudska bića.

Ovaj izveštaj donosi primere najbolje prakse kako integrisati pristup zasnovan na pravima deteta (CRBA) u programe civilnog sektora, i nastao je na osnovu inputa nagrađenih organizacija članica Child10 2021, koje rade direktno sa decom žrtvama i decom u riziku od seksualne eksploatacije i trgovine širom Evrope (ASTRA (Srbija), eLiberare (Rumunija), Iroko Onlus (Italija i Nigerija), Novahuset (Švedska), Footprint to Freedom (Holandija i Istočna Afrika), lightup International (Nemačka, Austrija, Norveška), Ellencentret (Švedska), Novi Put (Bosta i Hercegovina), Marta Centre (Letonija) and VATRA (Albanija)).

Primeri najboljih praksi iz ovog izveštaja mogu se sažeti u listu od 10 tačaka kako bi se pojasnila i olakšala integracija pristupa zasnovanog na pravima deteta (CRBA) u sve aktivnosti vezane za okončanje trgovine ljudima i seksualne eksploatacije dece i mladih. U suštini, pridržavanje ovog pristupa osigurava da nijedno dete ne bude izostavljeno kada je u pitanju poštovanje njegovih prava i generalno poštovanje prava sve dece. Posebna pažnja je posvećena poštovanju individualnih karakteristika i potreba, koje neku decu čine ranjivijom od druge, poput pola, etničke pripadnosti, invaliditeta, pravnog statusa itd. Uz sve to obezbeđuje se učešće dece u celom procesu prilikom kreiranja i sprovođenja intervencija koje se njih tiču.

Deset navedenih primera su neorganičavajući i usredsređeni su na najbolje prakse koje se tiču direktnih usluga, dolaženja u kontakt i identifikacije dece žrtava, a koje smo mapirali na našim Child10 radionicama tokom 2021.

  1. Mapirati zainteresovane strane i unaprediti saradnju i koordinaciju između različitih aktera i pružalaca usluga kako bi se osiguralo da sva deca imaju potpuni pristup svim svojim pravima vezanim za njihov opstanak, razvoj i zaštitu;
  2. Iskoristiti sistem podrške detetu, kao što su članovi porodice, kad god je to moguće;
  3. Obezbediti/izdvojiti resurse za proaktivnu identifikaciju dece žrtava;
  4. Primenjivati politike prilagođene deci u osmišljavanju i sprovođenju intervencija i raditi na izgradnji poverenja;
  5. Uzeti u obzir uzrast i zrelost dece u programima;
  6. Koristiti neformalne kanale tamo gde nije moguće doći do dece formalnim putem;
  7. Osigurati rodno osetljiv pristup u svim programima;
  8. Posebnu pažnju posvetiti grupama posebno ranjive dece − na primer deci koja pripadaju manjinama, deci-migrantima, deci sa smetnjama u razvoju itd;
  9. Promovisati značaj učešća i uključivanja dece i mladih;
  10. Integrisati perspektivu preživelih i učiniti da se čuju njihovi glasovi kako u programima direktne pomoći tako i u terenskim aktivnostima.

Pun tekst izveštaja na engleskom jeziku možete naći OVDE!

 

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top