Facebook Pixel Code

MONITORING I EVALUACIJA POLITIKA ZA SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA: PRIRUČNIK ZA ZASTUPNIKE ŽRTAVA

Svedoci smo sve intenzivnijih aktivnosti u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava u celom svetu nakon što je 2000. godine usvojen Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama
i decom koji dopunjava Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, a u Evropi naročito nakon stupanja na snagu Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima 2008. godine. Međunarodnu zakonodavnu aktivnost su pratile promene u nacionalnim zakonodavstvima, razvoj nacionalnih „anti-trafiking“ politika i mehanizama za upućivanje, kao i snažno učešće civilnog društva posebno u oblasti pružanja pomoći žrtvama i danas sve popularnijeg podizanja svesti javnosti. Pojavili su se i različiti izveštaji u kojima se ocenjuje
situacija u vezi sa trgovinom ljudima u celom svetu ili u pojedinim regionima i državama. Države, vlade i međunarodne organizacije pokušavaju da procene broj žrtava trgovine ljudima i eksploatacije, kao i da ocene rad nacionalnih država i međunarodne zajednice u suzbijanju ovog problema. Ove ocene i procene se vrše na bazi različitih metodologija i reflektuju različita stanovišta. Inicijalna ideja za razvoj instrumenta za praćenje nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima potekla je od Marije Anđelković iz ASTRE (Akcija protiv trgovine ljudima, Srbija). Svesne značaja nezavisnog i objektivnog ocenjivanja za dalji razvoj i unapređenje državnog odgovora na problem trgovine ljudima, od početka svog rada, ASTRA je pratila i izveštavala o radu relevantnih institucija na pružanju direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima i krivičnom gonjenju učinilaca. U jednom trenutku smo shvatile da bi bilo korisno imati sveobuhvatne, detaljne i iznad svega jasne indikatore ne samo za ocenu zakonodavnog i policy okvira u Srbiji, nego i prakse, tj. na koji način i u kom stepenu se ti okviri primenjuju i da li su usklađeni sa ratifikovanim međunarodnim i evropskim instrumentima. „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“, koji je razvijen u okviru regionalnog projekta Balkans ACT Now!, uz podršku Evropske unije, ima za cilj da predstavi sveobuhvatne i detaljne indikatore koji omogućavaju praćenje – stalno ili povremeno – nacionalnih antitrafiking politika, sa akcentom na politikama za zaštitu žrtava. Priručnik se može primenjivati i u zemljama porekla i u zemljama destinacije žrtava. Oslanja se na obaveze koje države potpisnice imaju prema savremenim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti. Ne negirajući značaj bezbednosnog i krivičnopravnog aspekta trgovine ljudima, polazna tačka ovog instrumenta je činjenica da trgovina ljudima pre svega predstavlja kršenje ljudskih prava žrtava i da sve politike usmerene na suzbijanje trgovine ljudima ne smeju ni na koji način da naškode niti žrtvama niti neki drugim grupama u društvu za koje se u najširem smislu smatra da su u riziku od trgovine ljudima, sve pravdajući se nekim višim ciljem.

Verujemo da će monitoring nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava na bazi detaljnih i jasnih indikatora omogućiti svim zainteresovanim akterima da daju tačne i pouzdane ocene stanja u svojim zemljama i preduzmu odgovarajuće mere. Takođe će omogućiti godišnja poređenja u zemlji, ali i između zemalja. Poređenja nisu važna zbog rangiranja država, već da bi se merio napredak, razmenjivale dobre prakse i politike prilagođavale izazovima prepoznatim pri njihovoj primeni u praksi, kao i promenama trendova u trgovini ljudima. Manjak informacija dovodi do donošenja loših odluka i politika koje ne odgovaraju potrebama na terenu bilo da govorimo o zaštiti, krivičnom gonjenju, prevenciji ili nekom drugom aspektu borbe protiv trgovine ljudima, a nekad i
do vrlo štetnih nenameravanih posledica. Ovaj Priručnik stoga teži da doprinese tačnim informacijama, tačnim ocenama situacije i posledično odgovarajućem identifikovanju potreba i nedostataka na koje treba odgovoriti.
Članovi BAN projektnog tima i konsultanti sa kojima smo radili su prolazili kroz indikatore bezbroj puta, a ideja za promene i dopune je bilo i kad smo završili konačnu verziju Priručnika. Očekujemo da će se potreba za novim i dopunjenim indikatorima svakako pojaviti. Zato je ovaj instrument osmišljen kao otvorena platforma gde svaka organizacija ili institucija koja će raditi monitoring može da vrši promene i dodaje ono što nedostaje bilo globalno ili u njihovom lokalnom kontekstu. Prvi izveštaji na osnovu monitoringa po odabranim indikatorima i oblastima politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštite žrtava u četiri države Balkana će biti predstavljeni do kraja 2016. godine.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top