Facebook Pixel Code

Međunarodni dan ukidanja ropstva, 2.decembar

Povodom 2. decembra, Međunarodnog dana ukidanja ropstva, ASTRA ima veliko zadovoljstvo da vam predstavi „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“.

ASTRA je, zajedno sa partnerskim organizacijama, razvijala ovaj Priručnik u periodu 2014-2016. uz podršku Evropske unije u okviru projekta „Balkans ACT (Against the Crime of Trafficking) Now!” (BAN) kako bi se za aktere koje se u praksi bore protiv trgovine ljudima obezbedio okvir za monitoring i evaluaciju koji će im omogućiti da prikupe dokaze i analiziraju kvalitet zakona, procedura i praksi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava.

Inicijalna ideja za razvoj instrumenta za praćenje nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima potekla je od Marije Anđelković, direktorke. Svesne značaja nezavisnog i objektivnog ocenjivanja za dalji razvoj i unapređenje državnog odgovora na problem trgovine ljudima, od početka svog rada, ASTRA je pratila i izveštavala o radu relevantnih institucija na pružanju direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima i krivičnom gonjenju učinilaca. U jednom trenutku smo shvatile da bi bilo korisno imati sveobuhvatne, detaljne i iznad svega jasne indikatore ne samo za ocenu zakonodavnog i policy okvira u Srbiji, nego i prakse, tj. na koji način i u kom stepenu se ti okviri primenjuju i da li su usklađeni sa ratifikovanim međunarоdnim i evropskim instrumentima.

„Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“ se može primenjivati i u zemljama porekla i u zemljama destinacije žrtava. Oslanja se na obaveze koje države potpisnice imaju prema savremenim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti. Ne negirajući značaj bezbednosnog i krivičnopravnog aspekta trgovine ljudima, polazna tačka ovog instrumenta je činjenica da trgovina ljudima pre svega predstavlja kršenje ljudskih prava žrtava i da sve politike usmerene na suzbijanje trgovine ljudima ne smeju ni na koji način da naškode niti žrtvama niti neki drugim grupama u društvu za koje se u najširem smislu smatra da su u riziku od trgovine ljudima, sve pravdajući se nekim višim ciljem.

Priručnik je namenjen širokom spektru praktičara, od zakonskih pružalaca usluga, donosilaca odluka i organa nadležnih za sprovođenje zakona, do organizacija civilnog društva, koji na neki način učestvuju u suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 Stanje zaštite i poštovanja prava žrtava se prati u sledećih sedam oblasti:

  • Zakon i primena zakona
  • Identifikacija žrtava trgovine ljudima
  • Zaštita žrtava trgovine ljudima (i njihova primena) bilo da su domaći ili strani državljani/ke
  • Pomoć i podrška žrtvama
  • Kompenzacija
  • Institucionalni okvir, uključujući koordinaciju, kapacitete i međunarodnu saradnju
  • Dostupnost podataka, zaštita podataka i zaštita privatnog života

Priručnik nema geografskih ograničenja u primenljivosti, iako se u velikoj meri oslanja na Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i Protokol Ujedinjenih nacija o prevenciji suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom koji dopunjava Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (2000), kao i dva instrumenta Evropske unije: Direktiva 2011/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta o prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti njenih žrtava od 5. aprila 2011. godine i Direktiva 2011/93/EU Evropskog parlamenta i Saveta o borbi protiv seksualnog nasilja i seksualne eksploatacije dece i dečje pornografije od 13. decembra 2011. godine.

Priručnik je nastao kao plod trogodišnjeg rada ASTRE i organizacija uključenih u projekat „Balkans ACT Now!“: MFS Emmaus (Bosna i Hercegovina), Otvorena porta La strada (Makedonija), Centar za ženska prava (Crna Gora) i La strada International (Holandija).  U prvoj fazi, proces su vodili Pierre Cazenave i Roderik Akerman, a inpute su davali i Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), Holandski helsinški komitet, ALC (Francuska) i CCEM (Francuska). Za konačni izgled i sadržinu Priručnika zaslužan je Majk Dotridž.

Nadamo se i želja nam je da se ovaj Priručnik što šire koristi zato što verujemo da će monitoring nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava na bazi detaljnih i jasnih indikatora omogućiti svim zainteresovanim akterima da daju tačne i pouzdane ocene stanja u svojim zemljama i preduzmu odgovarajuće mere. Takođe će omogućiti godišnja poređenja u zemlji, ali i između zemalja. Poređenja nisu važna zbog rangiranja država, već da bi se merio napredak, razmenjivale dobre prakse i politike prilagođavale izazovima prepoznatim pri njihovoj primeni u praksi, kao i promenama trendova u trgovini ljudima. Manjak informacija dovodi do donošenja loših odluka i politika koje ne odgovaraju potrebama na terenu bilo da govorimo o zaštiti, krivičnom gonjenju, prevenciji ili nekom drugom aspektu borbe protiv trgovine ljudima, a nekad i do vrlo štetnih nenameravanih posledica. Ovaj Priručnik stoga teži da doprinese tačnim informacijama, tačnim ocenama situacije i posledično odgovarajućem identifikovanju potreba i nedostataka na koje treba odgovoriti. Uskoro će biti postavljen i posebno osmišljen softver koji će olakšati sam proces praćenja.

Želimo da čujemo vaša razmišljanja, sugestije, ali nadamo se i iskustva u primeni indikatora iz priručnika i otvoreni smo za sva vaša pitanja.

Priručnik je dostupan na engleskom, srpskom, BHS, crnogorskom i makedonskom jeziku na regionalnom sajtu www.nadoknadimo.org

Scroll to Top