Facebook Pixel Code

MEĐUNARODNE MREŽE

La Strada International (LSI)

La Strada International je evropska platforma nevladinih organizacija protiv trgovine ljudima, čiji se rad zasniva na zaštiti ljudskih prava, pružanju podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima.

Cilj platforme je sprečavanje trgovine ljudima, zaštita i ostvarivanje prava žrtava trgovine ljudima. To se postiže obezbeđivanjem pristupa adekvatnoj pomoći i podršci putem razmene informacija i znanja, kao i izgradnjom kapaciteta nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih strana u okviru međusektorske saradnje. Dalji fokus platforme je na praćenju i zagovaranju promena u pravcu postizanja odgovornosti radi efikasnog sprovođenja evropskih politika i propisa vezanih za borbu protiv trgovine ljudima.

La Strada International deluje na širom Evrope. Trenutno se platforma sastoji od 26 organizacija članica i 2 pridružena člana iz 23 evropske zemlje.

Sve članice mreže su nevladine organizacije, koje deluju nezavisno na lokalu, ali i na evropskom i na nacionalnom nivou. Opšte aktivnosti koje preduzimaju članice platforme uključuju direktnu i indirektnu podršku i programe osnaživanja za žrtve trgovine ljudima i rizične grupe, uključujući (psiho)socijalnu, medicinsku, pravnu i stručnu podršku; obezbeđivanje smeštaja/skloništa, rad na dugoročnoj reintegraciji i podršci pri zapošljavanju; pružanje konsultacija i dalje upućivanje putem nacionalnih telefonskih linija; držanje preventivnih predavanja i obuka za grupe raznih profesija; i rad na podizanju svesti o problemu trgovine ljudima, odnosno lobiranje, zagovaranje i medijske kampanje.

The Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)

ASTRA je članica i Globalne alijanse protiv trgovine ženama (GAATW), koju čini preko 80 nevladinih organizacija iz Afrike, Azije, Evrope, Latinske Amerike, Karipskih ostrva i Severne Amerike. Sedište mreže je u Bangkoku (Tajland) i odatle sekretarijat koordinira aktivnostima Alijanse. Članice GAATW mreže su antitrafiking organizacije, organizacije koje se bave pravima migranata, udruženja osoba koje su preživele trgovinu ljudima, udruženja radnika/ca u domaćinstvima, seksualnih radnica i radnika, te organizacije koje se bave ljudskim pravima, pravima žena ili učestvuju u pružanju pomoći ugroženim grupama. GAATW promoviše i štiti prava svih migranata i njihovih porodica, pokušavajući da spreči njihovu zloupotrebu na globalnom tržištu rada. Radeći to, Alijansa nastoji da obezbedi primenu standarda koji se odnose na radnike migrante u formalnim i neformalnim oblastima rada – proizvodnji hrane i odeće, poljoprivredi i zemljoradnji, radu u domaćinstvima, seksualnom radu i drugim oblastima u kojima nisu iskorenjeni uslovi i prakse slične ropstvu.

Missing Children Europe (MCE)

ASTRA je 2012. godine uvela jedinstveni evropski broj 116000 za nestalu decu u Srbiji. Cilj ovog SOS telefona je da, po prijemu prijave nestanka, osigura trenutnu akciju usmerenu na uspešan pronalazak deteta, što podrazumeva pomoć policiji u vršenju potraga, kao i podršku porodici čije je dete nestalo. Ovaj broj uveden je u saradnji sa organizacijom Missing Children Europe (MCE). koja okuplja 31 organizaciju-članicu MCE federacije iz 26 evropskih zemalja. Sve ove organizacije aktivno rade na rešavanju i prevenciji nestanaka dece. ASTRA je vrlo brzo nakon uvođenja linije 116000 postala članica ove mreže. Ovo članstvo omogućava da prilikom međunarodnih nestanaka putem mreže lako i brzo alarmiramo partnere širom Evrope.

Global Missing Children Network (GMCN)

U julu 2014. godine, ASTRA je postala članica Global Missing Children’s Network (GMCN), višejezične baze podataka koja sadrži fotografije i informacije o nestaloj deci širom sveta. Ova globalna baza podataka, nastala 1998. godine, danas okuplja mnoštvo članova i sadrži veliki broj podataka i fotografija. GMCN se sastoji od veb-sajtova preko kojih se podaci unose u centralnu multijezičku bazu podataka svake organizacije ili države članice.  ASTRA kao organizacija članica, može da razmenjuje fotografije i informacije o nestaloj deci iz naše zemlje, kao i da sa ostalim članovima razmenjuje iskustva, mišljenja, projekte, inicijative itd.

Regionalna mreža Balkans Act (Against Crime Of Trafficking) Now!

BAN!

ASTRA je početkom 2013. zajedno sa šest partnerskih i 13 saradničkih NVO iz cele Evrope, započela realizaciju projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now“. Projekat je podržan od Evropske unije u okviru programa EuropeAid, i trenutno (2021. godine) je u trećoj fazi razvoja BAN projekta. Jedno od osnovnih usmerenja ovog projekta bilo je izgradnja kapaciteta NVO u regionu, što je za posledicu imalo i formiranje BAN platforme ili mreže čiji je cilj da doprinese demokratizaciji i procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana kroz unapređenje okruženja za građanski aktivizam, kao i da doprinese unapređenju kapaciteta, posvećenosti i uticaja mreža civilnog društva u oblasti ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu problema organizovanog kriminala, tj. trgovine ljudima. Osim toga, platforma treba da doprinese unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i sprovođenje nezavisne i objektivne analize i praćenja, kao i jačanju njihove legitimnosti, odgovornosti, vidljivosti i političkog uticaja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji na polju borbe protiv trgovine ljudima, a u skladu sa standardima, normama i vrednostima EU.

Članstva i partnerstva

Europian Implementation Network (EIN)

EIN logo
ASTRA je jedna od organizacija-partnera Europian Implementation Network (EIN), koja se u saradnji sa članovima/cama i partnerima – pravnicima, organizacijama civilnog društva i zajednicama – iz celog regiona Saveta Evrope, zalaže za potpunu i pravovremenu primenu presuda Evropskog suda za ljudska prava. Sa sedištem u Strazburu, EIN predstavlja bazu evropskih organizacija civilnog društva i olakšava angažovanje u strukturama Saveta Evrope. Između ostalih aktivnosti, EIN organizuje redovne brifinge organizacija civilnog društva sa Komitetom ministara, koji nadgleda sprovođenje presuda Evropskog suda o ljudskim pravima.

ECOSOC

ECOSOC

Krajem jula 2019. godine ASTRA je zvanično dobila specijalni konsultativni status u Ekonomskom i socijalnom savetu UN-a (ECOSOC). Ovaj status omogućava članicama da aktivno sarađuju sa ECOSOC-om i njegovim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih nacija – te znači izvesne privilegije ali i obaveze za organizacije članice. ECOSOC savet je srce sistema Ujedinjenih nacija, posvećeno unapređenju tri stuba održivog razvoja − ekonomskog, socijalnog i ekološkog. To je centralna platforma za podsticanje dijaloga i inovativnog pristupa rešavanju problema, kao i konsenzusa o načinima napretka i usaglašavanja napora za postizanje međunarodno dogovorenih ciljeva.

Scroll to Top