Facebook Pixel Code
Unsplash/ Guillaume Périgois

La Strada International: Zajednička izjava NVO o preinačenoj direktivi EU o borbi protiv trgovine ljudima

Evropski parlament je 23. aprila, tokom poslednjeg plenarnog sastanka u ovom mandatu, usvojio konačni tekst preinake Direktive EU o borbi protiv trgovine ljudima. Mi, dole potpisane nevladine organizacije za ljudska prava, pozdravljamo određeni napredak koji je postignut u revidiranoj Direktivi. Pozitivno je da su sankcije za pravna lica pojačane za odgovorne za nedolično ponašanje; da se klauzula o nekažnjavanju sada primenjuje na sve nezakonite radnje koje su žrtve bile prinuđene da počine kao direktnu posledicu da su bile predmet trgovine ljudima i da je pravo na međunarodnu zaštitu snažno priznato u tekstu.

Sve u svemu, međutim, konačni zakonski tekst pokazuje nedostatak posvećenosti evropskih institucija unapređenju prava žrtava trgovine ljudima.

Zalagali smo se za obavezujuće mere za države članice EU kako bi se žrtvama trgovine ljudima obezbedio pravi pristup pravima i pravdi, kako na papiru tako iu praksi, uključujući njihov pristup bezbednom prijavljivanju, nekažnjavanju, nadoknadi i bezuslovnom pristupu adekvatnoj podršci i zaštiti. , kao i prebivalište. Međutim, većina odredbi u Direktivi koje se odnose na ova prava nije smisleno ili efektivno ojačana. Štaviše, korišćenje usluga žrtava trgovine ljudima je sada kriminalizovano, dok nema dokaza da će to biti efikasno ili ojačati prava žrtava. U stvari, verovatno će izazvati kršenje ljudskih prava.

Takođe, izražavamo zabrinutost da član 19 više ne podstiče države članice EU da uspostave nacionalne izvestioce. Ovo je u suprotnosti sa činjenicom da su se nezavisni izvestioci pokazali kao ključni za ispitivanje i podizanje svesti o kršenju prava žrtava i davanje preporuka državama da unaprede prava žrtava.

Sada kada će Direktiva uskoro biti primenjena, a države članice EU imaju dve godine da je prenesu, pozivamo Evropsku komisiju i države članice EU da i dalje pokažu svoju posvećenost i osiguraju da prava žrtava budu prioritet tokom procesa transpozicije i implementacije.

Jasna uputstva Komisije i puna primena Direktive od strane država članica EU već bi uveliko doprineli tome. U nastavku navodimo naše snažne preporuke za period transponovanja i dalje, zasnovane na principu nenanošenja štete i snažnom pristupu ljudskim pravima.

Celo saopštenje pročitajte na linku.

 

Scroll to Top